นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 12 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แผนงาน LEAN สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 1765 0
เส้นทางการขอทุนสำหรับนักวิจัย 1599 0
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพมพ์" 1757 0
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2557 1720 1
กีฬาประเพณี/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.อ.-ม.มหิดล 2077 0
ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ครั้งที่ 5 2565 2
กำหนดการ "Note Taker” คุณลิขิต ผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ 1924 0
แจ้งตอบรับ ผู้เข้าร่วมโครงการทำความเข้าใจเรื่องประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1,2) 2186 2
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2556 2686 0
แจ้งตอบรับโครงการ เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 2 1996 1
แจ้งตอบรับโครงการ เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 1 1783 3
โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร เดือนตุลาคม 2555 2229 3