นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2123
ความเห็น: 1

งบประมาณโครงการ NRU

โครงการ NRU ปีงบประมาณ 2555 คณะฯได้ทุนเท่าไร

จากการที่รอลุ้นว่าในปีงบประมาณ 2555 นี้ จะได้รับการอุดหนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจำนวนกี่โครงการ และงบประมาณจำนวนเท่าไรนั้น  ซึ่งในปีนี้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาปริญญาโทได้รับอัตราเงินเดือน ๆ ละ 7,500 บาท และระดับปริญญาเอกได้รับเงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท สำหรับการดำเนินงานในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการที่ได้รับทั้งสิ้น 11 โครงการ รวมเงินทั้งสิ้น 6,565,225.- บาท ดังรายละเอียด

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ/ภาควิชา

จำนวนทุนที่ได้รับ

1

การวิจัยเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นตอสำหรับการขยายพันธุ์

ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม / พืชศาสตร์

407,500.-

2

การคัดเลือกต้นตอยางพาราโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน

รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี / พืชศาสตร์

571,475.-

3

การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางที่มีศักยภาพให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้

รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี / พืชศาสตร์

682,000.-

4

การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้นวัตกรรมระบบกรีดแบบสองรอยกรีด

รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี / พืชศาสตร์

482,000.-

5

การขยายยางพันธุ์สายต้นพันธุ์ดี และการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต / พืชศาสตร์

764,350.-

6

สูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Streptomyces sp. ในการยับยั้งโรครากขาวของยางพารา

ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์ / การจัดการศัตรูพืช

547,600.-

7

ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทย

รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง / วาริชศาสตร์

668,250.-

8

โรคสเตรปโตคอลโคซีสในปลานิล (Orechromis niloticus) ที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย Streptococus agalactiae ซีโรไทป์ Ia และซีโรไทป์ III และการผลิตวัคซีนต้านทานโรค

อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก / วาริชศาสตร์

444,275.-

9

ผลกระทบของนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไทย – กรณีศึกษาพื้นที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรี-   ธรรมราช และสงขลา

รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา / พัฒนาการเกษตร

308,075.-

10

การผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์โดยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต / พืชศาสตร์

1,282,500.-

11

สถานการณ์การระบาดของโรคปาล์มน้ำมันและแนวทางการควบคุมโดยชีววิธี

รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ / การจัดการศัตรูพืช

583,200.-

จึงแจ้งให้ทราบ โดยการดำเนินการต่อไปนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งว่างบประมาณยังไม่ได้รับจาก สกอ. เพื่อให้นักวิจัยสามารถดำเนินการต่อไปได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นชอบให้นักวิจัยยืมเงินมหาวิทยาลัยฯ ได้ในจำนวน 60% ของงบประมาณที่นักวิจัยได้รับ  ทั้งนี้สำหรับเงินยืมทางคณะฯ จะดำเนินการให้นักวิจัยต่อไปค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มีนาคม 2555 10:06 แก้ไข: 02 เมษายน 2555 14:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 1,000, Ico24 Kittima, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ช่วยประสานงานกับเจ้าของโครงการด้วย งบประมาณที่ได้รับ มีงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์) อยู่ด้วยหรือไม่ และมีแนวทางการใช้จ่ายเงินส่วนนี้อย่างไร เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน จากผู้ทำงานปลายน้ำ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.153.39.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ