นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1941
ความเห็น: 0

Morale: ขวัญและกำลังใจ

        

“ขวัญและกำลังใจในการทำงาน คือ สภาพทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เช่นความรู้สึกหรือความคิดที่ได้รับอิทธิผล แรงกดดันหรือสิ่งเร้าจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมในองค์การที่อยู่รอบตัวเขา และมีปฎิกริยาโต้กลับคือ พฤติกรรมในการทำงานซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลงานของบุคคลนั้น”

การเพิ่มผลผลิตกับขวัญและกำลังใจ 

           ในองค์กรต่างๆหากมีบุคคลที่มีคุณภาพก็ถือว่าสำเร็จไปกว่าครึ่งเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์การ ที่ต้องเอาใจใส่และพยายามรักษาขวัญและกำลังใจของสมาชิกให้อยู่ในสภาพที่ดีในที่นี้การเพิ่มผลผลิตก็มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขวัญและกำลังใจของพนักงานให้สูงขึ้น โดยการนำกิจกรรมต่างๆที่ใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิต เช่น กิจกรรม 5 ส,  กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ , Hoshin Kanri ได้กำหนดเป้าหมายดังข้างล่างนี้คือ

 

  1. พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
  2. เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน
  3. ฝึกให้พนักงานเป็นคนช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  4. รู้จักทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน
  5. หาทางป้องกันมิให้เกิดสภาพที่ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจ 

1. คุณสมบัติและลักษณะของผู้บังคับบัญชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความรู้สึกโดยรวมในการปฏิบัติงาน รายได้ที่ได้รับ เพื่อน

ร่วมงาน

3. รางวัล ผลตอบแทน ผลประโยชน์จากกาไร

4. แผนและนโยบายขององค์กร

5. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

6. สุขภาพกาย สุขภาพจิต ของผู้ปฏิบัติงาน

          การจัดระดับขวัญและกาลังใจ สามารถจัดได้เป็นรายบุคคล ว่ามีระดับขวัญและกำลังใจมากน้อยเพียงใด โดยใช้แบบทดสอบ แบบอัตนัยและแบบปรนัย การตรวจสอบขวัญและกาลังใจที่ใช้การสังเกตการณ์สัมภาษณ์ เก็บประวัติและออกแบบสอบถาม

ตอน 1 Quality : คุณภาพ (1)

ตอน 2 Cost :การลดต้นทุน & DOWNTIME

ตอน 3 Delivery: การส่งมอบ

ตอน 4 Safety: ความปลอดภัย

Ref.

จาก QCDSMEE

1. http://pharm-top.com/order-viagra-online-en.html (1/1/59)

2. หนังสือการเพิ่มผลผลิต โดย Kisana K.

3. หนังสือ การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม โดย อ.ภวิต ยอดเพชร

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 มกราคม 2559 13:47 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2559 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.235.155
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ