นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share 1607 0
บรรยากาศการบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยฯ 1498 0
การบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1250 0
นักศึกษาคณะทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลในโครงการมหกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้ 1637 4
บทสัมภาษณ์ นางสมนึก ณ มณี ผู้เกษียณอายุราชการปี 53 3148 3
การจัดการความรู้ของบุคลากรที่เกษียณฯ ปีงบประมาณ 2553 1788 1
“คุณอำนวย” (ขั้น ADVANCE) 1360 2
กำลังใจผู้เขียนบันทึก ปีการศึกษา 2553 1278 0
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2553 3538 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2552 1416 1
ผลการดำเนินการกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2552 1540 3
สรุปผล “มารู้จักและเรียนรู้การใช้งาน facebook” 1686 3
ฐานข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยฯ 1252 3
มารู้จักการเรียนรู้การใช้ facebook 1595 0
กำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึก(ตอน 2) 1477 0
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2552 2343 1
กำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึก 1683 3
ประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2399 6
มารู้จักกับ share กันเถอะ 2393 4
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2552 1553 1
มารู้จักกับ http://share.psu.ac.th กันเถอะ 1582 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติมีคุณเอื้อ คุณอำนวย คือใคร 1738 0
กระบวนการจัดระบบคำสำคัญของคณะทรัพยฯ 2287 2
ความสำเร็จของการดำเนินการ KM 1880 1
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2552 1899 0
กิจกรรม KM ที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน 1878 5
ผลการดำเนินการกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1771 4
ภาพบรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1546 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน 7078 3
สรุปประเมินผลการเข้าร่วมอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1564 0
สรุปแบบสอบถามสำรวจการใช้ E-mail ในปัจจุบัน 3419 4
ครบรอบ 1 ปี วงแชร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1608 5
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1387 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน 1335 3
แสดงความยินดีแด่คนช่างเขียน คณะทรัพยฯ 1233 1
การนำ KM มาใช้พัฒนาความรู้ของภาควิชา หน่วยงาน 1517 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน คณะทรัพยฯ 1398 5
กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการเพิ่มคุณค่า 1275 2
คณะทรัพย์ฯ ได้รับ Share Award 1697 4
เขียนบันทึกถ่ายทอดเรื่องราว บอกเล่า เพื่อการแบ่งปัน 1752 8
มอบรางวัลการเขียนบันทึกประจำเดือน มิถุนายน 2551 1920 3
บรรยากาศและผลการประเมินในการอบรม Share ครั้งที่ 3 2066 7
เหตุการณ์อบรมการใช้ share ครั้งที่ 3 1368 3
อบรมการใช้ Share ครั้งที่ 3 1423 2
มอบรางวัลการเขียนบันทึก 1979 4
การจัดอบรมการใช้ Share 1397 3
อบรมการใช้ Share 1546 8
งานนัดพบ blogger ครั้งที่ 1 2171 8
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1778 2
อบรมการใช้ Share 2105 9
การจัดการความรู้ 2115 11
บันทึกการสร้าง Blog ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1614 4