นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1908
ความเห็น: 2

คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ

        จากบันทึก สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ

และบันทึก คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส คณะทรัพย์ฯ ก็ได้ทราบคำถามกิจกรรม 5ส ไปแล้วนะค่ะ ก็มาต่อด้วยคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ข้อมูลการจัดการความรู้ (KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบให้คุณมะลิ  นิลสุวรรณ(มอนลี่) และเปตอง เตรียมข้อมูล KM ดังคำถามต่อไปนี้ค่ะ

ด้านกระบวนการจัดการความรู้
1.       องค์กรของท่านเริ่มมีการดำเนินกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นทางการเมื่อปีการศึกษาใด
2.องค์กรของท่านมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามปีปฏิทิน, ปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ  เพราะเหตุใดจึงวางแผนเช่นนั้น
3.   องค์กรมีการจัดกิจกรรมจูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้หรือไม่ อย่างไร และใช้อะไรในการจูงใจ (เงินรางวัล/ของที่ระลึก)
4.   การดำเนินกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้ในองค์กรของท่านมีการกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆหรือไม่   มากน้อยเพียงใด  และรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงานเป็นไปในลักษณะใด
5. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้โดยรวมแล้วส่วนใหญ่เป็นสายอาจารย์หรือสายสนับสนุน  และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  

ด้านภาวะผู้นำ
1.       Chief Knowledge Officer-CKO ในองค์กรของท่านดำรงตำแหน่งใดในองค์กร
2.       การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กรของท่านมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานหรือไม่   อย่างไรบ้าง
3.    มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้หรือไม่   ถ้ามีคณะกรรมการนั้นดำรงตำแหน่งใดในองค์กรบ้าง   และมีคณะกรรมการทั้งหมดกี่ชุด 

ด้านวัฒนธรรมในเรื่องการจัดการเรียนรู้
1.   บุคลากรคณะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้มากน้อยเพียงใด (คิดเป็นร้อยละของจำนวนบุคลากรในองค์กรทั้งหมด  โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจวัดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม , ผู้เข้าอบรมว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่จัดกิจกรรมขึ้นหรือไม่)
2.    องค์ความรู้ที่องค์กรของท่านมีอยู่ได้มีการเผยแพร่ให้กับสาธารณชนหรือไม่   หรือมีการเผยแพร่เฉพาะบุคลากรภายในองค์กรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
3.    หน่วยงานของท่านมีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)หรือไม่   หากมีการจัดตั้งมีด้วยกันทั้งสินกี่กลุ่ม อะไรบ้าง  แต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่ออะไร
4.  หน่วยงานของท่านมีการจัดการดำเนินกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้อะไรบ้าง  เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบใด  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีใครบ้างคิดเป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง    มีการจัดกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านๆ มาจำนวนกี่ครั้งต่อปี
5. องค์กรมีการถ่ายทอดหรือให้ความรู้ในส่วนของงานที่รับผิดชอบอย่างไร  หรือมีการให้ความรู้ในเรื่องของกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้อย่างไรเมื่อมีพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานใหม่
6. บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรของท่านคิดว่าการดำเนินกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำที่ทำอยู่หรือเป็นภาระงานที่เพิ่มเข้ามา  โดยตั้งเกณฑ์คะแนนสำหรับการประเมินผลว่าอยู่ในระดับใด  เช่น ระดับ 5 , 4 , 3 ,  2 และ 1
7. การดำเนินกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้ในองค์กรของท่านถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมขององค์กรแล้วหรือไม่  โดยตั้งเป็นเกณฑ์สำหรับประเมินผลว่าเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอยู่ในระดับใด  เช่น  ระดับ  5 , 4 , 3 , 2 , และ  1
8. องค์กรของท่านมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้หรือไม่  มีการจัดอบรมมากน้อยแค่ไหน  มีวัตถุประสงค์ของการอบรมแต่ละครั้งเป็นอย่างไร  มีใครเป็นผู้จัดอบรมและผู้ร่วมอบรมบ้าง 

ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
1.    องค์กรมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้ในรูปแบบใด (e-mail, web site, e-doc, บอร์ดประชาสัมพันธ์,เสียงตามสาย)
2.       องค์กรของท่านมีการจัดทำ web site เกี่ยวกับการจัดการความรู้หรือไม่ หากมีใช้ Url ใด
3.    องค์กรของท่านมีการจัดการความรู้ในรูปแบบใด (จัดเก็บเป็นองค์ความรู้ เช่น web site,  paper , VDO หรือการถ่ายทอดความรู้ เช่น จัดกิจกรรมเสวนา,จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้) 

ด้านการวัดผลการจัดการเรียนรู้
1.       องค์กรของท่านมีวัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้เพื่ออะไรและเพื่อใคร  เช่น
เพื่อต้องการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
เพื่อต้องการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร
 เพื่อต้องการใช้ประโยชน์จากความรู้ของบุคลากรให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างสูงสุด  
2.    องค์กรของท่านมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPIs)ในการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างไร  ตัวชี้วัดในองค์กรของท่านมีอะไรบ้าง  แต่ละตัวชี้วัดมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
3.       ผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนการดำเนินงานที่วางไว้หรือไม่
4.       กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่มีการจัดตั้งขึ้น ได้มีการของบประมาณสนับสนุนจากที่ใดบ้าง
5.    องค์กรของท่านมีการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้ หรือไม่ และในปี พ.. 2552 และปี พ.. 2553 มีการตั้งงบประมาณเป็นจำนวนเท่าไหร่


 คณะทำงานจัดการความรู้ ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน
บันทึกเล่าเรื่อง แบ่งปัน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะค่ะ

created: 18 November 2010 10:27 Modified: 23 November 2010 17:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ช่วงที่ได้พูดคุยกับน้องนักศึกษาทั้ง 2 ตั้งแต่ 15.00-16.50 น. ส่วนใหญ่น้องเปตอง และมอนลี่ พูดคุยมากกว่า สำหรับพี่มิกกี้ก็เสริมบ้าง (พูดไม่ทันมอนลี่...5555)

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
18 พฤศจิกายน 2553 21:30
#61710
  • รอให้ พี่มิกกี้ พักยกก่อนค่ะ  เพราะทำท่าจะหมดแรงแล้ว  แต่พี่มิกกี้ก็คอยเสริมเติมแต่งให้สมบูรณ์เป็นช่วง ๆ  ค่ะ 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.34
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ