นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 3022
comment: 7

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จ IT-CoP

การนำระบบไอทีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน 1)ระบบรับแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์โดยบุคลากรของคณะ 2)ตารางเวรดูแลห้องปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ 3)ระบบการลงเวลา

สวัสดีครับ พี่น้องชาว share ทุกท่านครับ 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการทำ KM ในคณะเภสัชศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมเพิ่มมาใหม่อีกกิจกรรมแล้วละครับ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ครับ (สืบเนื่องจากบันทึก เล่าสู่กันฟัง : การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ » โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จ คณะเภสัชศาสตร์ ของ อ.โอ๋ คนเก่งของคณะเภสัชศาสตร์ ของเราครับ )

ผมเองในฐานะเป็น คุณอำนวย ของกลุ่ม IT-CoP ของคณะเภสัชศาสตร์ เลยขออนุญาตนำเรื่องราวในวันนั้นมาเล่าสู่กันฟังกันเล็กๆ น้อย พร้อมภาพบรรยากาศบางส่วนครับ

หัวข้อของกลุ่ม IT-CoP ที่นำเสนอต่อที่ประชุม เกริ่นแนะนำกลุ่ม โดย คุณอำนวย(สุริยา) แล้วแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อการนำเสนอ 3 หัวข้อย่อยครับ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จ IT-CoP
กลุ่ม IT-CoP
28 มีนาคม 2551 เวลา 10.30น.–13.00น.
ณ ห้อง ภ.1201 คณะเภสัชศาสตร์

เป้าหมาย/ ลักษณะงาน/ หัวข้อที่สนใจร่วมกัน
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเองและภาพรวมขององค์กร

กิจกรรมภายในกลุ่ม 
มีการนำเสนอการใช้โปรแกรมใหม่ ๆ โดยแต่ละสัปดาห์ให้มีการกำหนดแผนงานของแต่ละคนในกลุ่ม การนำเสนอโดยลักษณะรูปแบบเป็นกันเอง
นำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง มาปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

การนำระบบไอทีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน

  •  รับแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์โดยบุคลากรของคณะ (พี่ป้อม , น้องลี่)
  •  ตารางเวรดูแลห้องปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ (น้องเปิ้ล, น้องหนอ)
  •  ระบบการลงเวลา (พี่เปิ้ล, พี่ต้ม)

 

ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
ปัญหาและอุปสรรค
-บุคลากรในคณะฯไม่ทราบถึงลำดับการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
-ไม่ทราบถึงระยะเวลาในการแก้ปัญหา
-ไม่สามารถนับปริมาณงานที่แจ้งเข้ามาในศูนย์ฯ
-ยังขาดระบบการบันทึกข้อมูลปัญหาต่างๆ เก็บเป็นคลังข้อมูล

แนวทางการแก้ไข
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯระดมความคิดช่วยกันหาทางแก้ปัญหา
- พัฒนาระบบเว็บบันทึกการทำงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งปัญหา,และรายงานสถานะงาน

ระบบไอทีที่มาประยุกต์ใช้
เว็บไซต์รับแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ http://cc.pharmacy.psu.ac.th

ประสบการณ์ความสำเร็จ
-บุคลากรสามารถตรวจสอบและเห็นสถานะงานบริการ
-เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนการเข้าดูแลแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ตามลำดับที่ได้รับแจ้งปัญหา
-มีระบบรายงานสถิติการให้บริการแก้ไขปัญหา เช่น สถิติรายสัปดาห์,สถิติรายเดือน,สถิติรายปี
-มีระบบบันทึกข้อมูลปริมาณงานบริการ

ตารางเวรดูแลห้องปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
ปัญหาและอุปสรรค
-ระบบงานเดิมใช้ระบบเอกสารในการบันทึกข้อมูลจึงทำให้มีความล่าช้าและทำให้ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติงาน
-ผู้อยู่ปฏิบัติงานลืมวันดูแลห้องปฏิบัติการ
-มีปัญหาการเปลี่ยนเวรของผู้ปฏิบัติงานในการทำเบิกเงินให้กับผู้ปฎิบัติงาน

แนวทางการแก้ไข
-หาระบบ Software   แบบ Open Source ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตารางเวรได้
-หาโปรแกรมในรูปแบบปฏิทินตารางเวรแบบ online
โดยรองรับระบบการใช้งานแบบผู้ใช้ได้หลายคน
-มีระบบการแจ้งเตือนในวันที่อยู่เวร

ประสบการณ์ความสำเร็จ
-สามารถตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนเวรได้
-สามารถวางแผนงานการจัดการเป็นปีการศึกษา
-สามารถไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้ที่ใกล้เคียงกัน
-สามารถทำreport สรุปการดูแลห้องปฏิบัติการ ได้
-ใช้ Software ที่เป็น Open Source เพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


ระบบการลงเวลา
ปัญหาและอุปสรรค
-ไม่สามารถตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานจริงของบุคลากรได้
-เป็นหน่วยงานนำร่องในการลงเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
-ไม่สามารถคำนวณการปฏิบัติงานในแต่ละวันได้
-ผู้บริหารไม่สามารถตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานจริงได้

แนวทางการแก้ไข
-จัดหาโปรแกรมระบบลงเวลาที่เหมาะสมกับการใช้งาน
-สามารถออกรายงานสรุปช่วงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรตามจริง

ระบบไอทีที่มาประยุกต์ใช้
-โปรแกรม Time Clock MTS

ประสบการณ์ความสำเร็จ
-Export ข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำรายงานได้อย่างสะดวก
-ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในกรณีบุคลากรทำการลงเวลาแทนกันได้
-คณะฯ จัดซื้อโปรแกรมลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการลงเวลาแทนกันได้

หลังจากจบการนำเสนอแล้ว มีผู้เข้าฟังให้ความสนใจในการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตัวเอง อย่างมากมาย หลากหลายไอเดีย ที่จะนำระบบไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับงานนั้นๆ ในการนี้ทางทีมงาน IT-CoP มีความรู้สึกยินดีมากๆ ที่ได้มีโอกาส นำเสนองานและเปิดรับงานที่จะได้นำไปช่วยพัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะให้เกิดการพัฒนางานในภาพกว้างยิ่งขึ้นครับ

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): it-cop  km  คณะเภสัชศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 มีนาคม 2551 14:37 แก้ไข: 31 มีนาคม 2551 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

มาแล้ว ภาพบรรยากาศ และเนื้อหาของวันงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จ IT-CoP ครับ

มาแล้วภาพบรรยากาศงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอแถม AAR ของกิจกรรมนี้ เป็นคำพูดของผู้เข้าร่วมฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่านหนึ่ง เขากล่าวในตอนท้ายว่า

"เราทำงานในคณะเดียวกัน แต่เราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานในฝ่ายอื่นๆทำอะไรได้บ้าง การที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ ทำให้ได้รู้และเกิดความคิดใหม่ๆสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองได้"

นี่แหละค่ะ เป็นคำพูดที่ทำให้เราได้รู้ว่า กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว

มองในแง่ของการจัดการความรู้ ในกิจกรรมนี้ เราจัดการนำความรู้ของฝ่ายหนึ่งออกมาแสดงให้เห็น เมื่อผนวกเข้ากับความรู้ซ่อนเร้นของอีกฝ่ายหนึ่ง มันก็ออกมาเป็นความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางาน

เอ...เขียนเป็นสมการ(เคมี)อย่างนี้ได้ไหมนะ

(tacit knowledge1) ------> (explicit knowledge1)

(explicit knowledge1) + (tacit knowledge2) ---> new idea

โดยมี story telling & deep listening เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 

อ้อ แต่ว่า

new idea ---> innovation ได้

ต้องใช้การปฏิบัติมาเร่งปฏิกิริยานะคะ ท่านผู้ชม!

 

 

เอ...เขียนเป็นสมการ(เคมี)อย่างนี้ได้ไหมนะ

น่าสนใจจังเลยครับ ดูแล้วสรุปสั้น ง่าย และได้ใจความดีแท้ครับ

  • แว้บมาเก็บภาพบรรยากาศอีกครั้ง อิอิ ตื่นเต้นน่าดูเลยวันนั้น ฮ่าๆ
  • ก่อนนำเสนอรู้สึกจะมีอุปสรรคมากมาย แต่ในที่สุดก็ผ่านไปด้วยดี อิอิ และดีใจจังที่มีผู้สนใจและสอบถามกันหลายท่านเลย
  • ทุกๆ คนที่ขึ้นเวทีนำเสนอทำได้ดีมากครับ
  • อาจมีอุปสรรคในการนำเสนอบ้างในเรื่องเครือข่ายมีปัญหา แต่เราก็แก้ไขให้การนำเสนอผ่านไปได้ด้วยดีครับ

 

เวทีนี้นี่เอง ที่ทำให้สองสาวในทีมงาน  เครียดกันมาก ก่อนวันนำเสนอ สารพัดความกังวลรุมเร้า
แต่ทุกอย่างก็ผ่านพันไปได้ แม้จะมีอุปสรรคให้ลุ้นกันหลายๆ เรื่องก็ตาม

กิจกรรมดีๆ ที่ควรให้การสนับสนุน   พัฒนาทั้งคน พัฒนาทั้งงาน

คนแถวสนอ. ส่งกำลังใจ ไปช่วยคนคณะเภสัชจ้า

น้องๆ สองคนเค้าเก่งอยู่แล้วครับ แค่ยังต้องหาเวทีให้น้องเค้าบ่อยๆ นะครับ อิอิ ไม่รู้น้องเค้าจะชอบไหมนะสิ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.232.99
Message:  
Load Editor
   
Cancel or