นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1573
ความเห็น: 0

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

โครงการวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้โครงการ NRU
จากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU) และนักวิจัยได้เสนอโครงการวิจัยไปช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (โครงการ SP2) นั้น ได้เปลี่ยนมาเป็นการสนับสนุนในลักษณะของเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2554-2556 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ในโครงการนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ประมาณ 26 โครงการ  จากการเสนอโครงการคณะฯ ได้รับอนุมัติ จำนวน 11 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น 9,606,533.- บาท  
ในการนี้ คณะฯ จึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้การดำเนินงานของโครงการสามารถแยกเป็นคลัสเตอร์ คือ
นวัตกรรมยางพารา ได้รับจัดสรร 6 โครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา/หน่วยงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1. การวิจัยเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นตอสำหรับการขยายพันธุ์ โดย ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดมพืชศาสตร์472,500.-
2. การคัดเลือกต้นตอยางพาราโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน โดย รศ.ดร.สายัณห์ สดุดีพืชศาสตร์602,533.-
3. การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางที่มีศักยภาพให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้ โดย รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรีพืชศาสตร์900,000.-
4. การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้นวัตกรรมระบบกรีดแบบสองรอยกรีด โดย รศ.ดร.สายัณห์ สดุดีพืชศาสตร์584,000.-
5. การขยายยางพันธุ์สายต้นพันธุ์ดีและการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี-ชีวภาพ โดย รศ.ดร.สมปอง
เตชะโต
พืชศาสตร์1,306,800.-
6. สูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Streptomyces sp. ในการยับยั้งโรครากขาวของยางพารา โดย ผศ.
เสมอใจ ชื่นจิตต์
การจัดการศัตรูพืช695,800.-
ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการ ได้รับจัดสรร 2 โครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา/หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1. ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทย โดย รศ.ดร.
วุฒิพร พรหมขุนทอง
วาริชศาสตร์811,667.-
2. โรคสเตรปโตคอลโคซีสในปลานิล (Orechromis niloticus) ที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย Streptococus agalactiae ซีโรไทป์ Ia และซีโรไทป์ โดย
อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก
วาริชศาสตร์540,733.-
 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ได้รับจัดสรร 3 โครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา/หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1. ผลกระทบของนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไทย โดย รศ.ดร.อยุทธ์
นิสสภา
พัฒนาการเกษตร398,900.-
2. การผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดย รศ.ดร.สมปอง
เตชะโต
พืชศาสตร์1,827,333.-
3. สถานการณ์การระบาดของโรคปาล์มน้ำมันและแนวทางการควบคุมโดยชีววิธี โดย รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์การจัดการศัตรูพืช1,466,267.-

 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2554 10:39 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2554 10:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ