นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1898
ความเห็น: 3

สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นคณะฯ (กลุ่มที่ 2) ประจำปี 2557

นายปฐมพงศ์  วงษ์เลี้ยง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
บุคลากรดีคณะฯ (กลุ่มที่ 2) ประจำปี 2557

           เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ทีมสัมภาษณ์นำโดย ดร.สุรชาติ  เพชรแก้ว คุณรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ  คุณวันดี สุขสะโร   คุณศศิธร  ลิ่มจู้ (ตากล้อง) และดิฉัน จารี  ทองสกูล  ได้เชิญ คุณปฐมพงศ์  วงษ์เลี้ยง   หรือพี่ตุ๋ย    บุคลากรดีเด่นของคณะฯ  (กลุ่มที่ 2)  ประจำปี 2557 ไปรับประทานอาหารกลางวันคุยกันไปแบบสบายๆ ค่ะ     มาเริ่มกันเลยนะคะ   เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าพี่ปฐมพงศ์เป็นบุคลากรผู้ซึ่งทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิดที่จะพัฒนางานทางด้านการเกษตรทั้งในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบและส่วนกลางของคณะฯ   
พี่ปฐมพงศ์ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีของหน่วยงานราชการและเอกชน  รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ซึ่งมีผู้สนใจมาปรึกษาและเข้ารับการอบรมมาจำนวนมาก   นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีน้ำใจและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานอีกด้วย    เรามาทราบความเป็นมาและเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพี่ปฐมพงศ์ กันนะคะ

เริ่มต้นในการเข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

                เมื่อก่อนเป็นพนักงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัทแห่งหนึ่ง หลังจากแต่งงานแล้วจึงย้ายมาอยู่หาดใหญ่เมื่อปี 2531   ได้เข้ามาที่คณะทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสมัครงานและพบกับท่านอาจารย์สุมาลี   สุทธิประดิษฐ์ ท่านก็รับมาทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยของท่านประมาณ 1 ปี 6 เดือน   ต่อมาในปี 2533 คณะฯ เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จึงเข้ามาสมัครและสอบบรรจุได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2533  ปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

การปฏิบัติงานประจำมีอะไรบ้าง 

ผลงานประจำ

 1. งานบริหารองค์กร กำหนดแผนดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยภายใต้นโยบายคณะฯ และดำเนินการตามเป้าหมายภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 2. แผนงานประจำปี กำหนดแผนดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย งานภายใต้นโยบายของคณะฯ   
 3. งานบุคคล  งบประมาณ  วัสดุ  ครุภัณฑ์   ควบคุม ดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   ตามภารกิจของหน่วย  
 4. งานบำรุงรักษา วัสดุ  ครุภัณฑ์ อาคารและพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 5. การเรียน การสอน ฝึกงานนักศึกษาวิชา 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) โดยอำนวยการฝึกงานทั้ง 3 สถานีวิจัยให้การจัดฝึกงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดูแลให้นักศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินการฝึกงานทุกคน
 6. งานบริการทางวิชาการ  งานที่ปรึกษา ให้บริการความรู้ และทักษะแก่ผู้สนใจ เรื่อง  ปุ๋ยการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์   ปลูกพืชโดย
  ทั่วไป    ชลประทานระบบท่อ และ   Fertigation
 7. เป็นที่ปรึกษา ITAP ให้ความรู้ และทักษะแก่ผู้ประกอบการผลิตชุดปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แนวตั้ง
 8. งานบริการที่ปรึกษาทั่วไป ให้ความรู้ และทักษะแก่ผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 9. งานการเป็นวิทยากร ไฮโดรโพนิคส์   การชลประทานระบบท่อ   ดินและวัสดุบำรุงดิน
 10. การผลิตผลผลิตเกษตรโดยใช้องค์ความรู้ และทรัพยากรของหน่วยงาน สร้างรายได้แก่คณะฯ
 11. ปุ๋ยไฮโดรโพนิคส์ จัดทำแม่ปุ๋ยธาตุอาหารพืชเข้มข้น >80 ชุด
 12. ทดลองปลูกพืชใหม่ เช่น Fig มะเขือเทศ เมล่อน องุ่น

ผลงานเชิงพัฒนา/งานพิเศษ 

งานศึกษา/วิจัย/ทดลอง  สร้างองค์ความรู้เพื่อตอบสนองนโยบายของการพัฒนาคณะฯ

 1. งานทดลอง ทานตะวันงอก  หาความเหมาะสมของความหนาแน่นของ
  ต้นงอก วัสดุ และวิธีการเพาะเมล็ดทานตะวันงอก
 2. งานศึกษาการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อทำวัสดุบำรุงดิน  ศึกษาการใช้ประโยชน์ตะกอนน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อทำปุ๋ยสำหรับเลี้ยงกล้าปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ มอ.1

มีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางของคณะฯ หรือไม่

                มีบ้างแต่ก็สามารถแก้ปัญหาไปได้   ส่วนใหญ่จะได้รับความร่วมมือค่อนข้างดีเนื่องจากบุคลากรของคณะฯ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบรู้หน้าที่ในการทำงานร่วมกัน จึงมีปัญหาน้อยมาก

มีการบริหารเวลาในการทำงานอย่างไร

                “ตั้งใจว่ามาทำงาน ไม่ได้มาทำตามเวลา  ดังนั้น ถ้างานไม่เสร็จแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหาย ก็ต้องทำให้แล้วเสร็จเสียก่อน” 

การพัฒนางาน/ตนเอง

                การได้รับงานใหม่ๆ ถือเป็นโอกาส ดังนั้นก่อนที่จะทำงานใหม่ก็จะศึกษางาน ไม่ว่าจากอินเตอร์เน็ต ไปดูงานจากสถานที่จริง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมีความชอบงานด้านช่าง จึงนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ตัวเองทำได้ เช่น การประกอบโต๊ะปลูกผักไฮโดรโพนิกส์  โรงเรือน  การจัดการระบบน้ำ  ปุ๋ย เป็นต้น

แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม

                ถ้ามีโอกาสและมีเวลาก็จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นจะทำอย่างไร

                การทำงานร่วมกันก็ต้องเข้าใจกัน  ถ้ามีปัญหาก็มาหยุดคิด ทบทวน หาช่องทางแก้ไขแล้วคุยกันใหม่ เพื่อไม่ให้เสียงานและต้องให้งานดำเนินต่อไปได้จนสำเร็จ

แนวคิดในการพัฒนาองค์กร

                องค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และนโยบายของคณะฯ ไปในทิศทางไหน ต้องขับเคลื่อนงานให้สัมพันธ์สอดคล้องกับคณะฯ

รู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

                รู้สึกยินดีที่ทำงานแล้วมีคนมองเห็น  ขอขอบคุณที่คณะฯ เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานตลอดมา

สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ

                ความมุ่งมั่นตั้งใจก่อให้เกิดผลสำเร็จของงาน ไม่มีอะไรสมบูรณ์ 100%  อย่าให้ข้อจำกัดเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของงาน  ต้องหาแนวทางต่างๆ เช่น ปรึกษาจากผู้รู้  หรือแนวทางอื่นๆ   เพื่อให้ปัญหาผ่านพ้นไปได้จนเกิดผลสำเร็จ  นอกจากนี้งานทุกอย่างจะสำเร็จไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา

งานที่ภาคภูมิใจ

                เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนักศึกษาให้มีทักษะในการทำงานที่สามารถออกไปทำงานรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน

                ตั้งใจทำงานทุกอย่าง  สิ่งแรกก็เพื่อตนเองนั่นก็หมายถึงประสบการณ์ ความรู้ เมื่อเราได้ องค์กรได้ ก็จะเห็นความยั่งยืนเกิดขึ้นในองค์กร


หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 พฤษภาคม 2558 15:31 แก้ไข: 29 พฤษภาคม 2558 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นค่ะ ^_^

ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ๋ยค่ะ

 • ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ๋ยด้วยค่ะ
 • ได้ร่วมทำงานกับพี่ตุ๋ยซึ่งเป็นคณะกรรมการ 5ส และกิจกรรมBig Cleaning Day จะคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.70.175
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ