นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2631
ความเห็น: 2

ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ครั้งที่ 5

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ครั้งที่ 5
ความคืบหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย.2556)


 photo f3366826-d6bb-42a7-8013-02e54c0f1eef_zps82d00f2b.jpg

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตกลงร่วมกันที่จะจัดให้มีโครงการความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ได้เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม Sentido Graceland Khaolak Resort and Spa อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัด โดยมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 การบริหารจัดการทรัพย์สิน
กลุ่มที่ 2 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
กลุ่มที่ 3 การจัดขนาดองค์กรที่เหมาะสม
กลุ่มที่ 4 แนวทางการนำ Best Practice ไปสู่การขยายผลในองค์กร
กลุ่มที่ 5 การขับเคลื่อนงานวิจัยและความเป็นนานาชาติ
                 ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะเลขาฝ่ายวิทยาเขตหาดใหญ่ ขอรายงานความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาเพื่อทราบ ดังประเด็นต่อไปนี้
1. กำหนดการจัดกิจกรรม
     (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 1)  >> ดาวน์โหลด
2. รายนามผู้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2)  >> ดาวน์โหลด
3. รายนามผู้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 3)  >> ดาวน์โหลด
4. ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4)  >> ดาวน์โหลด
5. รายนามผู้เข้าร่วมโครงการแยกตามกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 5)  >> ดาวน์โหลด
6. รายนามผู้เข้าร่วมโครงการแยกตามกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 6)  >> ดาวน์โหลด
จึงขอนำแจ้งข้อมูลเพื่อทราบในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรภายใน 2056 – 7

 photo n6112_ft131002_02_zpsadd7f866.png


created: 26 September 2013 10:14 Modified: 02 October 2013 16:19 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 AE, Ico24 Baby, and 9 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ปักษ์ใต้ โหมเรา หมู่เฮา ชาวอีสาน ล้วนเป็นเพื่อนกัน

Ico48
AE (Recent Activities)
29 September 2013 13:43
#93234

ไฮโซค่ะ ม.อ. ต้อนรับ อบอุ่น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ