นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1070
ความเห็น: 0

ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558

 

      ทีมการสัมภาษณ์บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 14 ท่าน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงาน ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดเทคนิค แนวความคิดในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ และจัดทำหนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2558

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ 
เทศประสิทธิ์

ภาควิชาสัตวศาสตร์

1. รศ.ปิ่น  จันจุฬา

2. ผศ.เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี

3. นายศยาม  ขุนชำนาญ

 

นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค์

นางสมจิต  ศรีใหม่

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นางสุจิตร์   ชลดำรงค์กุล

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 

1.รศ.วันวิศาข์  งามผ่องใส

2. รศ.ปิ่น  จันจุฬา

3. ผศ.ไชยวรรณ 
วัฒนจันทร์

 

นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค์

นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

   

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายเปลือน   ณ มณี

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 

1. รศ.สุธา  วัฒนสิทธิ์

2. รศ.วันวิศาข์  งามผ่องใส

3. นางบรรจบ  นะแส

4. นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค์

 

นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค์

นางนันทิดา  อินทัสโร

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

รองศาสตราจารย์วสันณ์   เพชรรัตน์

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 

1.รศ.อรัญ  งามผ่องใส

2.ดร.ปฎิมาพร  ปลอดภัย

3.นายสุระพงศ์  สายบุญ

4.นางสิริพร  ศรีเจริญ

 

นางสาวปัทมพร 

อินสุวรรโณ

นางสาวมณียา  แซ่เซียง

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 


 
 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

รองศาสตราจารย์สุรไกร 
 เพิ่มคำ

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

1.รศ.อรัญ  งามผ่องใส

2.นายสุระพงศ์  สายบุญ

3. นางปวีณ์นุช  ชูทอง

4. นางสาววราภรณ์

สุภเกษมวงศ์

5.นางสาวปัทมพร 

อินสุวรรโณ

 

นางสิริพร  ศรีเจริญ

นางสาวมณียา  แซ่เซียง
และ

นางสาววราภรณ์  
สุภเกษมวงศ์

 

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายสุพจน์  แก้วประสิทธิ์

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 

1.ดร.ปฏิมาพร  ปลอดภัย

2.นางสาวปัทมพร

อินสุวรรโณ

3.นายสุระพงศ์  สายบุญ

4.นางสิริพร  ศรีเจริญ

 

นางสิริพร  ศรีเจริญ

นางสาวมณียา  แซ่เซียง

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 


   
   

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

รองศาสตราจารย์ขวัญจิตร  สันติประชา

ภาควิชาพืชศาสตร์

1.รศ.วัชรินทร์  ซุ้นสุวรรณ

2.ศ.สมปอง  เตชะโต

3.ผศ.วิชัย  หวังวโรดม

4.อาจารยสุรีรัตน์  เย็นช้อน

 

นางสาวธัญญรัตน์ 

สุวรรณโณ

อาจารย์สุรีรัตน์  เย็นช้อน

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายปิติ   ศรีปานะ

ภาควิชาพืชศาสตร์ 

1.นางสุภาณี  ชนะวีรวรรณ

2.นางอาภรณ์  เชื้อพราหมณ์

3.นางสาวรวีย์รัชต์  รักขันธ์

นางสาวธัญญรัตน์ 

สุวรรณโณ

นางสาวรวีย์รัชต์  

รักขันธ์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 


   
   

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายวันชาติ  บุญมณี

ภาควิชาพืชศาสตร์ 

1.นางสุภาณี  ชนะวีรวรรณ

2.นางอาภรณ์  เชื้อพราหมณ์

3.นางสาวรวีย์รัชต์  รักขันธ์

นางสาวธัญญรัตน์ 

สุวรรณโณ

นางสาวรวีย์รัชต์  

รักขันธ์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ  เวทย์ประสิทธิ์ 

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

1. รศ.บัญชา  สมบูรณ์สุข

2. อาจารย์พิไลวรรณ  ประพฤติ

3. อาจารย์กอบชัย 

วรพิมพงษ์

 

นางสาวกชพร  เจริญสุข

นางสาวกชพร  เจริญสุข

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

    

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นางสาวรัตนา  

ยงยิ่งประเสริฐ

ฝ่ายวิจัยและบริการ 

1. อาจารย์สุรชาติ  เพชรแก้ว         

2. นางสาวปัทมพร
อินสุวรรโณ

3.นางสาววันดี  สุขสะโร

4.นายปฐมพงศ์  วงษ์เลี้ยง          

 

นางจารี  ทองสกูล

นางจารี  ทองสกูล

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายชรินทร์  ทองกลิ่น

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

(สัมภาษณ์ ณ วันที่ 6 พ.ค. 58

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

1. นายอุทิศ  อินทศร

2. นางอรัญญา  ธรานุเวชน์

3. นางสาวสิขเรศ  แสงขำ

4. นางสาวธีรนิตย์ 
ฉั่วสุวรรณแก้ว

 

นางสาวจิณภัฒน์ 

แก้วฉิมพลี

นายโสธร  เดชนครินทร์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

    

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายวิโรจน์  แก้วสีดำ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

(สัมภาษณ์ ณ วันที่ 7 พ.ค. 58

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

1. นายอุทิศ  อินทศร

2. นางอรัญญา  ธรานุเวชน์

3. นางสาวปัทมพร 
อินสุวรรโณ

4. นางสาวธีรนิตย์ 
ฉั่วสุวรรณแก้ว

 

นางสาวจิณภัฒน์ 

แก้วฉิมพลี

นายโสธร  เดชนครินทร์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายวิเชียร  พรหมอินทร์

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

 

 

 

1. นายอุทิศ  อินทศร

2. นางสาววิไลลักษณ์

สิงขรัตน์

3. นางสุวภัทร  วชิรอนันต์

4. นายณรงค์  ทองนวล

 

นางสาวจิณภัฒน์ 

แก้วฉิมพลี

นายโสธร  เดชนครินทร์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

created: 07 May 2015 14:00 Modified: 14 May 2015 13:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ