นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1354
ความเห็น: 0

สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9)

กลุ่ม 4  การบริหารจัดการวิทยาเขต
          
ด้านการจัดสรรงบประมาณ    
           
- มข.  มีการจัดสรรงบประมาณลงสู่วิทยาเขต  
          
- ม.อ. ให้วิทยาเขตจัดทำแผนของตัวเอง (แผน 5 ปี และแผนประจำปี)
          
- มีกรรมการกลางพิจารณาในแต่ละงบประมาณ โดยลงพื้นที่ในแต่ละวิทยาเขต  เพื่อดูความจำเป็นในการได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น วิทยาเขตปัตตานี เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย ได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างหอพัก
          
- มข. และ ม.อ. จะเน้นในเรื่องการเปิดหลักสูตรที่ไม่ซ้ำซอนกับวิทยาเขต  หาก ซ้ำซ้อน จัดให้เป็นความต้องการของชุมชน  
          
- จุดอ่อนของการมีหลายวิทยาเขต คือ การบริหารจัดการ การเงิน การติดต่อประสานงาน  และวิทยาเขตเป็นที่คาดหวังของสังคมในชุมชน

กลุ่ม การพัฒนานักศึกษา
          
นอกจากนี้ยังมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนด้านพัฒนานักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบันคือ การส่งเสริมภาษาอังกฤษ  การเรียนรู้กิจกรรมเสริมหลักสูตร แนวทางการสร้างความเป็นคนดี ความร่วมมือระหว่าง ม.อ.- มข.
 

           การส่งเสริมภาษาอังกฤษ  โดยดำเนินการดังนี้
          
- การรับนักศึกษานานาชาติ

           - ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาภาษาอังกฤษ

           - การจัดอบรม Exit Exam,  TOEIC 
          
- มีวัน English day
          
- มีโครงการนำร่อง เช่น มีชมรม โต้วาทีทางภาษาอังกฤษ

           แนวทางการสร้างความเป็นคนดี และวินัย
          
- ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาอย่างชัดเจน
          
- เข้มงวดด้านวินัย
          
- ตั้งกลุ่มคนดีขึ้นมา
          
- อบรมให้ความรู้
          
- ผู้บริหาร อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี

           - มีการบังคับใช้กฎหมาย

          
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ที่จัดขึ้นนี้ จะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคู่ความร่วมมือที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี ในด้านการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการขยายกรอบความร่วมมือสู่ระดับคณะ/หน่วยงาน ระดับเจ้าหน้าที่ นักศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
          และในการเดินทางในครั้งนี้ พบว่ามีหน่วยงานระดับคณะ 1 หน่วยงาน คือ  คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดทำ MOU ร่วมกับ มข. และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในสายงานสนับสนุน
สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2554 15:52 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2554 16:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ