นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทะเลแสนงาม กรรณิการ์ kaka ธรรมบำรุง
Ico64
ทะเลแสนงาม กรรณิการ์ kaka ธรรมบำรุง
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1301
ความเห็น: 0

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา "การพัฒนาบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน"

"การพัฒนาบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน"
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน"  
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ณ ห้อง UD 266 อาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม  โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ (ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร)เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (นางสาวดวงพร  วงษ์สวัสดิ์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 300 คน  
"การพัฒนาบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน" จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพจากการแต่งกาย (Dressing to Enhance Personality)
2. เพื่อพัฒนาท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม (Body Posture of Confidence)
3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
โดยทีมวิทยากรจาก BE BETTER GROUP ประกอบด้วย

1. อาจารย์กวีวัฒน์ เอี่ยมพิทยารัตน์  วิทยากรผู้ออกแบบหลักสูตร เชี่ยวชาญ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์

2.ธารารัตน์ นันทสินธุ์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และ จัดกิจกรรมกลุ่ม

 3. อาจารย์ภาคภูมิ ตั้งจิตเสถียร  นักจิตวิทยา เชี่ยวชาญการปรับบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหว

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง Cc-by-nd
สร้าง: 27 มกราคม 2557 11:29 แก้ไข: 27 มกราคม 2557 11:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ