นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3550
ความเห็น: 9

เมื่อมอนลี่...ตั้งใจ และมุ่งมั่น

บทสัมภาษณ์ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2553 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

บทสัมภาษณ์ พี่มอนลี่ (นางมะลิ  นิลสุวรรณ)

ข้าราชการดีเด่น  ประจำปี 2553 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

                                     

  ประวัติการศึกษา          

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 

 ชีวิตข้าราชการของมอนลี่ 

       เริ่มทำงานในปี พ.ศ. 2529 เป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาพืชน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ และรับราชการในปี พ.ศ. 2533 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ปีต่อมาได้ย้ายไปสังกัด ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ที่ภาควิชาพยาบาลสูตินรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ต่อมาปี 2537 ได้ย้ายมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงปัจจุบัน ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รวมเวลาราชการ 21 ปี 5 เดือน 

 

การทำงาน  การสร้างผลงานมีแนวทางอย่างไร 

        แนวคิดในการสร้างผลงานมาจากการ Commit ใน TOR หากไม่ได้ commit ไว้ งานก็จะไม่เกิดอย่างแน่นอน  การได้แนวคิด การสอนงาน คำชี้แนะ  จากท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  สันติประชา)  ที่ทำให้มีในวันนี้ นั่นคือ  คำว่า  “ท้าทาย”  ตลอดเวลา  และสอนให้รู้ว่าปัญหา จะทำให้เราคิดไม่หยุด จะก่อเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหา หากที่ใดไม่มีปัญหา  ที่นั่นก็จะไม่มีการพัฒนา  การเปิดโอกาสจากผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ ท่านคณบดี และระดับหัวหน้างานนโยบายและแผน (นางสาววิไลลักษณ์  สิงขรัตน์) ท่านรองคณบดีฝ่ายวางแผนและสถานีวิจัย (สมัยท่าน  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  นิลนนท์ ซึ่งลาออกจากราชการแล้ว)   และท่านผู้บริหารท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ 

 

ผลงานเด่นและผลงานที่ภูมิใจ 

       พี่มอนลี่จัดหนัก... จัดเต็ม....ในการทำงานทุ่มเทและตั้งใจในการทำงานอยู่เสมอ  จึงทำให้ภาคภูมิใจกับผลงานทุกชิ้นที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น  

1.  เป็น คุณอำนวย  ในการแบ่งปันความรู้ในชานชาลาแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Share PSU) บันทึกในบล็อกพัฒนางาน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร คือ  ทุกคนเข้าถึงความรู้ ที่ถ่ายทอดได้ตลอดเวลา ทั้งยังสืบค้นข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก  ลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ  และบล็อกที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด คือ  บล็อก Variety of Monly เป็นบล็อกทั่วๆ ไป ที่ตนเองสนใจพิเศษ มีบันทึก 76 เรื่อง และมีบันทึกที่ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วประเทศมากที่สุด และภูมิใจ อันดับแรก คือ บันทึกเรื่อง สวนหย่อม มีผู้เข้าชม 392,487 ครั้ง และอันดับสอง คือ เรื่องการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แบบสมาร์ทการ์ด มีผู้เข้าชมอ่านบันทึก 65,918 ครั้ง 

 2.  การพัฒนา Website งานนโยบายและแผน เนื่องจากเป็นหน่วยงานย่อยหน่วยงานแรกในคณะฯ ที่เป็นผู้นำ โดยได้ออกแบบและพัฒนาด้วยตนเอง โดยผลงานที่พัฒนานี้ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ระหว่างคณะฯ กับภาควิชาฯ นั่นคือสิ่งที่ภาคภูมิใจ  

3.  การจัดทำฐานข้อมูลผลการจัดกิจกรรมคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปฏิบัติงานตามระบบ PDCA-Par สำหรับผลงานชิ้นนี้ภูมิใจ เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลแรกในส่วนของงานบริหารธุรการ 

4.   การเป็นเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ ตั้งปี 2549 จนถึงปัจจุบัน  ทำให้เกิดการพัฒนางานจนเกิดผลงานที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เกิดประโยชน์ต่อองค์กร คือ  

       4.1  การจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบการจัดทำวาระการประชุม และนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบ File Server FNR (Meeting) เพื่อความรวดเร็ว ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน  และลดการใช้กระดาษได้มาก ซึ่งได้รับรางวัลในเวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2553  

       4.2  ฐานข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  แบบระบบออนไลน์ ให้บุคลากรคณะฯ ทราบถึงมติที่ประชุมดังกล่าวโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสาร สามารถค้นหามติที่ประชุม รายงานในการประชุมได้ตลอดเวลา และใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

 5.  จัดทำ Website งานนโยบายและแผน เพื่อเป็นสารสนเทศคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกในคณะฯ (เฉพาะในสำนักงานเลขานุการคณะฯ) ที่ได้ออกแบบและพัฒนาด้วยตนเอง เช่น  การบริหารจัดการสารสนเทศในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก ประหยัดเวลา ประหยัดกระดาษทั้งระดับคณะฯ และระดับภาควิชา  ซึ่งน้องยุวภา  โฆสกิตติกุล โปรแกรมเมอร์คนเก่ง เป็นวิทยากรอบรมการทำ Website ค่ะ

 6.  วิทยากรบรรยาย และนำเสนอผลงาน

       เป็นวิทยากรบรรยายและนำเสนอผลงาน ระดับมหาวิทยาลัย และคณะฯ

        -  วิทยากรบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

        -  วิทยากรบรรยาย เรื่อง การป้อนข้อมูลผลการจัดกิจกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

         -  วิทยากรบรรยาย เรื่อง การให้ความรู้ในระบบ Share PSU

         -  วิทยากรบรรยาย เรื่อง การตกแต่ง Blog ใน Share PSU

         -  นำเสนอผลงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน เรื่อง ฐานข้อมูลผลการจัดกิจกรรมคณะทรัพยากรธรรมชาติ  

         -  วิทยากรบรรยาย เรื่อง  การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2553 

          -  นำเสนอฐานข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 

          -  นำเสนอ เรื่อง การบริหารจัดการเงินรายได้คณะฯ  

7.  ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

       ดำเนินการ แนะนำ ให้คำปรึกษา และผลประโยชน์ในเรื่องใหม่ๆ แก่สมาชิกสหกรณ์ในคณะฯ และบุคคลทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ ทางระบบ http://share.psu.ac.th 

8.  ทำประโยชน์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

       เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬา ประเภทวอลเลย์บอลบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เป็นเวลา 20 ปีแล้วค่ะ 

9.  ทำประโยชน์ วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

            -  เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา  เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน หน้าบริเวณลานพระรูปพระบิดา

            -  ริเริ่มจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

การบริหารจัดการเวลาในการทำงาน

       เต็มที่กับงานที่ทำ  และทำให้ดีที่สุด ทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่เคยคิดว่าเริ่มทำงาน 8.30 และเลิกงาน 16.30 น. ถ้ายังมีงานค้างหรือทำงานไม่เสร็จพี่ตาของเราก็จะทำจนเสร็จค่ะ และทุ่มเทกับงานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน หรือจากคณะฯ พร้อมที่จะ ทำด้วยความเต็มใจ  เต็มความสามารถ เมื่อมีปัญหาก็จะสอบถามผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมถึงการให้การช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ และการแบ่งปันผ่าน Blog ทำให้ได้รับความรู้กลับมาเป็นสิ่งตอบแทน การได้แนวคิดจากพี่นริสา (พี่ตุ๊ก) อดีตเลขานุการคณะฯ ที่เป็นจุดศูนย์กลางของภาควิชา และสำนักงานเลขานุการคณะฯ ด้วยกัน ทำงานแบบเอาจริง เอาจัง ทุ่มเทต่อคณะฯ เสียสละเพื่อองค์กร

 แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม

       การอยู่ร่วมกันแบบฉันพี่น้อง  ทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา  แบบ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง  น้องช่วยพี่”   ที่ ณ ปัจจุบัน ชุมชนในคณะฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดี  พี่มอนลี่... ฝากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมคณะฯ ไม่ปิดตัวเอง โดยเฉพาะน้องใหม่ที่เข้ามา ให้กล้าพูดคุยทักทาย สอบถาม จากรุ่นพี่ โดยไม่หวงวิชา พี่มอนลี่ฝากบอกว่า ถึงแม้พี่ จะพูดเสียงดังแต่ไม่ต้องกลัวค่ะ สำหรับน้องใหม่  ยินดีให้คำปรึกษา และช่วยเหลือหากมีโอกาสนะค่ะ และจากที่ท่านคณบดีให้โอกาสบุคลากรในการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งใน และต่างประเทศ ช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า บุคลากรมีทำกิจกรรมร่วมกัน ทำงานกันเป็นทีม มีการช่วยเหลือกันมากขึ้น

 

การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

       พี่มอนลี่ได้นำแนวคิด คำชี้แนะ  จากท่านคณบดี ที่ทำให้มีในวันนี้ นั่นคือ  คำว่า  “ท้าทาย”  ตลอดเวลา  และสอนให้รู้ว่าปัญหา จะทำให้เราคิดไม่หยุด จะก่อเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหา หากที่ใดไม่มีปัญหา  ที่นั่นก็จะไม่มีการพัฒนา  

 

เพราะเหตุผลนี้ .... พี่มอนลี่ จึงได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น

 การครองตน  :

       มีความพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ ได้ตั้งปณิธานต่อตนเองในการปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตรงต่อเวลา เสียสละ อดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ยึดหลักในการปฏิบัติงานที่ว่า ปัญหาก่อให้เกิดปัญญา  ใช้สติในการแก้ไขปัญหา” 

การครองคน :

         เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตใจให้บริการ ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้ผู้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด ไม่เลือกปฏิบัติ  ทำงานเป็นทีมกับเพื่อร่วมงานได้อย่างดี เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้เกียรติผู้ร่วมงาน ยึดแนวปฏิบัติในการเรียนรู้ร่วมกันแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง และน้องช่วยพี่และนอกจากนี้ พี่มอนลี่ยังเป็นคนช่างสังเกต  ช่างวิเคราะห์  ช่างถาม การเป็นเจ้าหนูจำมัย  ถาม ทำไม”  จะทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น  อย่า อายที่จะถามกับคนทุกกลุ่ม  ไม่ว่า ผู้บริหาร รุ่นพี่ รุ่นน้อง 

  การครองงาน :

          ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด งานนโยบายและแผน  รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบในภาพรวมคณะฯ มีความคิดริเริ่มหาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอเพื่อพัฒนาหน่วยงาน โดยยึดหลัก สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน ทำงานแบบลุยๆ ถึงลูกถึงคน เพื่อให้ภาควิชา/หน่วยงาน ทำงานได้ง่ายที่สุด

  

 

ผลงานล่าสุดของพี่มอนลี่

       จากการที่ได้พัฒนางานการทำประมาณการเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านเว็บไซต์และการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ Share PSU ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ขออนุญาตศึกษาดูงานในเรื่อง การจัดทำงบประมาณเงินรายได้  กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ได้เลือก 5  คณะ ประกอบด้วย คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6  กรกฎาคม  2554 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 Single Mom … มอนลี่  

       ถามถึงครอบครัวจะมีการวางแผน จัดตารางเวลาจะทำอะไรไว้ล่วงหน้าเสมอ การเลี้ยงดูลูก(น้องแชมป์ และน้องเชียร์) จะเป็นแบบเพื่อน สอนให้มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือตนเอง รู้จักการวางแผน โดยการจดบันทึกไว้ที่กระดาษไวท์บอร์ด เพื่อเตือนความจำ การสนับสนุนกิจกรรมให้ลูกทั้ง 2 คน ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ เพื่อฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแบ่งเวลา และการกล้าแสดงออก

                   

พี่มอนลี่อยากฝากข้อคิดในการทำงานมาถึงเพื่อนร่วมงาน และรุ่นน้อง อย่างไรบ้างค่ะ:

อยากให้น้องๆ เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในหมู่คณะฯ มากขึ้น

-  การให้ ให้ด้วยความเต็มใจ รุ่นพี่ให้ความรู้กับรุ่นน้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

-  การมีสัมมาคารวะ ทักทายกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส

-  การเปิดใจที่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ กล้าแสดงออก อย่าปิดกั้นตัวเอง

การจัดให้มีการประชุมประสานงานโดยจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาควิชา/ หน่วยงาน

 

 

และสุดท้ายนี้...ทีมสัมภาษณ์ก็อยากให้พี่ตา  ดูแลรักษาสุขภาพในเรื่องของสายตา

บ้างนะค่ะ อย่าทำงานจนลืมดูแลตนเองค่ะ

 

ท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์วันนี้ค่ะ

 
         
                   

ผู้ให้สัมภาษณ์  :  คุณมะลิ  นิลสุวรรณ  (พี่ตา)  หรือนามรู้จัก พี่มอนลี่ค่ะ

ผู้สัมภาษณ์  :  คุณสิขเรศ  แสงขำ (พี่โค๊ก) , คุณสุนัทนี  แสงแจ่ม (พี่ติ๋ว) 

  และคุณมาริสา  รอดรัตน์ (น้องสา) ค่ะ

ผู้บันทึกสร้างภาพสวยๆ :  คุณศรีนรา  แมเร๊าะ (พี่เด๊ะ) ค่ะ

ผู้ลิขิต :  คุณกชพร  เจริญสุข (น้องผึ้ง) หรือ bee bee ค่ะ

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 กรกฎาคม 2554 16:40 แก้ไข: 13 กรกฎาคม 2554 09:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

          ขอขอบคุณทุกท่านนะค่ะ ที่ให้คำชี้แนะ  การช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจค่ะ  หากไม่มีท่าน  ก็ไม่มี "มอนลี่" ค่ะ

          ตลอดระยะเวลาประมาณ 3 ปีกว่า  ที่ได้แบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านระบบ Share PSU  พบว่า ณ พื้นที่แห่งนี้ได้ให้อะไรอีกมากมายแก่เจ้าของบันทึก  รวมทั้งผู้อ่านได้รับผลประโยชน์ด้วย  ดังนั้นอย่ารอช้านะค่ะ มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ กันเถอะคะ.  

น้องมอนลี่..เป็นน้องที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างจริงจัง เพื่อให้งานนั้นๆประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะ share psu. แห่งนี้ ถ้าไม่มีน้องมอนลี่คงจะเหงาๆ แน่นอน และกิจกรรมต่างๆให้ความร่วมมือทุกๆกิจกรรมของคณะฯ เหมาะสมแล้วกับสิ่งที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น เป็นกำลังใจให้เสมอ และตลอดไปจ้า!

Ico48
saowanit [IP: 182.53.181.156]
13 กรกฎาคม 2554 21:20
#66740

hi molly

ยินดีด้วยจริงๆที่ได้รับสิ่งดีๆเพราะมอลลี่ทำดี การทำดีไม่ต้องประกาศให้ใครรู้เหมือนที่พระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าให้เราปิดทองหลังพระแล้วทองก็มาหน้าพระเอง ขอให้รักษาความดีนี้ต่อไป ไชโย ขอมอบดอกไม้ในสวนให้ทั้งสวนเล้ย

p'nitty (ขอมั้งอิ)

ยินด้วยกับคนที่ทำงานดีและประสบความสำเร็จซึ่งจะได้เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ ที่จะสู่เพื่องานกันต่อไปค่ะ

Ico48
รุ้งมณี พันธุ์พฤกษ์ชาติ [IP: 192.168.39.202]
14 กรกฎาคม 2554 16:58
#66758

พี่มอนลี่ เหมย เหมย ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่งานยุ่งมาก ๆ เลยไม่ได้ Share กับพี่มอนลี่เลย ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยค่ะ สุดยอดไปเลย ค่ะ ขอให้พี่ประสบความสำเร็จย่ิง ๆ ขึ้นไปอีกนีะค่ะ

คุณมะลิเป็นผู้ที่ทำงานที่ไม่ใช่แค่ทำงาน แต่จะคิดพัฒนางานตลอดเวลา อยากมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ และที่สำคัญเมื่อเรียนรู้แล้ว พยายามนำมาใช้ในงาน ซึ่งแสดงว่าต้องเรียนให้รู้จริง จึงสามารถนำมาใช้งานได้จริง แล้วยังขยายผลชวนให้คนอื่นใช้

ขอบคุณคุณมะลิที่มีความตั้งใจ พัฒนาองค์กร องค์ความรู้ พัฒนางาน ซึ่งน่าจะเป็นรางวัลที่แท้จริงของคนทำงานยิ่งกว่ารางวัลใด ๆ หลายท่านที่มาอ่าน น่าจะใช้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานได้

ขอบคุณทีมงานที่ร่วมทำงานบันทึกสิ่งดี ๆ ไว้ให้ได้ชื่นชมร่วมกัน จะเห็น สามัคคี การทำงานเป็นทีม ขยายพัฒนาทีมงาน คือพลังสร้างสรรค์ เราทำได้เพียงร่วมใจ ร่วมทำ ร่วมประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้ ก็ร่วมประโยชน์ ร่วมสุขใจไปด้วยกัน

ขอขอบคุณท่าน รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา ที่ให้คำแนะนำ และเปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ค่ะ ขอบคุณ พี่ p'nitty (รศ.เสาวนิต) และทุก ๆ ท่านค่ะ ด้วยค่ะ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำด้วยดีตลอดมาค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ