นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนเมษายน 2554

ช่วงเดือนเมษายน 2554 นี้ ทางคณะฯ มีงานวิจัยที่แล้วเสร็จ และได้จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่1. การปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพารา ดำเนินการโดย รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ โครงการดังกล่าวได้รับทุน... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 20 May 2011 15:59 Modified: 20 May 2011 16:07 [ Report Abuse ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ในเดือนมีนาคม 2554 นี้ ทางคณะฯ มีงานวิจัยที่แล้วเสร็จ และได้จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่1. ผลของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด การต้านทานความเครียด และความต้านทานโรคในกุ้งขาว ดำเนินการโดย รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง สังกัดภ... more »
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 15 March 2011 15:06 Modified: 15 March 2011 15:42 [ Report Abuse ]

(0) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

จากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU) และนักวิจัยได้เสนอโครงการวิจัยไปช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (โครงการ SP2) นั้น ได้เปลี่ยนมาเป็นการสนับสนุนในลักษณะของเงินงบประมาณแผ่นดินปี 25... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 11 Febuary 2011 10:39 Modified: 11 Febuary 2011 10:51 [ Report Abuse ]

(0) งานวิจัยที่เสร็จสิ้น

ในต้นปีงบประมาณนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีงานวิจัยที่เสร็จสิ้น และขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้คณะฯได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผลงานที่เสร็จสิ้นดังรายการต่อไปนี้1. เรื่อง ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบ... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 04 Febuary 2011 15:06 Modified: 04 Febuary 2011 16:27 [ Report Abuse ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส

เมื่อปีงบประมาณ 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ดำเนินงานวิจัย เรื่อง การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนข้าวโพดบดในอาหารโคพื้นเมืองภาคใต้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส เป็นหัว... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 06 August 2010 15:06 Modified: 06 August 2010 15:23 [ Report Abuse ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา

โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารแพะ ซึ่งดำเนินการงานวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่น จันจุฬา เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์เสาวนิต คู... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 06 August 2010 14:54 Modified: 06 August 2010 15:24 [ Report Abuse ]

(0) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เมื่อมิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะ ซึ่งดำเนินการงานวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่น จันจุฬา เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 06 August 2010 14:35 Modified: 06 August 2010 14:42 [ Report Abuse ]

(2) โครงการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย ปี 2553

วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยเงินรายได้วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเภทพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2553 เพื่อดำเนินการวิจัยเรื่อง การผลิตแอนติซีรัมสำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสใบด่างแ... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 23 July 2010 16:24 Modified: 23 July 2010 16:42 [ Report Abuse ]

(1) โครงการวิจัยทุนในสถาบัน

สวัสดีค่ะ ครั้งนี้ก็จะมาบอกกล่าวถึงทุนวิจัยภายในกันบ้าง ใกล้จะสิ้นปีการศึกษา 2552 มาทุกขณะ เหลือเพียงอีกประมาณ 2 เดือน ก็จะสิ้นปีการศึกษา 2552 แล้ว มาดูกันค่ะว่าปีนี้ตัวชี้วัด 4.3.1(1) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ประจำปีการศึกษา ... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 26 March 2010 15:25 Modified: 26 March 2010 15:48 [ Report Abuse ]

(1) แหล่งทุนวิจัยภายนอก

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอรายงาน และถือโอกาสประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้ทุนวิจัยจากภายนอก และดำเนินการในรอบปีการศึกษา 2552 นี้ ซึ่งคณะฯ ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 31 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยคณาจารย์ในภาควิชาวาริชศาส... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 24 March 2010 14:18 Modified: 25 March 2010 09:31 [ Report Abuse ]