นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2269
ความเห็น: 1

รายงานผลการดำเนินงาน KPIs หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม ปีการศึกษา2553/ปีงบประมาณ 2553

รายงานผลการดำเนินงาน KPIs ด้านบริการวิชาการ ของหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม ปีการศึกษา2553/ปีงบประมาณ 2553

รายงานผลการดำเนินงาน KPIs หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
ปีการศึกษา2553/ปีงบประมาณ 2553
กลุ่มงานสนับสนุนฯบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

KPIs
ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs)
หน่วยนับ
แผน / ผล
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2553
1.ปริมาณการบริการวิชาการ
     
1.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
ครั้ง
แผน
10
ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
ผล
26
 1.2  จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่ากับสังคมและชุมชน 
 กิจกรรม 
 แผน
 2
1. โครงการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำของชาวบ้านตำบลท่าข้ามประสบภัยน้ำท่วม
2. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียนมหาปัญญาประสบภัยน้ำท่วม
3. โครงการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนเทศบาล 6
ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
4. โครงการสร้างเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง
5. โครงการสร้างเครื่องรีดทางจาก ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง
ผลการดำเนินงาน ตามประเภทงานบริการวิชาการ หมวดที่ 4บริการจัดฝึกอบรม
สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
ผล
 5
 1.3  จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการแบบบูรณาการ 
 กิจกรรม 
 แผน
 1
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่รุ่นที่ 23-24 ผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ที่ 8.
ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
 1
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 2.1  ระดับความพึงพอใจที่ผู้รับบริการได้รับ(ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา) 
 ร้อยละ 
 แผน
 80
ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ผล
 85.42
3.การพัฒนาระบบสารสนเทศ   
 3.1  มีการพัฒนาโปรแกรมภายในหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม (เพิ่มเติม) 
 โปรแกรม 
 แผน
 1
พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านบริการวิชาการ ตามตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ สมศ. เพื่อรองรับการรายงานผลในปีการศึกษา 2553  
ผล
 1
 3.2 จำนวนข้อมูลที่เป็น E-mail ในฐานข้อมูลผู้รับบริการ 
 ราย/หน่วย
 แผน
3,150
 ฐานข้อมูลลูกค้า 
ผล
 3,160 
หมายเหตุ การรายงานผลการดำเนินงานในปี กศ./งปม. 2553 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะของหน่วยบริการวิชาการเท่านั้น..ไม่นับโครงการอื่นๆของภาควิชาหรือคณะฯ ยกเว้นโครงการให้เปล่าที่หน่วยบริการวิชาการดำเนินการร่วมเท่านั้น..
           
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 มกราคม 2555 11:00 แก้ไข: 06 มกราคม 2555 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 หยกมณี.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

สรุปได้ชัดเจนมากค่ะ เข้าใจตัวบ่งชี้อย่างดี

แต่ความคิดเห็นที่มากกว่านั้น...ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับบันทึกนี้คือ ต้อง link เข้าฐานของคณะ ซึ่งไม่สะดวกนัก ได้เสนอแนะฝ่ายประกันคุณภาพของคณะแล้วว่าให้ดึงจากฐาน เฉพาะที่จะรายงาน...แต่เขาบอกว่าค่อนข้างยุ่งยาก ไม่ทราบว่าจะมีผลอย่างไรค่ะ แต่สำหรับผู้ประเมินล่ะก้อ การเห็น hard copy สะดวกสุด ๆ (แต่คนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยเข้าใจ)

สรุปว่า (อีกครั้ง) ตั้งใจชม แต่บ่นเยอะไป คนแก่ก็งี้แหละจ้า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.175.108
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ