นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) วิทยากรปาล์มน้ำมัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลหารเทา จ.พัทลุง ได้จัดโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะอาชีพปลูกปาล์มน้ำมัน ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้เชิญ นายประกิจ ทองคำ นายนิทัศน์ สองศรี... more »
By จารี ทองสกูล   created: 14 July 2016 13:43 Modified: 14 July 2016 15:11 [ Report Abuse ]

(0) บรรยายเรื่อง การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน รุ่นที่ 2 จัดเมื่อวันที่... more »
By จารี ทองสกูล   created: 20 March 2015 13:39 Modified: 20 March 2015 14:51 [ Report Abuse ]

(1) อบรม เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบต้นทุนต่ำ รุ่นที่ 7

จากการที่หน่วยเรือนกระจกและแปลงทดลอง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “Low cost Hydroponics" ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21 นั้น มีผู้สนใจลงชื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ทำให้หน่วยฯ ต้องขออนุมัติจัดฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษขึ้น ซึ่งกา... more »
By จารี ทองสกูล   created: 22 October 2013 10:39 Modified: 22 October 2013 15:06 [ Report Abuse ]

(1) โครงการนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ วันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2556

โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตร สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท ที่ล้อมรอบด้วยชุมชนทางการเกษตรที่พัฒนาน้อยและด้อยโอกาส ที่ผ่านมาสถานีวิจัยคลองหอยโข่งได้พัฒน... more »
By จารี ทองสกูล   created: 29 August 2013 11:17 Modified: 29 August 2013 11:24 [ Report Abuse ]

(0) โครงการนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ วันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2556

โครงการเทคนิคการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยเทพาดำเนินการจัดนิทรรศการ เรื่องการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร ซึ่งเป็นงานที่สถานีฯ ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตมาแล้วระยะหนึ่ง เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้สนใจได้รับความรู้เพ... more »
By จารี ทองสกูล   created: 29 August 2013 11:04 Modified: 29 August 2013 11:06 [ Report Abuse ]

(2) โครงการนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ วันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2556

โครงการการส่งเสริมปลูกปาล์มพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ. 1 สืบเนื่องคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ทั้งทางด้านการฝึกอบรม การวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรอยู่เสมอ และใน 2 – 3 ปี ที่ผ่านมาทางคณะฯ ได้มีการผลิต... more »
By จารี ทองสกูล   created: 29 August 2013 10:22 Modified: 29 August 2013 10:44 [ Report Abuse ]

(0) อบรม เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเองรุ่นที่ 6

จากการที่หน่วยเรือนกระจกและแปลงทดลอง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ต้นทุนต่ำ” ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20 นั้น มีผู้สนใจลงชื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมกว่า 190 คน ทำให้หน่วยฯ ต้องขอจัดฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษขึ้... more »
By จารี ทองสกูล   created: 29 October 2012 16:11 Modified: 07 November 2012 11:22 [ Report Abuse ]

(0) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรีดยางอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ โดยได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2555 ให้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรีดยางอย่างมืออาชีพ ณ สถานีวิจัยเทพา อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จารี ทองสกูล   created: 12 July 2012 13:25 Modified: 12 July 2012 13:56 [ Report Abuse ]

(1) อบรม เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเองรุ่นที่ 5

ตามที่กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการได้รับงบประมาณประจำปี 2555จัดฝึกอบรมโครงการ “การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 5” ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2555 ณ ห้อง ทธ. 103 และเรือนกระจกทดลอง คณะทรัพยากรธ... more »
By จารี ทองสกูล   created: 16 May 2012 13:18 Modified: 16 May 2012 16:13 [ Report Abuse ]

(0) นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณดูงานที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ จำนวน 12 คน จากคณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการแปลงไม้ผล ณ สถานีวิจัยคลอง-... more »
By จารี ทองสกูล   created: 23 November 2010 13:52 Modified: 24 November 2010 09:14 [ Report Abuse ]