นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share 1507 0
บรรยากาศการบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยฯ 1364 0
การบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1176 0
นักศึกษาคณะทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลในโครงการมหกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้ 1523 4
บทสัมภาษณ์ นางสมนึก ณ มณี ผู้เกษียณอายุราชการปี 53 2946 3
การจัดการความรู้ของบุคลากรที่เกษียณฯ ปีงบประมาณ 2553 1671 1
“คุณอำนวย” (ขั้น ADVANCE) 1257 2
กำลังใจผู้เขียนบันทึก ปีการศึกษา 2553 1213 0
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2553 3383 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2552 1273 1
ผลการดำเนินการกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2552 1420 3
สรุปผล “มารู้จักและเรียนรู้การใช้งาน facebook” 1578 3
ฐานข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยฯ 1208 3
มารู้จักการเรียนรู้การใช้ facebook 1505 0
กำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึก(ตอน 2) 1405 0
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2552 2200 1
กำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึก 1571 3
ประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2266 6
มารู้จักกับ share กันเถอะ 2186 4
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2552 1406 1
มารู้จักกับ http://share.psu.ac.th กันเถอะ 1462 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติมีคุณเอื้อ คุณอำนวย คือใคร 1626 0
กระบวนการจัดระบบคำสำคัญของคณะทรัพยฯ 2115 2
ความสำเร็จของการดำเนินการ KM 1792 1
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2552 1737 0
กิจกรรม KM ที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน 1772 5
ผลการดำเนินการกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1697 4
ภาพบรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1490 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน 6943 3
สรุปประเมินผลการเข้าร่วมอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1469 0
สรุปแบบสอบถามสำรวจการใช้ E-mail ในปัจจุบัน 3282 4
ครบรอบ 1 ปี วงแชร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1542 5
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1320 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน 1279 3
แสดงความยินดีแด่คนช่างเขียน คณะทรัพยฯ 1177 1
การนำ KM มาใช้พัฒนาความรู้ของภาควิชา หน่วยงาน 1472 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน คณะทรัพยฯ 1336 5
กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการเพิ่มคุณค่า 1213 2
คณะทรัพย์ฯ ได้รับ Share Award 1619 4
เขียนบันทึกถ่ายทอดเรื่องราว บอกเล่า เพื่อการแบ่งปัน 1680 8
มอบรางวัลการเขียนบันทึกประจำเดือน มิถุนายน 2551 1833 3
บรรยากาศและผลการประเมินในการอบรม Share ครั้งที่ 3 1976 7
เหตุการณ์อบรมการใช้ share ครั้งที่ 3 1291 3
อบรมการใช้ Share ครั้งที่ 3 1365 2
มอบรางวัลการเขียนบันทึก 1866 4
การจัดอบรมการใช้ Share 1308 3
อบรมการใช้ Share 1459 8
งานนัดพบ blogger ครั้งที่ 1 2000 8
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1656 2
อบรมการใช้ Share 1965 9
การจัดการความรู้ 1971 11
บันทึกการสร้าง Blog ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1485 4