นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1963
ความเห็น: 1

การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ

 

 

             ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 13(1/2554) เมื่อวันที่ 8  มีนาคม  2554 ได้มีมติในการดำเนินการสกัดความรู้ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th  ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553 จำนวน 4 ท่าน ภายในเดือนมีนาคม  2554  และการดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 5 ท่าน ภายในเดือนพฤษภาคม  2554  ที่ประชุมได้มอบหมายและจัดทีมผู้สัมภาษณ์พร้อมหัวข้อในการสัมภาษณ์ ดังนี้

การจัดทีมผู้สัมภาษณ์การสกัดความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553
  

บุคลากร

สายสนับสนุน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553
1.  นางมะลิ  นิลสุวรรณ    
     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  6
     
งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการคณะฯ

หัวหน้าทีม

ผู้ประสานงาน
(คุณอำนวย)

ทีมผู้สัมภาษณ์

ผู้บันทึก
(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ
น.ส.สิขเรศ  แสงขำนางสุนัทณี  แสงแจ่ม น.ส.วิไลลักษณ์  สิงขรัตน์นางสุนัทณี  แสงแจ่ม
น.ส.มาริสา  รอดรัตน์
น.ส.กชพร  เจริญสุขน.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ
 

บุคลากร

สายสนับสนุน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553
2.  นายสุรินทร์  อุไรรัตน์  
     
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง 
     
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  สำนักงานเลขานุการคณะฯ

หัวหน้าทีม

ผู้ประสานงาน
(คุณอำนวย)

ทีมผู้สัมภาษณ์

ผู้บันทึก
(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

ผศ.วรวิทย์ 
วณิชาภิชาติ
 
น.ส.วิไลลักษณ์ 
สิงขรัตน์
 
รศ.ยุทธนา  ศิริวัธนนุกูลนายอุทิศ  อินทศร
น.ส.วิไลลักษณ์  สิงขรัตน์
น.ส.สุวิชา  ดำเม็ง
น.ส.เขมรัตน์  บูรณวัฒน์น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ
 

บุคลากร

สายสนับสนุน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553
3.  นายบุญกอบ  วิริยพงศ์สุธี      
    
นักวิทยาศาสตร์
  ภาควิชาวาริชศาสตร์

หัวหน้าทีม

ผู้ประสานงาน
(คุณอำนวย)

ทีมผู้สัมภาษณ์

ผู้บันทึก
(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

อ.อานนท์  อุปบัลลังก์นางมะลิ  นิลสุวรรณนายสมเกียรติ  ทองรักษ์นางมะลิ  นิลสุวรรณ
น.ส.กิตติมา  ชาติชาคร 
น.ส.เยาวลักษณ์ 
ชัยพลเดช
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ
 

บุคลากร

สายสนับสนุน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553
4.  นางสาวศศิธร  ลิ่มจู้  
    
พนักงานคอมพิวเตอร์
    
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการคณะฯ

หัวหน้าทีม

ผู้ประสานงาน
(คุณอำนวย)

ทีมผู้สัมภาษณ์

ผู้บันทึก
(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

น.ส.วิไลลักษณ์  สิงขรัตน์ นางจรรยา 
เพชรหวน
 
นางสุวภัทร  วชิรอนันต์นางสาวยุวภา  โฆสกิตติกุล
นางจรรยา  เพชรหวน 
น.ส.ทรงลักษณ์  กลับคงน.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ

  หัวข้อในการสัมภาษณ์ :
1.       การมีผลงานที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยสะสมความรู้ใหม่ และนำความรู้นั้นมาพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
2.       ครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมตามหลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม หลักแนวทางในวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้
     
2.1   การครองตน  ประกอบค่านิยมพื้นฐาน  5 ประการ คือ                              
           
1. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
                              
            2. การประหยัดและออม
                              
           
3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
                               
           
4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
                               
           
5. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
                     
         
2.2  การครองคน  หมายถึง  การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ จากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
             
1. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน
             2. ความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือ
            
3. ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์
             4. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
            
5. การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน                        
       
2.3  การครองงาน  หมายถึง  การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี  จากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
            
1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
            
2. มีความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
            
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน
            
4. ความพากเพียรในการทำงาน และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
            
5. การคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน                                                             
          
2.4  ผลงานดีเด่น
หมายถึง  ผลงานดีเด่นที่ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลเด่นชัด เช่น โล่รางวัล เกียรติบัตร และอื่นๆ จากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
            
1. ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม เป็นตัวอย่างให้แก่บุคคลอื่นได้
            
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย เกิดมูลค่าเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพ
            
3. เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
            
4. เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ

 กำหนดส่งข้อมูลการสัมภาษณ์: 
           
ให้ผู้บันทึก (คุณลิขิต) ดำเนินการบันทึกข้อมูลการสกัดความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553  บนระบบ http://share.psu.ac.th  ภายในเดือนมีนาคม  2554 

 สามารถคลิกดูรายละเอียด การจัดทีมผู้สัมภาษณ์การสกัดความรู้ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ได้ค่ะ
ปีงบประมาณ 2554

ดอกไม้
People who like this: Ico24 pai.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.132.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ