นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 12 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แผนงาน LEAN สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 2235 0
เส้นทางการขอทุนสำหรับนักวิจัย 1992 0
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพมพ์" 2158 0
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2557 2129 1
กีฬาประเพณี/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.อ.-ม.มหิดล 2562 0
ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ครั้งที่ 5 3034 2
กำหนดการ "Note Taker” คุณลิขิต ผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ 2341 0
แจ้งตอบรับ ผู้เข้าร่วมโครงการทำความเข้าใจเรื่องประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1,2) 2627 2
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2556 3141 0
แจ้งตอบรับโครงการ เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 2 2409 1
แจ้งตอบรับโครงการ เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 1 2182 3
โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร เดือนตุลาคม 2555 2562 3