นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share 1546 0
บรรยากาศการบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยฯ 1411 0
การบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1205 0
นักศึกษาคณะทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลในโครงการมหกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้ 1571 4
บทสัมภาษณ์ นางสมนึก ณ มณี ผู้เกษียณอายุราชการปี 53 3022 3
การจัดการความรู้ของบุคลากรที่เกษียณฯ ปีงบประมาณ 2553 1715 1
“คุณอำนวย” (ขั้น ADVANCE) 1304 2
กำลังใจผู้เขียนบันทึก ปีการศึกษา 2553 1233 0
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2553 3434 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2552 1328 1
ผลการดำเนินการกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2552 1458 3
สรุปผล “มารู้จักและเรียนรู้การใช้งาน facebook” 1628 3
ฐานข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยฯ 1222 3
มารู้จักการเรียนรู้การใช้ facebook 1535 0
กำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึก(ตอน 2) 1422 0
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2552 2250 1
กำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึก 1615 3
ประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2319 6
มารู้จักกับ share กันเถอะ 2244 4
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2552 1445 1
มารู้จักกับ http://share.psu.ac.th กันเถอะ 1513 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติมีคุณเอื้อ คุณอำนวย คือใคร 1669 0
กระบวนการจัดระบบคำสำคัญของคณะทรัพยฯ 2180 2
ความสำเร็จของการดำเนินการ KM 1817 1
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2552 1817 0
กิจกรรม KM ที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน 1824 5
ผลการดำเนินการกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1720 4
ภาพบรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1503 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน 7004 3
สรุปประเมินผลการเข้าร่วมอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1506 0
สรุปแบบสอบถามสำรวจการใช้ E-mail ในปัจจุบัน 3338 4
ครบรอบ 1 ปี วงแชร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1568 5
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1341 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน 1303 3
แสดงความยินดีแด่คนช่างเขียน คณะทรัพยฯ 1196 1
การนำ KM มาใช้พัฒนาความรู้ของภาควิชา หน่วยงาน 1491 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน คณะทรัพยฯ 1352 5
กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการเพิ่มคุณค่า 1236 2
คณะทรัพย์ฯ ได้รับ Share Award 1642 4
เขียนบันทึกถ่ายทอดเรื่องราว บอกเล่า เพื่อการแบ่งปัน 1706 8
มอบรางวัลการเขียนบันทึกประจำเดือน มิถุนายน 2551 1880 3
บรรยากาศและผลการประเมินในการอบรม Share ครั้งที่ 3 2020 7
เหตุการณ์อบรมการใช้ share ครั้งที่ 3 1331 3
อบรมการใช้ Share ครั้งที่ 3 1386 2
มอบรางวัลการเขียนบันทึก 1900 4
การจัดอบรมการใช้ Share 1347 3
อบรมการใช้ Share 1506 8
งานนัดพบ blogger ครั้งที่ 1 2073 8
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1698 2
อบรมการใช้ Share 2015 9
การจัดการความรู้ 2031 11
บันทึกการสร้าง Blog ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1537 4