นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1476
ความเห็น: 0

ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้,การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

 

     ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)” วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วิทยากรโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ จากคณะแพทย์ศาสตร์
ดร.ธเนศ ปานรัตน์ จากวิทยาลัยนานาชาติ

กำหนดการดังนี้
เวลา 08.45 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. กล่าวนำกิจกรรม “ความสำคัญและบทบาทอาจารย์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน” 
เวลา 09.15 น. เล่าสู่กันฟัง/นำคุย “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)”
เวลา 10.00 น. Good Practices ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เวลา 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 น. นำเสนอ Good Practices ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (นำเสนอกิจกรรมละไม่เกิน 10 นาที)

* กิจกรรมที่ 1 Never Try, Never Know โดย อาจารย์ปิยนุช รัตนานุกูล สาขาวิชาภาษา

* กิจกรรมที่ 2 สร้างนักบัญชีด้วย APBL โดย อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี สาขาวิชาการบัญชี

* กิจกรรมที่ 3 English is action: Do it or nothing! ภาษาอังกฤษต้องออกแรง ไม่ทำ ก็ไม่ได้อะไร โดย ผศ.ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ สาขาวิชาภาษา

* กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพบัญชีผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ กรณีศึกษา รายวิชารายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน โดย อาจารย์ ดร.สุรนัย ช่วยเรือง สาขาวิชาการบัญชี

* กิจกรรมที่ 5 Utilizing English Pop Songs with Karaoke Application to Enhance Students' Connected Speech Production โดย อาจารย์เจนใจ นิพัทธมานนท์ สาขาวิชาภาษา

* กิจกรรมที่ 6 การสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อการเรียนรู้ โดย อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี สาขาวิชาศิลปการแสดงและการจัดการ

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. - นำเสนอ Good Practices ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ต่อ)

* กิจกรรมที่ 7 Poster Exhibition in An Advanced English Reading Class: Visualizing Your Reading,Voicing Your Mind โดย อ.ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ สาขาวิชาภาษา

* กิจกรรมที่ 8 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ในรายวิชา Advanced Accounting I โดย อาจารย์นราภรณ์ ไขยรัตน์ สาขาวิชาการบัญชี

กิจกรรมที่ 9 APP. Learning โดย อาจารย์ณฐ ย่าหลี

กิจกรรมที่ 10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 942-230 การภาษีอากร โดยใช้สื่อเทคโนโลยีนอกเวลาเรียน โดย อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช สาขาวิชาการบัญชี

กิจกรรมที่ 11 How to use Mentimeter to Engage and Interact with Students โดย อ.จงกลนี รุ่งเรือง สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 12 การออกแบบนวัตกรรมการสอนวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ภาคใต้ เรื่อง กระบวนท่าเต้นเพลงรองเง็ง โดย อาจารย์ฑิลฏา คงพัฒน์ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

กิจกรรมที่ 13 ปั้นนักบัญชีด้วย Case Base Learning โดย อาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์ สาขาวิชาการบัญชี

กิจกรรมที่ 14 Speak Now With Blended Learning โดย อาจารย์ ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ สาขาวิชาภาษา

กิจกรรมที่ 15 Knowledg Sharing Through Activity "Acconting Day" โดย ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย สาขาวิชาการบัญชี

กิจกรรมที่ 16 กาลครั้งหนึ่ง...ฉันพิการ โดย อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู

- สรุป ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เวลา 15.30 น. ประกาศผลและมอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ที่นำเสนอ Good Practices

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มิถุนายน 2561 08:53 แก้ไข: 07 มิถุนายน 2561 08:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ