นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2723
ความเห็น: 2

โครงการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา 2554

โครงการวิจัยของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2554

   ตามที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 41 โครงการ โดยแยกเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 12 โครงการ และระดับปริญญาโท 29 โครงการ  รายชื่อโครงการวิจัยตามรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา  ชื่อโครงการ ชื่อสกุลอาจารย์ที่ปรึกษามูลค่าทุน 
นางสาวกัญญาภัค วรปัทมศรี การใช้เชื้อรา Polypores บางชนิดในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคของปาล์มน้ำมันโดยชีววิธึ  รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ 57,000.00  
นางปองพชร ธาราสุข   โครงการวิถีชุมชนชายฝั่งกับการถ่ายทอดการประมงพื้นบ้านที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนรศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  28,000.00 
นายปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์   การวิเคราะห์ตลาดน้ำมันปาล์มต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทย ครัวเรือน รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข   28,000.00
นางสาวณทชา สีหะนันท์ Use of Some Xylariaceae for Biological Control of Oil Palm Pathogenรศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  57,000.00  
นางอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์  การปรับปรุงดินเขตร้อนด้วยปุ๋ยและปูนสำหรับปลูกยางพารา ครัวเรือน  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง   57,000.00  
MR.KHAIRUN NIZAM In vitro Flowerinn of Oil Palm Affecting by Selected PGRs and Molecular Study รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  57,000.00 
นางไซนีย๊ะ สะมาลา ผลของคอลชิซีนและออรีซาลินต่อการเปลี่ยนแปลงชุดโครโมโซม ในต้นอ่อนชุดที่ 2 ของปาล์มน้ำมัน รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  57,000.00 
นางสาวธนวดี พรหมจันทร์การปลูกถ่ายยีนสู่เอ็มบริโอเจนิคเซลล์ซัสเพนชันและโปรโตพลาสต์ของปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราโดยใช้อะโกรแบคทีเรียม รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  57,000.00 
นายเจษฎา โสภารัตน์ แบบจำลองสมดุลของน้ำในแปลงยางพารา(Hevea brasiliensis Müll. Arg.) ภายใต้ภูมิอากาศแบบเขตร้อน รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี 57,000.00 
นายสุรเชษฐ มาฆทาน การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของลักษณะต้านทาน Cowpea Aphid – Borne Mosaic Virus ในถั่วฝักยาว รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี 57,000.00 
นางสาวยุพาภรณ์ ศิริโสม การขยายพันธุ์ยางพาราพันธุ์ที่ใช้เป็นต้นตอในหลอดทดลอง และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมด้วยเครื่องหมายโมเลกุล รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  57,000.00 
นางสาวสุรีรัตน์ เย็นช้อน การถ่ายยีนเข้าสู่โซมาติกเอ็มบริโอปาล์มน้ำมันโดยใช้อะโกรแบคทีเรียม รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  57,000.00 

 ระดับปริญญาโท

ชื่อ-สกุลนักศึกษา   ชื่อโครงการ   ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ปรึกษา  มูลค่าทุน 
นายจักรกฤษณ์ พูนภักดี สถานะโพแทสเซียมในดินปลูกยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทย รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง 15,000.00 
นายณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหาร และองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำยางในรอบปี และความสัมพันธ์กับเนื้อยางแห้ง รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง15,000.00 
นางสาวยาวารีย๊ะห์ สาเมาะการอนุรักษ์แมลงช้าง Mallada basalis(Walker) ในแปลงปลูกพริก รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์ 15,000.00 
นางสาวสุภาพร หนูสิงห์การผลิตและการบริโภคผักพื้นบ้านของเกษตรกร ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์ 6,000.00 
นางสาวปัทมา หมาดทิ้ง การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีการเลี้ยงแพะร่วมกับกิจกรรมการเกษตรอื่น ในตำบลตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า 6,000.00 
นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย กระบวนการสร้างแบบจำลองระบบการทำฟาร์มที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า 6,000.00 
MR.ANIE EKA KUSUMASTUTI "Consumer Perception and Purchase Intentions toward Milk Yogurt (A Comparative Studies in Thailand and Indonesia)" รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา 6,000.00 
นายคุณากร มากแก้ว ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี 15,000.00 
นางสาวจุฑาพร บุญรัศมี การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วแขกในเขตร้อนชื้น รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา 15,000.00 
นางสาวชัญญานุช แซ่อ๋อง ผลของฮอร์โมนในการเพิ่มขนาดผลของมังคุดเสียบยอด รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี 15,000.00 
นายธงชัย ไทรน้อย  ผลกระทบของการใช้แก๊สเอทธิลีนต่อต้นยางพาราอายุน้อยที่เปิดกรีดแล้ว รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี 15,000.00 
นางสาวฝนทิพย์ ทองนุ้ย การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะในเขตร้อนชื้น รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา 15,000.00 
นางสาวแพรวพรรณ เกษมุล ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุลDiospyros ในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี 15,000.00 
นางสาวศิรินภา ยกแก้ว การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวในเขตร้อนชื้น รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา 15,000.00 
นางสาวสรยา รักษ์วงศ์การศึกษาผลของอายุเก็บเกี่ยวต่อการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว รศ.ดร.สมปอง เตชะโต 15,000.00 
นางสาวสุภาวดี สิทธิชัย การตอบสนองทางสรีรวิทยาของยางในสภาวะขาดน้ำ รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี 15,000.00 
นายอภิรักษ์ ดวงมุสิก ผลของแก๊สเอทธิลีนต่อผลผลิตน้ำยางและสรีระวิทยาของน้ำยาง รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี 15,000.00 
นางสาวอักษร แคล้วคลาด  การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงโดยใช้ยีน Rubber Elongation Factor (REF) รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี 15,000.00 
นางสาวฮูดา แก้วศรีสม การ;วิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้าน (Durio zibethinus  Linn.) ในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายไมโคร แซทเทลไลท์ รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี 15,000.00 
นางสาวนฤมล นวลวิจิตร การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวและควบคุมการสุกของปาล์มน้ำมัน ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 15,000.00 
นางสาวสายทิพย์ ทิพย์ปานผลของการรัดกิ่งและการราดสารพาโคลบิวทราโซลต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินในช่วงการออกดอกของลองกอง ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 15,000.00 
นางสาวอรจิรา พรหมทองรักษ์ผลของสารเมทิลไซโคลโพรพีนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการสุก อายุการเก็บรักษา และคุณภาพผลหลังเก็บเกี่ยวของผลมังคุด ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 15,000.00 
นางสาวพิมพา พงศ์พัฒนบุตร การผลิตกิ่งพันธุ์ปลอดโรคของส้มโอ [Citrus maxima (Burm.) Merr.]พันธุ์ทับทิมสยาม   รศ.ดร.รัตนา สดุดี 15,000.00 
นายวุฒิชัย ชุมทอง พิษเฉียบพลันของเบนซัลโคเนียมคลอไรด์ ฟอร์มาลีน และด่างทับทิมต่อทากทะเล (Bursatella leachii) รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 15,000.00 
นางสาววิจิตรา ตุ้งซี่ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในอวัยวะสืบพันธุ์ของปลิงทะเล (Holothuria scabra)ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที 15,000.00 
นายวิโรจน์ คงอาษา ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยกะหยำ Katelysia marmorata(Lamarck,1818)บริเวณตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน 15,000.00 
นายอวิรุทธ์ ทัศมากร การเปรียบเทียบลักษณะของแบคทีเรียStreptococcus agalactiae  จากเจ้าบ้านหลายชนิด ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ 15,000.00 
นางสาวนัสวัล บุญวงศ์   ผลการใช้กลีเซอรีนดิบเป็นส่วนผสมในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมือง   ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  15,000.00 
MRS.RINI DWI WAHYUNI Effect of enzyme supplementation in total mixed ration containing oil palm frond silage on productive performance of goat รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส 15,000.00 

 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2554 14:46 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2554 15:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
13 กุมภาพันธ์ 2554 12:21
#63631
  • ขอต้อนรับ น้องใหม่ "ชาวทรัพยา" สู่ Share PSU จ๊ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ ที่นำมาแบ่งปันให้ทราบ จะรออ่านบันทึกต่อไปจ๊ะ 
  • หากพบ "เหมย เหมย" ฝากบอกด้วยนะ พี่มอนลี่คิดถึงค่ะ 

ยินดีต้องรับสมาชิกน้องใหม่ค่ะ และจะรอบันทึกต่อๆ ไปนะค่ะน้องปอ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.192.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ