นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2)

ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 ขอความร่วมมือหัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน ดำเนินการสัมภาษณ์ ดังนี้ บุคลากรเกษียณ อายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 ทีมผู้สัมภาษณ์ (ประมา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 31 พฤษภาคม 2559 09:43 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2559 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 26(1/2559) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติให้ดำเนินการสกัดความรู้บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 11 ท่าน บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 จำนวน 7 ท่าน เพื่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 28 เมษายน 2559 14:08 แก้ไข: 30 มกราคม 2560 13:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59)

ตามที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 26(1/2559) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เห็นชอบการมอบรางวัลแด่คนช่างเขียน เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ดังนี้ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 25 เมษายน 2559 14:21 แก้ไข: 25 เมษายน 2559 14:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558

ตามที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดแผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) มีรายละเอียดกิจกรรมที่เพิ่มจากปีการศึกษา 2557 ดังนี้ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 07 มกราคม 2559 14:46 แก้ไข: 07 มกราคม 2559 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 23 ธันวาคม 2558 17:55 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2558 17:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR.

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 25(2/2558) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบในการจัดกิจกรรมสร้างระบบแรงจูงใจและรางวัลในการใช้ Share PSU เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 09 ธันวาคม 2558 15:37 แก้ไข: 07 มกราคม 2559 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558)

ตามที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 25(2/2558) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบการมอบรางวัลแด่คนช่างเขียน เดือนเมษายน - กันยายน 2558 ดังนี้ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 08 ธันวาคม 2558 12:54 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2558 12:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2

จากบันทึกรางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และได้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ท่านคณบดีได้มอบรางวัล ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้เขียนบันทึ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 03 มิถุนายน 2558 09:06 แก้ไข: 03 มิถุนายน 2558 09:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557

การสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่นปี 2557 เพื่อถ่ายทอดการนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร การมีผลงานที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน รวมทั้งการนำเทคนิควิธีการใหม่มาใช้ในการพัฒนางาน รวมทั้ง ถ่ายทอดแนวค... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 07 พฤษภาคม 2558 14:27 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2558 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558

ทีมการสัมภาษณ์บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 14 ท่าน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงาน ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดเทคนิค แนวความคิดในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 07 พฤษภาคม 2558 14:00 แก้ไข: 14 พฤษภาคม 2558 13:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]