นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1216
ความเห็น: 1

ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557

 

 

         การจัดทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 เพื่อบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2557 มีดังนี้

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ
ปีงบประมาณ 2557
 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

ศ.เสาวภา  อังสุภานิช

ภาควิชาวาริชศาสตร์

 

1. น.ส.จิราภรณ์  คงสุข

2. นางอมรรัตน์ 
จันทนาอรพินท์

3. นายอวิรุทธ์  ทัศมากร

นางมาลี  เจตวิจิตร

น.ส.รัตนา  โพชะเรือง

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ
ปีงบประมาณ 2557
 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

รศ.จิราพร  เพชรรัตน์

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

 

1.รศ.อรัญ  งามผ่องใส

2.อาจารย์ปฏิมาพร ปลอดภัย

3.น.ส.ปัทมพร 
อินสุวรรโณ

นางสิริพร  ศรีเจริญ

น.ส.มณียา  แซ่เซียง

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

ผศ.ปราโมทย์ 
แก้ววงศ์ศรี 

ภาควิชาธรณีศาสตร์ 

1.ผศ.เชาวน์  ยงเฉลิมชัย

2.อาจารย์สุรชาติ 
เพชรแก้ว

3.อาจารย์ขวัญตา  ขาวมี

4.น.ส.สิขเรศ  แสงขำ

5.น.ส.โสภิดา  ขี่ทอง

น.ส.สิขเรศ  แสงขำ

น.ส.มาริสา  รอดรัตน์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นางสาวจารุวรรณ  แซ่อ๋อง
ภาควิชาพืชศาสตร์ 

1.นางสุภาณี  ชนะวีรวรรณ

2.นางอาภรณ์ 
เชื้อพราหมณ์

3.น.ส.ธัญญรัตน์  สุวรรณโณ

 

นางจรรยา  เพชรหวน

น.ส.รวีย์รัชต์  รักขันธ์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2557 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายสิน วุฒิบุญญะ

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 

1.รศ.สุธา  วัฒนสิทธิ์

2.อาจารย์ปรัชญาพร 
เอกบุตร

3.นายศยาม  ขุนชำนาญ

4.นางสหัทยา  พงศ์ประยูร

นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค์

นางสมจิต  ศรีใหม่

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้

 

 

บุคลากรเกษียณ

อายุราชการ

ปีงบประมาณ 2557

ทีมผู้สัมภาษณ์

(ประมาณ 3-4 คน)

ผู้ประสาน

อำนวยความสะดวก

การนัดหมาย, ห้องประชุม

ผู้บันทึก

(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

นายผล  มณีนวล

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

1.อาจารย์กอบชัย 
วรพิมพงษ์

2.น.ส.สุดารา คล้ายมณี

3.น.ส.สุไลยา  หมู่เก็ม

4.น.ส.กชพร  เจริญสุข

 

น.ส.กชพร  เจริญสุข

 

น.ส.สุดารา คล้ายมณี

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้

 

บุคลากรเกษียณ

อายุราชการ

ปีงบประมาณ 2557

ทีมผู้สัมภาษณ์

(ประมาณ 3-4 คน)

ผู้ประสาน

อำนวยความสะดวก

การนัดหมาย, ห้องประชุม

ผู้บันทึก

(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

นายสมบูรณ์  ขุนราช

ฝ่ายวิจัยและบริการ

 

1. นายปฐมพงศ์ 
วงษ์เลี้ยง

2. นายวัลย์  วงศ์สวัสดิ์

3. น.ส.วันดี  สุขสะโร

4. นางจารี  ทองสกูล

น.ส.วันดี  สุขสะโร

น.ส.วันดี  สุขสะโร

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้

 

บุคลากรเกษียณ

อายุราชการ

ปีงบประมาณ 2557

ทีมผู้สัมภาษณ์

(ประมาณ 3-4 คน)

ผู้ประสาน

อำนวยความสะดวก

การนัดหมาย, ห้องประชุม

ผู้บันทึก

(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

นายฉลาด  หนูชู

ฝ่ายวิจัยและบริการ

1. นายนิทัศน์  สองศรี

2. นายอภิชาต  หล่อเพชร

3. น.ส.วันดี  สุขสะโร

4. นางจารี  ทองสกูล

นางจารี  ทองสกูล

นางจารี  ทองสกูล

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้

 

บุคลากรเกษียณ

อายุราชการ

ปีงบประมาณ 2557

ทีมผู้สัมภาษณ์

(ประมาณ 3-4 คน)

ผู้ประสาน

อำนวยความสะดวก

การนัดหมาย, ห้องประชุม

ผู้บันทึก

(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

นายจำรัส  พันธ์มะโน

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

1. นายอุทิศ  อินทศร

2. น.ส.วิไลลักษณ์ 
สิงขรัตน์

3. นางสุวภัทร  วชิรอนันต์

4. น.ส.จิณภัฒน์ 
แก้วฉิมพลี

5. นายโสธร  เดชนครินทร์

น.ส.จิณภัฒน์ 

แก้วฉิมพลี

นายโสธร 
เดชนครินทร์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 เมษายน 2557 15:09 แก้ไข: 11 เมษายน 2557 15:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ช่วยให้เห็นวิธีคิด การจัดการ ร่วมซึมซับคุณค่าแห่งงาน รวมทั้งคุณค่าคน และจะรอศึกษาบทเรียนจากทุกท่านค่ะ

ด้วยความขอบคุณ

เจริญสุข เจริญธรรม

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ