นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1631
ความเห็น: 3

รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55)

 

 

 

คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเขียนบันทึกผ่านระบบ Share PSU โดยเริ่มนับจำนวนบันทึกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม  2555  มีผู้ได้รับรางวัลแด่คนช่างเขียนจำนวน 17 ท่าน โดยท่านประธานฯ (ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ) จะเป็นผู้มอบรางวัลเป็น ... เสื้อนกเงือกสามารถ.. มีรายละเอียด ดังนี้
 
เกณฑ์การได้รับรางวัล  แบ่งเป็น  2 กลุ่มค่ะ
1.กลุ่มสกัดความรู้ทางวิชาการ  โดยนำผลงานวิจัย และองค์ความรู้จากคณาจารย์และนักวิชาการ เผยแพร่ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th    จำนวน 6  เรื่อง ภายใน 8 สัปดาห์  ผู้ได้รับรางวัล คือ
 
   นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยพลเดช      กลุ่มงานบริการวิชาการ    บันทึก 16 เรื่อง
 
 
2. กลุ่มเรื่องเล่าหน้างาน  จำนวน  8 เรื่อง ภายใน 8 สัปดาห์ (กุมภาพันธ์ มีนาคม  2555)  โดยมีขอบเขต ดังนี้
    2.1  ความรู้จากประสบการณ์โดยตรง หรือความรู้ จากการเข้าร่วมอบรม/ ประชุม สัมมนา ปัญหาจากเรื่องงานประจำ 
    2.2  ความรู้จากหนังสือ ตำรา ที่เกี่ยวกับงานประจำ 
    2.3  งานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  บันทึกในลักษณะบอกเล่าเรื่องราว
    2.4  เรื่องทั่วไปที่เป็นประโยชน์
 
มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน  16 ท่าน ดังนี้
 
ลำดับที่                    ผู้บันทึก                   หน่วยงาน                 จำนวนเรื่อง

1.                รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา          คณบดี                         61

2.                นางสาวสิขเรศ  แสงขำ            ภาควิชาธรณีศาสตร์         21

3.                นางมะลิ   นิลสุวรรณ               งานนโยบายและแผน       20

4.                นางสาววิไลลักษณ์  สิงขรันตน์  งานนโยบายและแผน       19

5.                นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค์         ภาควิชาสัตวศาสตร์          19

6.                นางละไม  เรืองสม                 ภาควิชาธรณีศาสตร์          13

7.                นายสมเกียรติ  ทองรักษ์          งานเทคโนโลยีฯ              13

8.                นางปราณี   จันทรัตน์              หน่วยสารบรรณ               13 

9.                นางสุนัทณี  แสงแจ่ม              งานประกันคุณภาพ           11

10.              นางสาวทรงลักษณ์  กลับคง      กลุ่มงานบริการวิชาการ      10

11.              นางจรรยา  เพชรหวน              งานเทคโนโลยีฯ               10

12.              นางสาวศศิธร  ลิ่มจู้                 งานเทคโนโลยีฯ               8

13.              นางสาวศรีนรา  แมเร๊าะ            ภาควิชาพัฒนาการเกษตร    8

14.              นางอาภรณ์  เชื้อพราหมณ์        ภาควิชาพืชศาสตร์             8

15.              นางสาวพรพรรณ  วงศ์แหลมสิงห์  หน่วยคลัง                     8

16.              นางจิราภรณ์   คงสุข                 หน่วยวิจัย                      8

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลด้วยค่ะ และขอเชิญชวนในการแบ่งปัน เรื่องราว เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  และพบกับโปรโมชั่นใหม่เร็วๆ นี้นะค่ะ

                    

 

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 เมษายน 2555 17:09 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 บิวตี้, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีกัทุกท่าน โดยเฉพาะผู้บันทึกที่เพิ่มจำนวน คุณสิขเรศ

และผู้รับรางวัลหน้าใหม่ คุณละไม อาภรณ์ พรพรรณ

ยังรออีกหลาย ๆ ท่านอยู่

มายินดีด้วยอีกคนค่ะ

คุณเมตตา ไม่ได้เหรอคะ?

  • ขอบคุณค่ะท่านคณบดี
  • เย้ ชนะคุณมอนลี่ตั้ง 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ฮาาาา
  • ได้ใส่เสื้อนกเงือกแล้ว เพิ่งจะมีเป็นตัวแรก สีอะไรคะน้องเปตี้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.22.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ