นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1758
ความเห็น: 0

รายชื่อบุคลากรคณะฯ ที่มีบันทึกบน share

Update วันที่ 24 มกราคม 2550 (เขียน 32 คนแล้วค่ะ)

         เนื่องจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน blog  มาเป็นระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือนนั้น ขณะนี้มีบุคลากรของคณะฯ ที่มีการบันทึกเรื่องราว/เล่าเรื่องผ่าน blog เป็นจำนวนทั้งหมด  32 คนด้วยกัน แบ่งเป็นผู้บริหาร 7 คน  หัวหน้าภาคฯ /อาจารย์ 5 คน และบุคลากรสายสนับสนุนอีก 20 คน และยังมีผู้ที่สมัครสมาชิกแต่ยังไม่มีบันทึก จำนวน 12 คน รวมบุคลากรที่เป็นสมาชิก share ทั้งหมด 44 คนค่ะ 

รายชื่อบุคลากรคณะฯ ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่าน blog มีดังนี้

        ผู้บริหารคณะฯ ได้แก่
             1.  รศ.ดร.ชูศักดิ์        ลิ่มสกุล   
             
2.  ดร.ฟูกิจ                นิลรัตน์
             3.  ดร.กลางเดือน      โพชนา  
            
4.  รศ.ดร.วรวุธ          วิสุทธิ์เมธางกูร
             5.  รศ.ดร.จรัญ           บุญกาญจน์
             6.  ผศ.ดร.ชญานุช    แสงวิเชียร
             7.  ผศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
             8.  รศ.สมชาย             ชูโฉม             
            
9.  นายธเนศวร์       ศรีไพบูลย์ 

       หัวหน้าภาคฯ / อาจารย์
             1.  ผศ.ดร.องุ่น              สังขพงศ์
             2.  รศ.ดร.ชาคริต         ทองอุไร
             3.  ผศ.ปัญญรักษ์         งามศรีตระกูล
             4.  ผศ.สมพัฒน์           รุ่งตะวันเรืองศรี
             5.  ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย       ปรีชาวีรกุล
             6.  ผศ.ดร.จุไรวัลย์       รัตนพิสิฐ 
            
7.  ผศ.ดร.สุธรรม         นิยมวาส               
             8
.  ดร.กุลชนาฐ            ประเสริฐสิทธิ์ 
             9
.  รศ.ดร.สัณห์ชัย       กลิ่นพิกุล 

       บุคลากรสายสนับสนุน
             1.  นางกิตติยาภรณ์     สินศุภเศวต    
           
  2.  นางสาวจิรา             แก้วประดับ
             3.  นางสาวกนกรัตน์    ไชยวงศ์
             4.  นางสาวนิศากร        สารานพกุล
             5.  นางสาวสุธาวรรณ   เชาวลิต
             6.  นายอรุนันต์              หีมชูด
             7.  น.ส.เสาวลักษณ์       วิจิตรโสภา
             8.  นายสุรเชษฐ์             เกใน
             9.  น.ส.พินทุมาศ           กิจฉาโณ
             10.  น.ส.ศิริญญา           แก้วน้อย
             11.  น.ส.พรพรรณ         อัจนากิตติ
             12.  น.ส.ขัติยาภรณ์      ไชยสวัสดิ์
             13.  นางสาวนิรชร         วิเมลืองรังสี
             14.  น.ส.แสงจันทร์        ปิ่นกาญจนรัตน์
             15.  นายธวัช                 วราไชย
             16.  นางสาวธันยพร     โกมัย
             17.  นายพิชนันท์          เรืองแสงวัฒนา 
             18. 
นางสุวิมล               อนุพันธ์วิทยากุล 
             19. 
นางสาวกนกรัตน์   ไชยวงศ์
             20.  นางศิราณี              พูลศิริ 
(ยินดีต้อนรับค่ะ)
             21
.  นายจตุพร              ศุภสาร    
             22
.  น.ส.รัชนีพร            ชุมอุปการ   
             23
.  นางชนิดา              ณ นคร    
             
24.  น.ส.ธีติมา               วงศ์หล่อ   
            
25.  นางกิ่งกาญจน์      ตันนโยภาส            
 
             26.  นางวรลักษณ์         วสุสิริชัย (สมาชิกใหม่)

        ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี จากการที่คณะฯ ได้ทำการสนับสนุน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยด้วย


             

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): engineer  km
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2550 14:20 แก้ไข: 29 มกราคม 2551 15:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.38.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ