นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) มารู้จักกับ http://share.psu.ac.th กันเถอะ

คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มารู้จักกับ http://share.psu.ac.th กันเถอะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง http://share.psu.ac.th และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้แลก... more »
By เปตอง   created: 16 October 2009 10:03 Modified: 16 October 2009 10:05 [ Report Abuse ]

(0) คณะทรัพยากรธรรมชาติมีคุณเอื้อ คุณอำนวย คือใคร

ที่ประชุมคณะทำงาน KM ได้ให้มีการจัดระบบการเป็นคุณเอื้อระบบ และคุณอำนวย โดยแจ้งให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับทราบ เพื่อการสอบถาม ปรึกษา ให้คำแนะนำในการเขียนบันทึกผ่านระบบ http://share.psu.ac.th ดังนี้- คุณเอื้อระบบ (Chief Knowledge Officer: CKO) เป็นผู้บร... more »
By เปตอง   created: 09 October 2009 09:35 Modified: 09 October 2009 09:51 [ Report Abuse ]

(2) กระบวนการจัดระบบคำสำคัญของคณะทรัพยฯ

กระบวนการจัดระบบคำสำคัญในการบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th เพื่อให้การเชื่อมโยงคำสำคัญในเว็บไซต์ KM ของคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นรูปแบบเดียวกันกับระบบสารสนเทศในระบบ File server ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอความร่วมมือในการใช้คำสำคัญ เพื่อการจัดหม... more »
By เปตอง   created: 09 October 2009 08:53 Modified: 27 October 2010 14:04 [ Report Abuse ]

(1) ความสำเร็จของการดำเนินการ KM

โครงการฝึกอบรม “กระบวนกร (Facilitator)” เมื่อวันที่ 27 และ 28 สิงหาคม 2552 ณ ห้องอบรมสัมมนา SMEs คณะวิทยาการจัดการ โดยท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งในการอบรมครั้งนี้... more »
By เปตอง   created: 01 September 2009 16:20 Modified: 01 September 2009 16:25 [ Report Abuse ]

(0) ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2552

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 คณะทำงานจัดการความรู้ หัวหน้าภาควิชา เลขานุการภาควิชา ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2552 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เวลา 09.25 น.- 11.05 น. ซึ่งการประชุมสรุปได้ดั... more »
By เปตอง   created: 11 August 2009 08:43 Modified: 11 August 2009 16:32 [ Report Abuse ]

(5) กิจกรรม KM ที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 คณะทำงานจัดการความรู้ และงาน/ หน่วยงาน ในสำนักงานเลขานุการคณะฯได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2552 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีข้อสรุปดังนี้1. รับทราบ “ร่าง... more »
By เปตอง   created: 29 July 2009 13:09 Modified: 29 July 2009 16:01 [ Report Abuse ]

(4) ผลการดำเนินการกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551(1 มิ.ย.51-31พ.ค.52) จากที่ประชุมจัดการความรู้ คณะฯ ครั้งที่ 1/2552เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 มีดังนี้ค่ะ more »
By เปตอง   created: 28 July 2009 16:08 Modified: 28 July 2009 16:24 [ Report Abuse ]

(1) ภาพบรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพบรรยากาศในการเข้ารับฟังการอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้ E-mail จาก Webmail ม.อ. อย่างไรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติเวลา 09.00 น. ผศ.วรวิทย์ วณิชา... more »
By เปตอง   created: 27 January 2009 14:56 Modified: 29 May 2009 14:16 [ Report Abuse ]

(3) รางวัลแด่คนช่างเขียน

รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มอบรางวัลแด่คนช่างเขียน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้ค่... more »
By เปตอง   created: 27 January 2009 13:19 Modified: 19 Febuary 2014 11:04 [ Report Abuse ]

(0) สรุปประเมินผลการเข้าร่วมอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากบันทึกสรุปแบบสอบถามสำรวจการใช้ E-mail ในปัจจุบันที่ได้สำรวจก่อนเข้าอบรมกันนะค่ะ ตามมาติดๆ กับข้อมูลสรุปประเมินผลการเข้าร่วมอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ การใช้ E-mail จาก Web mail ม.อ. อย่างไรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ” เมื่... more »
By เปตอง   created: 23 January 2009 15:15 Modified: 23 January 2009 16:22 [ Report Abuse ]