นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุไร ไปรฮูยัน
Ico64
อุไร ไปรฮูยัน
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2338
ความเห็น: 3

ห้องสมุดในยุค Thailand 4.0 : สาระจากการประชุม เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล

แรงจูงใจที่ทำให้ผู้เขียนสนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพราะปรากฎการณ์ของความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากของโลกปัจจุบันอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานที่จะต้องเผชิญกับสังคมดิจิทัล จำเป็นที่จะต้องพัฒนาห้องสมุดด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559
ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 (Mahidol Libraries Annual Conference 2016)
เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล
thailand
แรงจูงใจที่ทำให้ผู้เขียนสนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพราะปรากฎการณ์ของความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากของโลกปัจจุบันอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานที่จะต้องเผชิญกับสังคมดิจิทัล จำเป็นที่จะต้องพัฒนาห้องสมุดด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ รวมทั้งวิทยากรที่มีชื่อเสียงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การประชุมวิชาการครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนั้นดิฉันจึงตั้งเป้าหมายที่จะได้รับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดในยุค Thailand 4.0
 

เริ่มต้นเนื้อหาด้วยการ ให้มีความเข้าใจบริบทของ Thailand 4.0 หรือสังคมดิจิทัล การพัฒนา MOOCs เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการศึกษา เรื่องราวของ Internet of  Things (IoT) Cloud และ Big Data ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของ Thailand 4.0 แนวทางการจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 การนำเสนอระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ในโครงการ i-Thesis สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Edutainment Variety  บทบาทใหม่ ๆ ของห้องสมุดในยุคดิจิทัล รูปแบบการสอนใหม่ ๆ โดยใช้เทคนิคคือการบันทึก (Capture) การถ่ายทอดสด (Streaming) การจัดเก็บ (Archive) รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันแบบ Collaboration นอกจากนี้มีกิจกรรมเสวนา“Inspiring Infographic Contests” นำเสนอผลงานอินโฟกราฟิกที่มีผู้ส่งเข้าประกวด

การสรุปสาระสำคัญของแต่ละหัวข้อจะเน้นให้เห็นแนวคิดที่วิทยากรได้ให้แง่คิด สำหรับรายละเอียดของเนื้อหาสามารถติดตามอ่านได้จาก link ของบทความที่ผู้จัดประชุมได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

หัวข้อที่ 1 แผนพัฒนาดิจิทัลไทยแลนด์ในมิติสถาบันการศึกษา
โดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กล่าวถึง ความเป็นมาของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีคำสำคัญต่าง ๆ  จากหนังสือเรื่อง  Digital economy : Promies and peril in the age of networked intelligence โดย Don Tapscott รวมทั้งได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่สำคัญดังนี้
           เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ได้แก่ 
          - Mobile Internet & Broadband Internet ที่ แอพพลิเคชนั่ จะอย่บนมือถือภายในปี2017 ที่จะมีอิทธิพลในการเชื่อมโยงการสื่อสารของคน 
          - Automation  อุปกรณ์ที่เป็นระบบอัตโนมัติจะเชื่อมต่อกัน
          - Internet of Things

หัวข้อที่ 2 ตระหนักรู้และก้าวทันสื่อสังคมออนไลน์ในสังคมดิจิทัล
คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร
  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
1 ในทักษะจำเป็น สำหรับยุคดิจิทัล คือ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Digital Literacy)

หัวข้อที่ 3 MOOCs : Transforming Education for Transforming Lives
ศาสตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์
 ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายการศึกษา

กล่าวถึงปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของประเทศ ได้แก่ พัฒนาการที่ต่ำกว่าวัย
ปัญหาการอ่านการเขียน ปัญหาภาษาอังกฤษ
ระบบการศึกษาควรมีการพัฒนา  MOOCs เพื่อช่วยแก้ปัญหาของประเทศ
MOOCs ย่อมาจาก คำว่า Massive Open Online Course  เป็นระบบ E-Learning

หัวข้อที่ 4  Internet of Things on Cloud and Big Data for Thailand 4.0 รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ Smart พื้นฐานมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับ IoT Cloud และ Bigdata 

สามสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ คือ 

-การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ M2M รับสงข้อมูล
- Cloud computing ประมวล ผลและใช้ขอมล
- Big data วิเคราะห์ แปลผล สรางความรู้

เพื่อให้รองรับประเทศไทย 4.0 (Smart Thailand) มีการประยกต์ใช้ IoTจำนวนมาก การเปลี่ยนรูปแบบ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ

หัวข้อที่ 5 อนาคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

กล่าวถึงพัฒนาการทางสังคมในยุคต่าง ๆ  แบ่งเป็น 6 ยุค ปัจจุบันจัดอยู่ในยุคที่ 4
ประเทศไทย 1.0 = คลื่นลูกที่หนึ่ง สังคมเกษตรกรรม
ประเทศไทย 2.0 = คลื่นลูกที่สอง สังคมอุตสาหกรรม
ประเทศไทย 3.0 (ปัจจุบัน)= คลื่นลูกที่สาม สังคมข้อมูลข่าวสาร
ประเทศไทย 4.0 = คลื่นลูกที่สี่ สังคมความรู้
ประเทศไทย 5.0 = คลื่นลูกที่ห้า สังคมปัญญา
ประเทศไทย 6.0 = คลื่นลูกที่หก สังคมความดี

ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
1. จัดให้มีมหาวิทยาลัยแห่งชาติไทย (NUT)
2) มุ่งสอนและวัดสมรรถนะผู้เรียยนบนฐานสมรรถนะ KSL 31220 ได้แก่
ด้านความรู้  ด้านทักษะ ด้านลักษณะชีวิต
3) จัดการศึกษาบนฐานศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน
ช่วยให้ผู้เรียนค้นพบความถนัดและศักยภาพของตนเอง ทำให้สนุก มีความสุข และทำได้ดี
4. พัฒนาหลักสูตรการคิด 10 มิติ อังได้แก่
วิพากษ์    วิเคราะห์  สังเคราะห์  บูรณาการ  มโนทัศน์   เปรียบเทียบ   กลยุทธ์   ประยุกต์   อนาคต   สร้างสรรค์
5. ให้ระบบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 ระดับคือ ตรี โท เอก ทำวิจัย  
6) พัฒานาสถานศึกษาทุกระดับสู่ สถาบัน  2 และ 3 ภาษา
7) สร้างผู้ประกอบการ
8) สร้างความร่วมมือ R&I หลากหลายลักษณะระหว่าง สถาบันการศึกษากับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
9) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิทธิบัตรทางปัญญา
10) ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใน สถานศึกษาทุกแห่ง


หัวข้อที่ 6 โครงการ i-Thesis เพื่อสังคมไทยสู่สังคมดิจิทัล
รศ.ดร.อมร เพชรสม
   ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวถึงระบบบริหาร จัดการวิทยานิพนธ์  i-Thesis  ที่มีมาตรฐาน มีคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ สมบูรณ์ และมีระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมสามารถที่ทำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

การกำหนดให้นิสิต นักศึกษาเขียน วิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรม “i-THESIS” และ ตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมด้วย โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
โดยนำเสนอกรณีศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU e-Thesis และอักขราวิสุทธิ์

หัวข้อที่ 7 Edutainment Variety สื่อการเรียนรู้ที่ให้มากกว่าการเรียนรู้
คุณวีรณา โอฬารรักษ์ธรรม   บริษัท TCBN ผู้ผลิตรายการ Mahidol Channel

thailand
นำเสนอรายการโทรทัศน์ของ Mahidol Channel ที่มีเนื้อหาและเทคนิคการถ่ายทำที่น่าสนใจ สามารถชมย้อนหลังผ่าน Youtube

หัวข้อที่ 8 ห้องสมุดดิจิทัลในฐานะศูนย์บ่มเพาะทางปัญญาเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทของห้องสมุดในการสร้างทักษะ 
The Library as Incubator

1. ห้องสมุดในฐานะศูนย์บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ ใช้ห้องสมุดเป็นชั้นเรียน มีพื้นที่ใช้สอยและเครื่องมือสำหรับ
ผู้ประกอบการ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจภาครัฐ ช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลทางธุรกิจ
จัดการแข่งขันแผนธุรกิจ ให้คำแนะนำการค้นข้อมูลสิทธิบัตร รวมทั้งจัดโครงการอบรมเยาวชน
2. ศูนย์บ่มเพาะการเป็นศิลปิน
3. ความเป็นนักวิชาการดิจิตอล 

 

หัวข้อที่ 9 การอภิปรายเรื่อง Capture, Streaming, Archive: Content Management System 
โดย ดร.บรรพต สร้อยศรี  ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
   สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ผศ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
 
   ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดำเนินการอภิปรายโดย
   ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารบรรยายของ ดร.บรรพต สร้อยศรี   เอกสารบรรยายของ ผศ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร 

กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบสอนโดยการบันทีก Capture การถ่ายทอดสด Streaming  การจัดเก็บ  Archive โดยนำเสนอซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่ 10 Digital Content Collaboration : Digital Library 
คุณกันตพงศ์ บุญญานุพงศ์  Sales & Engineering Manager บริษัท Kramer Electronics Asia

แนะนำแนวโน้มใหม่ของห้องสมุดโดยการจัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก   Educational Facilities ที่เน้นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันแบบ Collaboration Space รวมทั้งเทคโนโลยี chromebook

หัวข้อที่ 11 เสวนาวาไรตี้ มีอะไรดีใน Infographic และ
การนำเสนอผลงานของผู้ชนะการประกวด “Inspiring Infographic Contests”

นำเสนอผลงานการประกวด Infographic ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ที่ส่งผลงานมากว่า 40 ผลงาน แนะนำเทคนิคการสร้างสรรค์จากผู้เข้ารอบ 11 ผลงาน พร้อมการให้ความรู้จากกรรมการผู้ตัดสิน

การนำเสนอผลงานของผู้ชนะการประกวด “Inspiring Infographic Contests”
โดยกรรมการตัดสิน
- ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์   อาจารย์ประจำ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล  รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและการเรียนรู้
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผศ.(พิเศษ) ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ   สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
** ดำเนินการอภิปรายโดย   ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล   รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 December 2016 21:54 Modified: 27 December 2016 23:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
Losa [IP: 113.53.228.99]
05 ธันวาคม 2562 14:41
#110434

เป็นข้อมูลเรื่องราวที่ดีมากเลยค่ะ ดาวน์โหลด slotxo

Ico48
select11 [IP: 61.90.27.250]
22 พฤษภาคม 2564 18:54
#119872

สล็อตออนไลน์ ความรวยที่สามารถสร้างได้บนโทรศัพท์มือถือของคุณ สะดวก สบาย ลงทุนน้อย ไม่ต้องเสี่ยงต่อสภาพอากาศและ เวลาที่จำกัด เลือกเล่นได้ตลอดทั้งวัน 24 ชม. จะเวลาไหนเราก็พร้อมมอบความสุข ความสนุก และความรวยให้คุณ ฝากง่าย ถอนง่าย จ่ายไว เว็บไซต์ที่ใครไม่รู้จักคือเอาท์มากในขณะนี้ อยากรวย ไม่ต้องลังเล ไม่ต้องถามเพื่อน ไม่ต้องถามใคร ถามใจตัวเองพอ ลงทุน 10 บาท กำไรเป็นล้าน ก็มีคนได้มาแล้ว sacino88 ชื่อนี้มีแต่รวยรวย สมัครเลย

สล็อตออนไลน์

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.146
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ