นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2296
ความเห็น: 2

แจ้งตอบรับ ผู้เข้าร่วมโครงการทำความเข้าใจเรื่องประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1,2)

รายชื่อผู้เข้าร่วม รุ่นที่ 1-2
             
                ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการ "ทำความเข้าใจเรื่องการประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2" ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการประเมินสมรรถนะ ของคณะ/หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดดังนี้

 

             -  รุ่นที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการ 107 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
             -  รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการ 107 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
             -  รุ่นที่ 3 วันที่ 2 สิงหาคม 2556   ณ วิทยาเขตปัตตานี 


             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการประเมินสมรรถนะ มีความเข้าใจ “ระบบประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร” เข้าใจระบบ แนวทาง วิธีปฏิบัติเรื่องการแปลงช่องว่างสมรรถนะสู่แผนพัฒนารายบุคลากร (IDP) จากคณะ หน่วยงานสู่ส่วนกลาง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะรูปแบบ ระบบการประเมิน และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ประเมิน ผู้ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน   
            
                กองการเจ้าหน้าที่ขอแจ้งตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการทำความเข้าใจเรื่องการประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ตามรายชื่อและกำหนดการ ดังต่อไปนี้

 

รุ่นที่ 1  วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2556  เวลา 08.30-16.30 น.


1
นางจิระวัฒน์ พิสุทธิ์พิทยากุล
 
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ
2
นางสาวเกศริน รัตนกรีฑากุล
 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
3
นายมานพ สัมพันธ์
 
กองการเจ้าหน้าที่
4
ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล
 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
5
นางสาวเขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์
 
คณะศิลปศาสตร์
6
นางสาวสุรีย์รัตน์ อำพันสุข
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
7
ดร.กมลธรรม อ่ำสกุล
 
คณะวิทยาศาสตร์
8
นางสาวทัศนวรรณ แก้วศรีหน่อ
 
คณะวิทยาศาสตร์
9
นางสาวปาริชาต จันทสุรัส
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
10
นางสาวจันทิมา แก้วมรกต
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
11
นางสุมณฑา ปานงาม
 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
12
นางสาวสุธีพร เอี่ยมวิจัตร
 
กองอาคารสถานที่
13
นางประกายมาส  บาหลัง
 
วิทยาเขตตรัง
14
นางปิติกานต์ สังขพันธ์
 
วิทยาเขตตรัง
15
นางศราวดี ศรีเกื้อ
 
กองแผนงาน
16
นางจุฬา แสงบันทึก
 
คณะพยาบาลศาสตร์
17
นางเพ็ญวดี ยีจิ
 
คณะพยาบาลศาสตร์
18
นางสาลินี ยวงเกตุ
 
สำนักประกันคุณภาพ
19
นางสาวเนตรติยา สมบูรรักษ์
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
20
นางสาวพิกุลรัตน์ วงศ์พาณิชย์
 
คณะแพทยศาสตร์
21
นางสินีพร เชียงสอน
 
คณะแพทยศาสตร์
22
นางสาวปานฤดี จันทบูรณ์
 
คณะแพทยศาสตร์
23
นางทิพย์ราตรี นวนสินธุ์
 
คณะแพทยศาสตร์
24
นางกัลยานี น้อยสังข์ดำ
 
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
25
นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ
 
บัณฑิตวิทยาลัย

 

รุ่นที่ 2  วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2556  เวลา 08.30-16.30 น.
   
1
นางสาวศิริรัตน์ ทองแก้ว
กองทะเบียนและประมวลผล
2
นางสาวศวิริยา วุฒิพฤกษ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3
นางสาวจินดารัตน์ พงศ์รัตนพิศุทธิ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4
นางสถาพร ใบงาม
คณะศิลปศาสตร์
5
นางสาวภัสสร ทองโฉมศรี
กองกลาง
6
นางอารมณ์ รัตนสุวรรณ์
สำนักวิจัยและพัฒนา
7
นางสาวสุนิสา จุลรัตน์
สถาบันสันติศึกษา
8
นางสาวชิดชนก สุขวิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร์
9
นางยุพา ลำธารทรัพย์
คณะวิทยาการจัดการ
10
นางวัลดี ชัยรัตน์
คณะวิทยาการจัดการ
11
นางสาวภารดี แท่นทอง
วิทยาเขตภูเก็ต
12
นางพรนิภา พลฤทธิ์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
13
นายอภินันทร์ ภูศรี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
14
นางสาวสุพัตรา ส้มเขียวหวาน
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
15
นายอำนวย ทองน้อย
คณะเภสัชศาสตร์
16
นางสาวนุสรา สุวรรณมณี
คณะเภสัชศาสตร์
17
นางสาวกิตติวรรณ  โรจนวานิชกิจ
คณะเทคนิคการแพทย์
18
นางณญาดา อินทสโร
กองบริการการศึกษา
19
นางอมรา ศรีสัจจัง
กองกิจการนักศึกษา
20
นางกิตติวรรณ วรรณพฤกษ์
คณะการแพทย์แผนไทย
21
นางสาวสาลินี นาคกุล
กองคลัง
22
นางสาวอัจฉรา มิตรณรงค์
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
23
นายบุญเจิด วีจันทร์
คณะนิติศาสตร์
24
นายอับดุลเลาะ  โซะมะดะ
สถาบันฮาลาล
25
นางศิรดี สุวรรณชัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
26
นางนวลสวาท ด่านวรนันท์
คณะแพทยศาสตร์
27
นางสาวอารีย์ บุญธรรม
คณะแพทยศาสตร์
28
นางสาวกาญจนา นวลจันทร์
คณะแพทยศาสตร์
29
นางสาวณัฐยา พรอนุวงศ์
คณะแพทยศาสตร์
30
นางสาวนีรชา รัตนบุรี
คณะแพทยศาสตร์
31
นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน์ 
คณะวิทยาศาสตร์
*
กำหนดการ โครงการทำความเข้าใจผู้ประเมิน และผู้ปฏิบัติ 
“ระบบประเมิน Competency เพื่อพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องปฏิบัติการ 107 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องปฏิบัติการ 107 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รุ่นที่ 3 วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาเขตปัตตานี

 

เวลา 
หัวข้อบรรยาย 
08.30 – 08.50 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.
16.00 - 16.30 น.
ลงทะเบียน และเช็คการ Online ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
ภาพรวมระบบประเมิน Competency เพื่อพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2
Workshop 1
พักรับประทานอาหารว่าง
Workshop 2
พักกลางวัน
Workshop 3
พักรับประทานอาหารว่าง
ฝึกใช้งานจริง
ตอบคำถาม
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กรกฎาคม 2556 14:52 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2556 15:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

นางสาวปานฤดี จันทบูณ์

ตก ร. เรือ ไปหรือเปล่าครับ (จันทบูรณ์ ?)

อิอิอิ

เราเอง

555 ตกจริงๆด้วยครับ ขอบคุณครับพี่แชง ตอนนี้ใส่ ร แล้วครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ