นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1992
ความเห็น: 1

แจ้งตอบรับโครงการ เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 2
*

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 “เทคนิคการสอนงาน” 

รุ่นที่ 2  วันที่ 15 มีนาคม 2556 

ณ ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์

*

         คณะ/หน่วยงาน 

                   ชื่อ-สกุล 

      คณะวิศวรรมศาสตร์

 1. นางจันทราวดี  ลิ่มสกุล

 2. นางกิตติยาภรณ์  สินศุภเศวต

         สำนักวิทยบริการ

 3. นายวิษณุ  เพชรประวัติ

 4. นายกฤษฏ์  คงสีพรม

 5. นางสาวอมรพรรณ  พัทโร

 6.  นายสมศักดิ์  รัตนน้อย

      คณะวิทยาการจัดการ

 7. นายบูรณิจฉ์  แก้วพิบูลย์

 8. นางนงลักษณ์  ชูพูล

       

         คณะวิทยาศาสตร์

 9. นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน์

 10. นางสาวกฤตยภร  คุ่มเคี่ยม

 11. นายธนกร  ทองอนันต์

 12.  นางสาวเสาวลักษณ์  รัตนะ

       คณะพยาบาลศาสตร์

 13.  นางสาวสุธาดา  สังข์เกษม

   สำนักทรัพยากรการเรียนรู้

  คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร

 14.  นายสิทธิชัย  ลำธารทรัพย์ 

 15.  นางสาวชูศรี  วังศานุวัตร 

 16.  นางอัญชลี  วีระสุข

            กองแผนงาน

 17. นายนิติธร  ชำนาญเมือง

         ศูนย์คอมพิวเตอร์

 18.  นางดนยา  วราสิทธิชัย

      สำนักวิจัยและพัฒนา

 19.  นางสาวศศิธร  คงทอง

      คณะทันตแพทยศาสตร์

 20.  นางกิตติมา  หงส์หิรัญเรือง

 21.  นางยุพา  วีจันทร์ 

 22.  นางสาวรัตนาวลี  กสิกรรมไพบูลย์ 

 23.  นางรัชดา  ตันติสารศาสน์

          คณะรัฐศาสตร์

 24.  นางสาวสุธิกา วาระหัส

      คณะศิลปกรรมศาสตร์

 25.  นางสาวสุกัญญา  มุกดามนต์ 

 26.  นางสาวนวรัตน์  ธรรมทัศน์

  

 

          

               กองกลาง

 27.  นางปัทมา กาญจนพงศ์

 28.  นายทวาทศ  สุวรรณโร

 29.  นางสาวสุพิธพร สัจจวนิช

      

    กองทะเบียนและประมวลผล    

 30.  นางสุพัชรีย์  อังคสุวรรณ

 31.  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต

               กองคลัง

 32.  นางสาวสาลินี  นาคกุล

 33.  นางสาวอรุณพร  สุดาวีระ

     คณะอุตสหากรรมเกษตร

 34.  นางบุปผา จองปัญญาเลิศ

       คณะวิทยาการสื่อสาร

 35.  นางสาวพิมพ์ชนก  พลวรรณ

                         งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ (โทร.2056)

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 มีนาคม 2556 10:27 แก้ไข: 06 มีนาคม 2556 11:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาแล้ว ๆ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.67.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ