นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 932
ความเห็น: 0

ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557

      การสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น ปี 2557 เพื่อถ่ายทอดการนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร การมีผลงานที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน รวมทั้งการนำเทคนิควิธีการใหม่มาใช้ในการพัฒนางาน รวมทั้ง ถ่ายทอดแนวความคิดในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนางานแก่บุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2558

 

- บุคลากรดีเด่นระดับคณะ

ปี 2557 

- บุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ปี 2557 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

รองศาสตราจารย์บัญชา  สมบูรณ์สุข

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

1.ผศ.อภิญญา  รัตนไชย

2. อาจารย์พิไลวรรณ  ประพฤติ

3. นางสาวสุไลยา  หมู่เก็ม

 

นางสาวสุดารา  คล้ายมณี

นางสาวสุดารา 
คล้ายมณี

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ

ปี 2557 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์

ภาควิชาพืชศาสตร์

1.อาจารย์ทัศนี  ขาวเนียม

2.อาจารย์สุรีรัตน์  เย็นช้อน

3.อาจารย์เสาวภา  ด้วงปาน

4.นางสาวรวีย์รัชต์  รักขันธ์

นางสาวธัญญรัตน์ 

สุวรรณโณ

อาจารย์เสาวภา 
ด้วงปาน

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ

ปี 2557 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง

ฝ่ายวิจัยและบริการ

1. อาจารย์สุรชาติ  เพชรแก้ว          2. นางสาวรัตนา
ยงยิ่งประเสริฐ 

3.นางจารี  ทองสกูล          

 

นางสาววันดี สุขสะโร

 

นางสาววันดี สุขสะโร

 

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ 

ปี 2557 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายสกนธ์ รัตนโกศล

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

(สัมภาษณ์ 20 เมษายน 25588 ห้อง 140 เรียบร้อยแล้ว)

 

1.นายสมเกียรติ  ทองรักษ์

2. นายสุระพงศ์  สายบุญ

3. นางจรรยา  เพชหวน

4. นางอรัญญา  ธรานุเวชน์

5. นางสาวยุวภา 

โฆสกิตติกุล

 

นางจรรยา  เพชหวน

1.นางสาวศศิธร  ลิ่มจู้

2.นางสาวยุวภา 

โฆสกิตติกุล

น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ 

ปี 2557 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นางสาวศรีนรา แมเร๊าะ

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

1. รศ.บัญชา  สมบูรณ์สุข

2. ผศ.อภิญญา  รัตนไชย

3. นางสาวกชพร  เจริญสุข

 

นางสาวสุไลยา  หมู่เก็ม

นางสาวสุไลยา 
หมู่เก็ม

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ 

ปี 2557 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายอิสเรจ บุญมณี

ฝ่ายวิจัยและบริการ

1.นางวรภัทร  ไผ่แก้ว

2.นางสาวกาญจนา  อุไรรัตน์

3.นางสาวเขมินี  ทองมา

4.นางพงศ์เทพ  ศรีเอียด

 

นางสาวกาญจนา 

อุไรรัตน์

นางสาวกาญจนา 

อุไรรัตน์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

อาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่นปี 2557 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

ศาสตราจารย์ธีระ

เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชาพืชศาสตร์

1.ศ.สมปอง  เตชะโต

2.ผศ.ลดาวัลย์  เลิศเลอวงศ์

3.อาจารย์จักรัตน์  อโณทัย

4.อาจารยเสาวภา  ด้วงปาน

 

นางสาวธัญญรัตน์ 

สุวรรณโณ

อาจารย์จักรัตน์  อโณทัย

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

- อาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่นปี 2557 

- บุคคลดีเด่นของชาติ 

ปี 2557 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

ศาสตราจารย์เสาวภา

อังสุภานิช

หน่วยวิจัย

1.รศ.อรัญ งามผ่องใส

2. ผศ.นเรศ ซ่วนยุก
3. อาจารย์เสาวภา ด้วงปาน
4. อาจารย์เทวี มณีรัตน์

 

นางจิราภรณ์  คงสุข

นางอมรรัตน์ 
จันทนาอรพินท์

 

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

สร้าง: 07 พฤษภาคม 2558 14:27 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2558 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.22.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ