นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 51 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Contemporary Accounting Symposium 2018 1153 0
Integrated Research & Research Tutor Fair 1140 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 14 : กาลครั้งหนึ่ง...ฉันพิการ 1128 1
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13 : Speak Now With Blended Learning 926 3
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 12 : ปั้นนักบัญชีด้วย Case Base Learning 1049 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 11 : การออกแบบนวัตกรรมการสอนวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ภาคใต้ เรื่อง กระบวนท่าเต้น เพลงรองเง็ง 764 1
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 : How to use Mentimeter to Engage and Interact with Students 819 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 946-230 การภาษีอากร โดยใช้สื่อเทคโนโลยีนอกเวลาเรียน 758 1
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 : การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ในรายวิชา Advanced Accounting I 977 12
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 : Poster Exhibition in An Advanced English Reading Class : Visualizing You Reading, Voicing You Mind 740 1
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 : การสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อการเรียนรู้ 584 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 : Utilizing English Pop Songs with Karaoke Application to Enhance Students' Connected Speech Production 713 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 : การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพบัญชีผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ กรณีศึกษา รายวิชารายงาน ทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 543 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 :English is action: Do it or nothing! ภาษาอังกฤษต้องออกแรงไม่ทำ ก็ไม่ได้อะไร 765 1
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 :สร้างนักบัญชีด้วย APBL 487 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1: Never Try, Never Know 603 0
ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)” 1426 0
27 มีนา...บุพเพจะนำพาเรามาเจอกัน 994 0
ขนทัพการแสดงไทยโชว์ชาวเนเธอร์แลนด์ 1173 0
ม.อ.ตรัง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีฯ ให้นักเรียน ม.ต้น ตามโครงการ ม.พี่เลี้ยง 1168 0
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัด อบรมหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ ภายใต้เงื่อนไขประเทศไทย 4.0 987 1
อบรม Advanced Excel 2010 ForPivot table and Pivot chart 870 0
อาจารย์สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้าโล่รางวัล แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 จากกระทรวงพลังงาน 2284 2
VDO และ ppt. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Education 1340 1
อบรมวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม PLS 1096 0
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน 1122 0
นิทรรศการ.."ย่านตาขาวโมเดล".กิจกรรมดีๆที่เรียงร้อยเรื่องราวงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 806 0
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ ฯ ม.อ.ตรัง ประชุมมอบนโยบายให้แก่คณาจารย์ 909 0
อาจารย์-นักศึกษา ม.อ.ตรัง ร่วมรับฟังเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 1016 0
ผู้แทนสถานทูตไทยฯ ชม นักศึกษา ม.อ.ตรัง มีคุณภาพ เปี่ยมคุณธรรม 1355 0
เด็กสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการ International Cultural Management Field School In Songkhla 933 0
ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน ของ miniTCDC 1100 0
ม.อ.ตรัง เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันออกแบบโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงระดับเยาวชน YICMG 2016 ที่ประเทศจีน 1172 2
สรุปบทเรียนกิจกรรม Active Teaching:สอนดีมีประสิทธิผล ปีที่ 4 1806 3
ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น จากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 1014 0
Show & Share : Active Learning (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 1082 1
Show & Share : Active Learning (สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์) 1139 1
Show & Share : Active Learning (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1009 1
Show & Share : Active Learning (สาขาวิชาการบัญชี) 1025 0
Kahoot ! กับการประยุกต์ใช้ดึงดูดใจผู้เรียน 1113 0
เคยสงสัยไหม "Assessment" & "Evaluation" 1015 0
ง่ายแค่ปลายนิ้ว..โหลดไฟล์ youtube ประกอบสื่อการสอน 1285 0
LMS2@PSU on Mobile “Active Learning and Technology” 1277 0
Research Caravan :“คาราวาน วิ..จากใจ” 1318 1
ม.อ.ตรัง ค้นหาศิลปินมโนราห์เก่งหวั่นสูญสิ้นหากไร้คนสืบทอด พบปัญหาเด็กยุคใหม่ไม่พูดใต้ 988 0
การนำเสนอวิสัยทัศน์ของ "ลูกสิงห์ศรีตรัง" ในงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7 1330 2
วิทยาเขตตรัง จัดโครงการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านโนรา (มาเมืองตรังไม่หนังก็โนรา) 1042 1
โครงการเสวนาตรังศึกษาหมายเลข 1 : เมืองเก่า เงาอดีต 726 0
บูรณาการสอนแบบ facilitative กับความรู้คู่คุณธรรม 862 0
โครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล” 1148 0
“สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ” 628 0