นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Page Visits: 1521
comment: 0

ตีพิมพ์ NRU

เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)

ด้วยในปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป มีแนวโน้มว่าการขอทุนภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU) จะเพิ่มมากขึ้นในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  สืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)  ในการนี้  คณะฯ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยผ่านระบบ Share อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบโดยทั่วถึง และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

มหาวิทยาลัยได้กำหนดลักษณะของผลงานตีพิมพ์สำหรับการนับผลผลิตตัวชี้วัด ตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. มีความเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยโดยพิจารณาจาก Keywords และเนื้อหาของงานวิจัย
2. บทความต้องตีพิมพ์ลงในสิ่งพิมพ์ประเภท (Publication type) วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ตามที่ระบุในสัญญารับทุนและต้องมีกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่า “ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” หรือภาษาอังกฤษว่า “This work was supported by the Higher Education Research Promotion and National Research University Project of Thailand, Office of the Higher Education Commission”
3. บทความที่ไม่สามารถนำมานับเป็นผลผลิตตัวชี้วัดของโครงการวิจัยและนักศึกษาไม่สามารถนำมาใช้เพื่อขอจบการศึกษาตามข้อกำหนดของทุนได้ ได้แก่
                3.1 บทความที่ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือเทียบเท่า รวมถึงวารสารจากที่ประชุมวิชาการ เช่น  Procedia, Symposia เป็นต้น
                3.2 บทความที่ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วารสารวิชาการ (Journal) เช่น Book, Book Series, Conferences Proceedings เป็นต้น
                3.3 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List ในปีที่บทความได้รับการตีพิมพ์ (http://scholarlyoa.com/2014/01/02/list-of-predatory-publishers-2014/
4. กรณีที่นักวิจัยได้ส่งบทความตีพิมพ์ตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ถอนการตีพิมพ์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มกราคม 2558 10:33 แก้ไข: 29 มกราคม 2558 10:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.170.171
Message:  
Load Editor
   
Cancel or