นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1175
comment: 0

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2553

ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนรู้ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สนอ. หัวข้อเรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ
 ด้วย CoP การเงินและบัญชี จะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2553   หัวข้อเรื่อง  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี (ประชุมผ่านระบบทางไกลวิทยาเขตภูเก็ตและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)  ขอเรียนเชิญสมาชิก CoP การเงินและบัญชีทุกท่าน และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันดังกล่าวด้วย
และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อเข้าประชุม ได้ที่ นายชยุตม์  เยาว์แสง
โทร.2017 email : chayut.y@psu.ac.th หรือ นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ โทร.2014 email : kanokrat.p@psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน  2552  ขอขอบคุณ มา  ณ  โอกาสนี้ด้วย
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2552 10:02 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2552 10:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.227.208.0
Message:  
Load Editor
   
Cancel or