นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1748
ความเห็น: 0

บันทึกการเข้าร่วม 15th AUNILO Meeting ที่ยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

Enhancing Roles of AUN Libraries in Supporting Education 4.0: Opportunities and Challenges

การประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUNILO Meeting) เป็นการประชุมของสมาชิกห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศสมาชิกในอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และในปีนี้ (ค.ศ. 2019) ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศเจ้าภาพ โดยมหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเมืองยอกยาการ์ตาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้

สำหรับการประชุมในปีนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 15 และจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Roles of AUN Libraries in Supporting Education 4.0: Opportunities and Challenges” และร่วมกันจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 ของ AUNILO ด้วย ในการประชุมปกติจะประชุมเพียง 2 วัน + กิจกรรม Networking แต่เนื่องจากปีนี้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้วย จึงเพิ่มวันประชุมเป็น 3 วัน + กิจกรรม Networking อีก 1 วัน

การเดินทางจากหาดใหญ่ไปยอกยาการ์ตา มีให้เลือกหลายเส้นทาง เส้นทางที่สั้นที่สุดน่าจะเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินจากหาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ยอกยาการ์ตา หรือ หาดใหญ่-สิงคโปร์-ยอกยาการ์ตา แต่ทั้งสองเส้นทางนี้ ไม่มีเที่ยวบินที่เชื่อมต่อกันในเวลาที่ใกล้เคีียงกัน ทำให้ต้องค้างคืนที่กัวลาลัมเปอร์ หรือที่สิงคโปร์ จึงต้องเลือกเดินทางอ้อมหน่อย คือ หาดใหญ่-ดอนเมือง-กัวลาลัมเปอร์-ยอกยาการ์ตา โดยเลือกให้มีเวลาสำหรับการเปลี่ยนเที่ยวบินไม่น้อยกว่า 2 ชม. รวมเวลาเดินทางจากต้นทาง(หาดใหญ่) ถึงปลายทาง(ยอกยาการ์ตา) เท่ากับ 11-12 ชั่วโมง ทำให้ต้องออกเดินทางในวันที่ 4 สิงหาคม และเดินทางกลับในวันที่ 9 สิงหาคม

กิจกรรมของการประชุมประกอบด้วย

  1. Business Meeting ที่ประกอบด้วยผู้บริหารของห้องสมุดสมาชิกเป็นผู้เข้าร่วมประชุม(ปีนี้เข้าร่วมประชุม 31 ท่านจาก 7 ประเทศ 22 มหาวิทยาลัย) + ทีมงานจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN Secretariat) 4 ท่าน + ทีมงานเลขาฯ ของ AUNILO (AUNILO Secretariat) 6 ท่าน รวมทั้งหมด 41 ท่าน ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในปีนี้ คือ เมียนมา ลาว และเวียดนาม
  2. Workshop ซึ่งเป็นกิจกรรม Training for Trainers ของ Capacity Building Program ปีนี้จัดการอบรมในหัวข้อ “Library Portal Content Enrichment through Open Education Resources” มีผู้เข้าร่วมจำนวน 37 คนจาก 7 ประเทศ 22 มหาวิทยาลัยเช่นกัน

วันแรกของการประชุม คือ 5 สิงหาคม ประกอบด้วยพิธีเปิดการประชุม AUNILO Meeting ที่ห้อง Multimedia Room, University Main Building มหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา เริ่มด้วยการกล่าวรายงานโดย Dra. Nawang Purwanti ผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา เจ้าภาพจัดการประชุม ตามด้วยการกล่าวต้อนรับโดย Mr. Chito N. Angeles ผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ ประธานสำนักงานเลขาธิการห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Chairperson of AUNILO Secretariat) และ ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Executive Director of AUN) และกล่าวเปิดการประชุมโดย Prof. Ir. Panut Mulyono อธิการบดี มหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา

day 1

  หลังพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศต่าง ๆ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

day 1

หลังจากนั้น เป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Strategies of Education 4.0 for Millennial and Post Millennial Generation” โดย Dr. Hatma Suryatmaja ผู้อำนวยการ Center of Academic Innovation and Studies มหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา ซึ่งมีประเด็นเนื้อหาที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่าง Industry 4.0 กับ Education 4.0 การพัฒนาสังคม 5.0 และการเรียนรู้โดยคำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ

นอกจากนั้น วิทยากรยังได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เกิดในยุค Generation Y (Millennials) และ Generation Z ซึ่งมีความเป็น Digital Natives และ Independent Learners วิทยากรได้ยกข้อมูลผลการสำรวจโดย GlobalWebIndex ที่แสดงให้เห็นว่า Social Media ที่นิยมใช้มากที่สุดในอินโดนีเซีย ได้แก่ YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE, Twitter ตามลำดับ

Dr. Hatma Suryatmaja ยังได้กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีบทเรียนออนไลน์ที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกให้บริการในระบบ MOOC จำนวนมากถึง 8,000 รายวิชา มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี Internet of Things (IoT), Cloud, Mobile, Social Media, AI, Big Data, Robotics, Blockchain มาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งกล่าวถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบการศึกษา เช่น Competency-based Education, Outcome-based Education (OBE), Community & Student Centered Learning (CSCL), Blended Learning, Virtual Learning, Distance Learning นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถค้นหาทรัพยากรการเรียนรู้ดัวยตัวเองจากอินเทอร์เน็ต ในลักษณะของ Open Educational Resources (OER) ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนและทรัพยากรในห้องสมุดอาจไม่ใช่แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้หลักของผู้เรียนอีกต่อไป

ผู้บรรยายได้กล่าวในช่วงสุดท้ายด้วยการแนะนำระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา อันได้แก่ Science Channel, ระบบ LMS ที่มีชื่อว่า eLisa (http://elias.ugm.ac.id), ระบบ MOOC ที่มีชื่อว่า eLOK (http://elok.ugm.ac.id), ศูนย์ผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Academic Production House) ตามคณะต่าง ๆ จำนวน 10 แห่ง และ Co-learning Space ที่หอสมุดมหาวิทยาลัย

ช่วงบ่ายของวันที่ 5 สิงหาคม เป็นการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของแต่ละประเทศ (Country Report) ภายใต้หัวข้อ "Enhancing Roles of AUN Libraries in Supporting Education 4.0: Opportunities and Challenges" โดยตัวแทนของห้องสมุดมหาวิทยาลัย เรียงลำดับประเทศตามลำดับอักษร คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย กำหนดเวลาประเทศละ 15 นาที โดยนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษา อาจารย์ และหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การพัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และบทบาทของห้องสมุดในการสนับสนุนกระบวนการสอนและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทย ปีนี้ได้มอบหมายให้ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหอสมุดมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง ในการนำเสนอรายงานของประเทศไทย (Thailand Country Report)

ในช่วงค่ำ เป็นงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ โดยจัดขึ้นที่ Balairung Hall ชั้น 1 ของอาคารสำนักงานอธิการบดี  เริ่มด้วย Welcome Dance ชุด “Gambyong Pareanom”  ซึ่งเป็นการร่ายรำที่มีชื่อเสียงของชวา ตามด้วยการกล่าวต้อนรับโดย Dra. Nawang Purwanti และรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา ปิดท้ายหลังอาหารค่ำด้วยการ่ายรำร่วมสมัย(Modern Dance)ชุด “Ciblon”

   day 1day 1

ช่วงเช้าของการประชุมในวันที่ 2 (6 สิงหาคม) เป็นการประชุม Business Meeting ดำเนินรายการโดย Mr. Chito N. Angeles และ Ms. Christine M. Agrigo ประธานและรองประธานสำนักงานเลขาธิการ AUNILO Secretriat โดยมีวาระต่าง ๆ ดังนี้

  • รับรองรายงานการประชุม AUNILO Meeting ครั้งที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม รับรองสถานภาพทางการเงิน (รายได้มาจากค่าธรรมเนียม AUNILO Portal Enhancement Fee ในอัตรา USD100 ต่อปี)
  • ประกาศรายนามผู้บริหารของหอสมุดมหาวิทยาลัยที่มารับตำแหน่งใหม่และผู้ที่ลงจากตำแหน่ง
  • ไว้อาลัยต่อการการจากไปของ Ms. Engku Razifah Chik อดีตประธาน AUNILO Secretariat ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562
  • หารือในประเด็นต่าง ๆ และรับรองมติที่ประชุม (Committee Resolutions) ในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ (Resource Sharing)  โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร (Staff Mobility) และ
  • การอนุมัติวงเงินไม่เกิน USD 1,000 เพื่อให้เหรัญญิกของ AUNILO (Dr. Vernon Totanes ผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัย Ateneo de Manila) สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมทุกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นของการเพิ่มจำนวนสมาชิก และการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์รวมทั้งการเปลี่ยนชื่อเครือข่าย AUNILO เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ยังไม่มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ และขอให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Executive Director of AUN) ได้ให้แนวทางในการดำเนินการประชุมไว้ว่า ธรรมเนียมปฏิบัติของการลงมติในที่ประชุมใด ๆ ก็ตามใน ASEAN University Nerwork (AUN) จะไม่ใช้การยกมือนับคะแนนเสียงข้างมาก แต่ใช้วิธีฉันทามติ (Consensus) หากสมาชิกท่านใดยกมือคัดค้าน แม้เพียงผู้เดียว มตินั้นเป็นอันตกไป ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้พักเบรคหรือเลื่อนเวลาออกไปก่อน อาจใช้วิธีเกลี้ยกล่อมชักชวน (Lobby) เพื่อนสมาชิกได้ แต่ห้ามยกมือโหวต และนั่นคือวิถีของอาเซียน (ASEAN Way)

ช่วงบ่ายเริ่มทำกิจกรรม 2nd AUNILO Strategic Planning Meeting and Workshop โดยมีผู้อำนวยการบริหารและทีมงานจากสำนักงานเลขาธิการ AUN Secretariat ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเทคนิควิธีและกำกับแนวทางในการทำกิจกรรม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของ AUN และสามารถประสานกับ AUN Subnetworks อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Subnetwork ที่ 17 ซึ่งเป็น Subnetwork ล่าสุดของ AUN คือ AUN-TEPL (Technology-enhanced Personalized Learning) ซึ่งมี Singapore Management University(SMU) เป็นแกนนำ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Malaya เป็นสถาบันนำร่อง

อนึ่ง ในปี 2020 AUN จะฉลองครบรอบ 25 ปีของการดำเนินงาน และ AUNILO ในฐานะที่เป็น subnetwork ของ ​AUN ที่มีความเก่าแก่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2004 จะต้องดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลองและทำงานร่วมกัน subnetwork อื่นด้วยเช่นกัน ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขาธิการ AUN ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในระยะเริ่มแรก AUN มีวัตถุประสงค์จะสร้าง ASEAN Virtual University จึงได้จัดให้มี AUN Inter-library Online ขึ้น อันเป็นที่มาของชื่อย่อ AUNILO ต่อมาในแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของ AUNILO (2014-2017) ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2557 ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อย่อ AUNILO และชื่อเต็มว่า Libraries of ASEAN University Network และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

การประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 เริ่มด้วยการวิเคราะห์ SWOT โดย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ได้ให้แนวทางไว้ว่า S หมายถึง What do you do well?  W หมายถึง What do you lack? ซึ่งทั้ง S และ W เป็นปัจจัยภายใน ส่วน O (What can you tap for the development of your own library?) และ T (What might hinder or harm the performance or development of your own library?) เป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้ง Positive และ Negative และในบ่ายวันนี้ จบลงด้วยการแบ่งเป็น 3 กลุ่มเพื่อทำกิจกรรมระดมสมอง(Brian Storming)เพื่อวิเคราะห์ SWOT ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNILO)

ในการประชุมวันที่ 3 (7 สิงหาคม) เป็นการนำเอาผลการวิเคราะห์ SWOT ของวันที่ 2 และนำส่วนที่เป็นปัจจัยภายนอกมาแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นปัจจัยบวก ปัจจัยลบ และที่เป็นทั้งบวกและลบ ซึ่งเรียกว่า future trends จากนั้นนำไปสร้างเป็น Scenerio สัก 3-4 Scenerios เมื่อได้ Scenerios แล้ว ก็นำไปกำหนดกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ต่อไป โดยสรุปแล้วมีขั้นตอนการดำเนินการในช่วง 1.5 วัน ตามรูป

aunilo8.jpg

ในขั้นตอนสุดท้าย ผลการนำเสนอกลยุทธ์ของทั้งสามกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะในประเด็นของ

  1. Professional Development / Capability Building / Empowered AUNILO Librarians
  2. Open Science Initiatives / Open Data / Digital Scholarship / OER
  3. Gen Z & Learner Behavior

แต่เนื่องจากข้อจำกัดของเวลา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการ (AUNILO Secretariat) นำผลของกิจกรรมดังกล่าวไปดำเนินการร่างเป็นแผนยุทธศาสตร์ (2020-2024) และส่งให้สมาชิกเครือข่ายทั้งหมดช่วยกันให้ความเห็น และสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์ของปี 2020-2024 ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นวันของกิจกรรม Networking เจ้าภาพการประชุมได้นำผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเดินทางไปทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (Cultural Visit) ที่โบโรบูดูร์ หรือ บุโรพุทโธ (Borobudur Temple) พุทธสถานนิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 8-9 โดยราชวงศ์ Syailendra ถูกทิ้งร้างไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 และถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 19 และทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ตามโครงการ Borobudur Temple Restoration Project ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 592 ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO World Heritage) ในปี 1991 ต่อมาได้เริ่มกระบวนการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ ตามโครงการ Borobudur Conservation Archives ในฐานะ Memory of the World โดยความช่วยเหลือของ UNESCO และพันธมิตรกว่า 28 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) ใช้การบริหารจัดการระบบจัดเก็บและค้นคืนตามมาตรฐานของ International Council on Archives (ICA) และสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บโดยใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ชื่อว่า ICA-AtoM (Access to Memory)

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ Adi Sucipto เมื่อเวลา 11:45 น.  ไปยังสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA2) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเปลี่ยนเครื่องเดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาติดอนเมือง และเปลี่ยนเครื่องเดินทางต่อไปยังหาดใหญ่ และถึงจุดหมายเวลาประมาณ 23:35 น.

หมวดหมู่บันทึก: บันทึกการเดินทาง
คำสำคัญ (keywords): AUNILO  Education 4.0  borobudur  indonesia  AUN  OER  Yokyakarta
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 สิงหาคม 2562 17:36 แก้ไข: 05 กันยายน 2562 09:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ