นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) อบรมเชิงปฏิบัติการ

ตามที่กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ โดยมีนายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับงบประมาณประจำปี 2553 ในการจัดฝึกอบรมโครงการ “การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง” ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2553 ณ ห้... more »
By จารี ทองสกูล   created: 14 May 2010 14:01 Modified: 15 June 2010 18:03 [ Report Abuse ]

(0) อบรม การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง (Low Cost Hydroponics)

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบพึ่งพาตนเอง (Low Cost Hydroponics)ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2553ณ ห้อง ทธ. 260 อาคาร 2 และเรือนกระจกทดลองคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์---------------------------------... more »
By จารี ทองสกูล   created: 24 Febuary 2010 09:52 Modified: 25 Febuary 2010 08:58 [ Report Abuse ]

(9) ปาล์มน้ำมัน พันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ.1"

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ นักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการผลิตปาล์มน้ำมันพันธุ์"ทรัพย์ ม.อ.1" ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอราที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างต้นแม่ดูรา ม.อ. ที่มีแหล่งเชื้อพันธุกรรมมาจากเดล... more »
By จารี ทองสกูล   created: 28 October 2009 16:22 Modified: 19 March 2012 13:53 [ Report Abuse ]