นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1328
ความเห็น: 0

KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3)

 

 

 

    ผลการติดตามการดำเนินการสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 11 ท่าน  และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 จำนวน 7 ท่าน บันทึกบนระบบ Share PSU ดังนี้

 

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

รายชื่อ 

การสัมภาษณ์

การบันทึกบนระบบ Share PSU

ผู้บันทึก

ภาควิชาพืชศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์‎

ไม่มีการดำเนินการสัมภาษณ์เนื่องจากต่ออายุราชการ

ภาควิชาสัตวศาสตร์

รองศาสตราจารย์‎ ดร.สุรพล ชลดำรงค์กุล‎

ผู้เกษียณอายุราชการให้ข้อมูลแก่ผู้บันทึกโดยไม่ต้องสัมภาษณ์

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

นายจำลอง ชูกำเนิด‎

ไม่ประสงค์ในการให้สัมภาษณ์

นายสุระพงศ์ สายบุญ‎

3 มิ.ย. 59

รอดำเนินการ

น.ส.มณียา แซ่เซียง        

ภาควิชาธรณีศาสตร์

นายชำนาญ เถาสุวรรณ

1 มิ.ย. 59

รอดำเนินการ

น.ส.สิขเรศ  แสงขำ

ภาควิชาพืชศาสตร์

  1. นายพราก อวะภาค‎
  2. นายวรรณชัย พุทธมุสิก

10 มิ.ย. 59

10 มิ.ย. 59

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

น.ส.รวีย์รัชต์  รักขันธ์

น.ส.รวีย์รัชต์  รักขันธ์

ฝ่ายวิจัยและบริการ

นายวัลย์ วงศ์สวัสดิ์‎

6 มิ.ย. 59

รอดำเนินการ

นางจารี  ทองสกูล

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

นายไพโรจน์ เจริญสุข

13 พ.ค. 59

26 พ.ค. 59

น.ส.นุจรี  ห่อทอง

นางลออรัตน์ ชอบหวาน‎

31 พ.ค. 59

รอดำเนินการ

นายโสธร  เดชนครินทร์

นายเจริญ หรับจันทร์

8 มิ.ย. 59

รอดำเนินการ

8 มิ.ย. 59

นายโสธร  เดชนครินทร์

น.ส.วิไลลักษณ์  สิงขรัตน์

 

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

รายชื่อ 

การสัมภาษณ์

การบันทึกบนระบบ Share PSU

ผู้บันทึก

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อยุทธ์ นิสสภา

ระหว่างดำเนินการกำหนด
วันสัมภาษณ์ใหม่

น.ส.สุไลยา  มูเก็ม

ภาควิชาวาริชศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ซ่วนยุก

 

7 มิ.ย. 59

รอดำเนินการ

น.ส.พัชรินทร์  สุขแต้ม

หน่วยพัสดุ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

3. นางสาววราภรณ์ สุภเกษมวงศ์

 

21 มิ.ย. 59

รอดำเนินการ

นายโสธร  เดชนครินทร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการคณะฯ

4. นางจรรยา เพชรหวน

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ

น.ส.ยุวภา  โฆสกิตติกุล

หน่วยสารบรรณ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

5. นายไพโรจน์ เจริญสุข

13 พ.ค. 59

26 พ.ค. 59

น.ส.นุจรี  ห่อทอง

หน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะฯ

6. นางสาวโสภิดา ขี่ทอง

 

8 มิ.ย. 59

23 มิ.ย. 59

นายกฤษฎา  หลักเมือง

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

7. นางสาวธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว

 

1 มิ.ย. 59

รอดำเนินการ

นายโสธร  เดชนครินทร์

created: 30 June 2016 14:18 Modified: 30 June 2016 14:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 anni, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ