นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share 1554 0
บรรยากาศการบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยฯ 1418 0
การบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1212 0
นักศึกษาคณะทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลในโครงการมหกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้ 1579 4
บทสัมภาษณ์ นางสมนึก ณ มณี ผู้เกษียณอายุราชการปี 53 3040 3
การจัดการความรู้ของบุคลากรที่เกษียณฯ ปีงบประมาณ 2553 1725 1
“คุณอำนวย” (ขั้น ADVANCE) 1311 2
กำลังใจผู้เขียนบันทึก ปีการศึกษา 2553 1238 0
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2553 3444 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2552 1344 1
ผลการดำเนินการกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2552 1468 3
สรุปผล “มารู้จักและเรียนรู้การใช้งาน facebook” 1634 3
ฐานข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยฯ 1225 3
มารู้จักการเรียนรู้การใช้ facebook 1540 0
กำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึก(ตอน 2) 1428 0
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2552 2261 1
กำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึก 1625 3
ประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2329 6
มารู้จักกับ share กันเถอะ 2277 4
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2552 1461 1
มารู้จักกับ http://share.psu.ac.th กันเถอะ 1521 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติมีคุณเอื้อ คุณอำนวย คือใคร 1678 0
กระบวนการจัดระบบคำสำคัญของคณะทรัพยฯ 2195 2
ความสำเร็จของการดำเนินการ KM 1826 1
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2552 1839 0
กิจกรรม KM ที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน 1832 5
ผลการดำเนินการกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1723 4
ภาพบรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1508 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน 7010 3
สรุปประเมินผลการเข้าร่วมอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1514 0
สรุปแบบสอบถามสำรวจการใช้ E-mail ในปัจจุบัน 3357 4
ครบรอบ 1 ปี วงแชร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1575 5
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1349 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน 1307 3
แสดงความยินดีแด่คนช่างเขียน คณะทรัพยฯ 1203 1
การนำ KM มาใช้พัฒนาความรู้ของภาควิชา หน่วยงาน 1493 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน คณะทรัพยฯ 1358 5
กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการเพิ่มคุณค่า 1243 2
คณะทรัพย์ฯ ได้รับ Share Award 1654 4
เขียนบันทึกถ่ายทอดเรื่องราว บอกเล่า เพื่อการแบ่งปัน 1711 8
มอบรางวัลการเขียนบันทึกประจำเดือน มิถุนายน 2551 1889 3
บรรยากาศและผลการประเมินในการอบรม Share ครั้งที่ 3 2033 7
เหตุการณ์อบรมการใช้ share ครั้งที่ 3 1335 3
อบรมการใช้ Share ครั้งที่ 3 1390 2
มอบรางวัลการเขียนบันทึก 1913 4
การจัดอบรมการใช้ Share 1353 3
อบรมการใช้ Share 1514 8
งานนัดพบ blogger ครั้งที่ 1 2087 8
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1712 2
อบรมการใช้ Share 2031 9
การจัดการความรู้ 2047 11
บันทึกการสร้าง Blog ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1542 4