นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1388
ความเห็น: 2

KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558

 

 

 

     ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 26(1/2559) เมื่อวันที่ 22  เมษายน  2559 ได้มีมติให้ดำเนินการสกัดความรู้บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 11 ท่าน บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558  จำนวน 7 ท่าน  เพื่อบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. การสัมภาษณ์บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงาน ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดเทคนิค แนวความคิด
    ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ และจัดทำหนังสือที่ระลึกงานเกษียณ
    อายุราชการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2559
  2. การสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นระดับคณะ เพื่อถ่ายทอดการนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร การมีผลงานที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน การนำเทคนิควิธีการใหม่มาใช้ในการพัฒนางาน รวมทั้ง ถ่ายทอดแนวความคิดในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนางานแก่บุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2559

 

      คณะทำงานจัดการความรู้จะดำเนินการติดต่อประสานงานหัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน  ดังนี้

การดำเนินการสกัดความรู้ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th  ของบุคลากรเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 11 ท่าน และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558  จำนวน 7 ท่าน  มีรายชื่อ ดังนี้

 

บุคลากรเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

 

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

รายชื่อ 

คณะทำงานจัดการความรู้ 

ประสานงานกับ 

หัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน

ภาควิชาพืชศาสตร์

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์‎

นางมะลิ  นิลสุวรรณ

 

ภาควิชาสัตวศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์‎ ดร.สุรพล ชลดำรงค์กุล‎

นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค์

 

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

 

3. นายจำลอง ชูกำเนิด‎

4. นายสุระพงศ์ สายบุญ‎

 

นางจรรยา  เพชรหวน

ภาควิชาธรณีศาสตร์

5. นายชำนาญ เถาสุวรรณ

นางสาวสิขเรศ  แสงขำ

 

ภาควิชาพืชศาสตร์

6. นายพราก อวะภาค‎

7. นายวรรณชัย พุทธมุสิก

 

นางมะลิ  นิลสุวรรณ

ฝ่ายวิจัยและบริการ

8. นายวัลย์ วงศ์สวัสดิ์‎

นางจารี  ทองสกูล

 

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

9. นายไพโรจน์ เจริญสุข

นางวิริยา  พูนภักดี

 

10. นางลออรัตน์ ชอบหวาน‎
11. นายเจริญ หรับจันทร์

 

นายโสธร  เดชนครินทร์

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

 

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

รายชื่อ 

กลุ่ม 

คณะทำงานจัดการความรู้ 

ประสานงานกับ 

หัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อยุทธ์ นิสสภา

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
(รองศาสตราจารย์)
ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญ

นางสาวโสภิดา  ขี่ทอง

ภาควิชาวาริชศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ซ่วนยุก

 

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

นางจรรยา  เพชรหวน

หน่วยพัสดุ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

3. นางสาววราภรณ์ สุภเกษมวงศ์

 

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ อาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

 

นายโสธร  เดชนครินทร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการคณะฯ

4. นางจรรยา เพชรหวน

 

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ระดับชำนาญงาน

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ชำนาญงาน

นางจรรยา เพชรหวน

หน่วยสารบรรณ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

5. นายไพโรจน์ เจริญสุข

กลุ่มลูกจ้างประจำ

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร

ระดับ บ2

นางวิริยา  พูนภักดี

หน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะฯ

6. นางสาวโสภิดา ขี่ทอง

 

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสุนัทณี  แสงแจ่ม

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

7. นางสาวธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว

 

กลุ่มพนักงานเงินรายได้และพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

นายโสธร  เดชนครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 เมษายน 2559 14:08 แก้ไข: 30 มกราคม 2560 13:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีกับผู้เกษียณ และบุคลากรดีเด่นทุกท่าน

ยินดีกับทุกท่านนะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.157.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ