นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1395
ความเห็น: 0

แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557

 

 

         ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  2557 ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) แล้วนั้น  จึงขอสรุปการดำเนินการที่มีการเพิ่มเติม  ดังนี้

          กิจกรรมที่ 1   บันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานในงาน/ หน่วยงาน  เช่น กฎ ระเบียบ วิธีการทำงาน การลดขั้นตอนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   การพัฒนาการทำงานร่วมกัน โดยบันทึกผ่านระบบ http://share.psu.ac.th  และ Website KM ของคณะฯ      

1.  ระดับภาควิชา  กลุ่มงานศูนย์วิจัยและกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง  กลุ่มงานบริการวิชาการ 

-  บันทึกผลงานเด่น หรือการประชาสัมพันธ์ของภาควิชา/ หน่วยงาน ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th  และ Website KM ของคณะฯ

-  ดำเนินการบันทึกเดือนละ 1 เรื่องอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา

-  ผู้รับผิดชอบ  คือ  ทุกภาควิชา  กลุ่มงานศูนย์วิจัยและกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง  กลุ่มงานบริการวิชาการ  

2.  สำนักงานเลขานุการคณะฯ

- บันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานในงาน/หน่วยงาน  เช่น กฎ ระเบียบ วิธีการทำงาน การลดขั้นตอนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   การพัฒนาการทำงานร่วมกัน โดยบันทึกผ่านระบบ http://share.psu.ac.th และ Website KM ของคณะฯ

- ดำเนินการบันทึกทุกเดือน อย่างน้อย 36 เรื่อง/ ปีการศึกษา

- ผู้รับผิดชอบ  คือ สำนักงานเลขานุการคณะฯ

 

          กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์/ แนะนำ/ ส่งเสริมและจูงใจการใช้ http://share.psu.ac.th และ Website KM เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- กำหนดการมอบรางวัลให้ภาควิชา/ หน่วยงาน ที่มีการเขียนบันทึกผ่านระบบ http://share.psu.ac.th. อย่างต่อเนื่อง

 

          กิจกรรมที่ 3 รวบรวมองค์ความรู้บนเว็บไซต์ 

- เพิ่มเติมคำสำคัญกำหนดหมวดหมู่บันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th เรื่ององค์กรสร้างสุข โดยใช้คำสำคัญ คือ fnr-g-happy workplace

 

         กิจกรรมที่ 5  การสกัดความรู้

ดำเนินการสัมภาษณ์บุคลากรใหม่ (อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย) ที่มีผลงานน่าสนใจ  ผู้รับผิดชอบ คือ  หน่วยการเจ้าหน้าที่

 

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ดูรายละเอียดตามแผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558)

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 กันยายน 2557 15:47 แก้ไข: 03 กันยายน 2557 16:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ