นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2373
ความเห็น: 2

การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2)

 

 

 

การจัดทีมผู้สัมภาษณ์การสกัดความรู้ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ 2554 

 

บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2554 

1. รองศาสตราจารย์รังสรรค์  อาภาคัพภะกุล     
    
ภาควิชาพืชศาสตร์
 

หัวหน้าทีม

ผู้ประสานงาน
(คุณอำนวย)

ทีมผู้สัมภาษณ์

ผู้บันทึก
(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ นางมะลิ 
นิลสุวรรณ
 
ผศ.วินิจ  เสรีประเสริฐ
นางอาภรณ์ 
เชื้อพราหมณ์
นางมะลิ  นิลสุวรรณ
นางจรรยา 
เพชรหวน
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ

บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2554 

2. รองศาสตราจารย์ศิริจิต ทุ่งหว้า      
    
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
 

หัวหน้าทีม

ผู้ประสานงาน|
(คุณอำนวย)

ทีมผู้สัมภาษณ์

ผู้บันทึก
(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ น.ส.กชพร  เจริญสุขผศ.อภิญญา  รัตนไชย
น.ส.ขวัญฤทัย  เดชอุดม
น.ส. กชพร  เจริญสุข
นางอโนชา  พร้อมมูลน.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ

บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2554 

3.  นายเซี่ยง  จันทนา 
    
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง 
    
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  สำนักงานเลขานุการคณะฯ

หัวหน้าทีม

ผู้ประสานงาน
(คุณอำนวย)

ทีมผู้สัมภาษณ์

ผู้บันทึก
(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

นายอุทิศ  อินทศร น.ส.ธีรนิตย์ 
ฉั่วสุวรรณแก้ว 
นางมะลิ  นิลสุวรรณ
น.ส.เขมรัตน์  บูรณวัฒน์
น.ส.ธีรนิตย์ 
ฉั่วสุวรรณแก้ว
 
น.ส.สุวิชา 
ดำเม็ง
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ

      

บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2554 

4.  นายทวี  ไชยกูล 
     
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง  ฝ่ายวิจัยและบริการ   

หัวหน้าทีม

ผู้ประสานงาน
(คุณอำนวย)

ทีมผู้สัมภาษณ์

ผู้บันทึก
(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

น.ส.วิไลลักษณ์  สิงขรัตน์ นางจรรยา  เพชรหวน นายจรวย  เพ็ชรหนองชุมน.ส.รัตนา  ยงยิ่งประเสริฐน.ส.เยาวลักษณ์  ชัยพลเดชนายอภิชาต  เกื้อก่อบุญนางจารี  ทองสกูลน.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ

บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2554 

5.  นางสาวพรทิพย์  สุวรรณคีรี 
     
นักวิชาการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์

หัวหน้าทีม

ผู้ประสานงาน
(คุณอำนวย)

ทีมผู้สัมภาษณ์

ผู้บันทึก
(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

น.ส.สิขเรศ  แสงขำนางสุนัทณี  แสงแจ่ม นางมะลิ  นิลสุวรรณ
นางสุนัทณี  แสงแจ่ม 
น.ส.ธัญญรัตน์ 
สุวรรณโณ
น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ


 

หัวข้อในการสัมภาษณ์ :
1.  การปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง (ข้อมูลจาก TOR)

2.  การปฏิบัติงานทำอย่างไร
3.  อุปกรณ์อะไรบ้าง ที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

4.  สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ

5.  งานที่ภาคภูมิใจ (งานที่ตนเองคิดเองและทำ  ซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์)

6.  สิ่งที่ประทับใจจากองค์กร

 กำหนดส่งข้อมูลการสัมภาษณ์: 

  ให้ผู้บันทึก (คุณลิขิต) ดำเนินการบันทึกข้อมูลการสกัดความรู้ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ 2554  บนระบบ
http://share.psu.ac.th  
ภายในเดือนพฤษภาคม  2554

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 มีนาคม 2554 16:10 แก้ไข: 16 มีนาคม 2554 08:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

แวะมารับทราบการเป็นคุณอำนวยและคุณลิขิตจ้า! น้องเปตองคนสวย อิอิ ^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.230.177
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ