นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1170
ความเห็น: 1

SUMMER COURSE "Tropical Agriculture"

SUMMER COURSE "Tropical Agriculture" 2015 

21-28 มิถุนายน 2015 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักศึกษาต่างชาติและ ม.อ. หาดใหญ่ จากประเทศญี่ปุ่น อินโดนิเซีย มาเลเซีย เมียนม่าร์  และไทย เข้าร่วมโครงการ SUMMER COURSE โดยการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้าน "Tropical Agriculture" ในช่วงภาคเช้าของทุกวัน จะมีการบรรยายจากผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาต่างๆ ให้ความรู้ด้านสาขาเฉพาะนั้นและการลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ ใกล้เคียง

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร โดย ผู้แทนคณาจารย์ 3 ท่านประกอบด้วย ผศ.ดร.ประวัติ เวชประสิทธิ์  อาจารย์ ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์ และ อาจารย์ ดร.กอบชัย วรพิมพ์พงษ์ ให้ความรู้แก่นักศึกษาด้าน "Tropical Agriculture" ดังนี้ 

 Sustainable Agriculture in Thailand

Asst Prof Dr. Prawat Wettayaprasit

   เกษตรยั่งยืน ในประเทศไทย เป็นระบบเกษตรกรรมที่มีหลักการใหญ่ๆ คล้ายคลึงกัน โดยให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ การพึ่งพาตนเอง  มีผลผลิต คุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งการให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่น มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การบริโภค และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมีความสมดุล อาหารที่ผลิตได้เป็นอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ทำให้ระบบเกษตรกรรมเหล่านี้ดำเนินต่อเนื่องไปได้นานที่สุด โดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศวิทยา และไม่เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ

ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated farming)  ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจการรมการผลิตแต่ละชนิดเอื้อประโยชน์กันและกัน และเกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เช่น การเลี้ยงปลาในนาข้าวที่ได้ผลผลิตทั้งข้าวและปลาโดยไม่ต้องใช้สารเคมี การเลี้ยงไก่หรือสุกรบนบ่อปลาทำให้ได้อาหารปลาจากเล้าไก่หรือสุกร หรือการเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ที่ได้ทั้งน้ำผึ้งและมีผึ้งช่วยผสมเกษรดอกไม้ นอกจากมีการผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่างหลากหลายแล้ว ยังมีการจัดการผลผลิตการเกษตรที่คำนึงถึงการตลาดด้วย 


ระบบไร่นาป่าผสมหรือวนเกษตร (Agro Forestry)   เป็นระบบเกษตรกรรมที่นำเอาหลักการความยั่งยืนถาวรภาพของระบบป่าธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการทำการเกษตร และมีการจัดองค์ประกอบการผลิตทางการเกษตรให้รวมหลากหลายชนิดของพืชและสัตว์อย่างเหมาะสมและสมดุล   เป็นการทำเกษตรร่วมกับการอนุรักษ์ป่าไม้

เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เป็นระบบเกษตรกรรมที่คำนึงถึงระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ และพยายามเข้าใจกระบวนการทำงานของธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยมองว่าธรรมชาติได้จัดทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างสมดุลดีแล้ว เราจึงควรให้ความสำคัญกับธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเต็มที่โดยรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด พร้อมไปกับหาทางอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นไว้ให้คงอยู่ตลอดไป


เกษตรอินทรีย์ (Organic farming)  เป็นระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการปรับปรุงบำรุงดิน เคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และระบบนิเวศ ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และไม่ใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร ทั้งปุ๋ยเคมี ยากำจัดวัชพืชและศัตรูพืช รวมทั้งฮอร์โมนสังเคราะห์ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ์กรรม ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความต้านทานศัตรูพืช  ผู้บริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ก็จะได้รับอาหารที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย

เกษตรทฤษฏีใหม่  ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการทำการเกษตรแบบพึ่งตนเองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ได้พระราชทานให้ประชาชน มีแนวทางทำการเกษตรที่ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยรวมของธรรมชาติ มีการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน ปัจจัยการผลิต หรือเศษเหลือใช้จากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารที่ผลิตเองไว้บริโภคอย่างพอเพียงตามอัตภาพ พอมีพอกิน ไม่อดอยาก

 

Sustainability of Eco-Agriculture System 

Dr. Kobchai Worrapimphong

ระบบนิเวศเกษตรอย่างยั่งยืน

    การให้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญของ ระบบนิเวศ (Ecosystem) อาทิ กระบวนทางธรรมชาติ (Natural process) ที่สำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศมีการทำงานที่สมบูรณ์ คุณสมบัติที่สำคัญของระบบนิเวศ รวมถึงแนวคิดการบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem services) ที่มนุษย์ได้รับประโยชน์โดนตรงรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพืช, สัตว์, หรือเครื่องนุ่งห่มล้วนมาจากการบริการของระบบนิเวศทั้งสิ้น ความเหมือน, ความแตกต่าง, ความคล้ายคลึงของระบบนิเวศธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร หัวข้อสุดท้ายในเนื้อหาการบรรยายก็คือ วิธีการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศเกษตรโดยอาศัยการจัดการระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อันจะส่งผลให้การผลิตของระบบเกษตรมีความยั่งยืนตามไปด้วย 


Biodiversity and Sustainability

Dr.Vichot Jongrungrot

ความหลากหลายทางชีวภาพ และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

    ให้ความรู้ความหลากหลายทางชีวิภาพในสวนยางพาราที่เรียกว่าระบบวนเกษตรยางพารา ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ ได้แก่

    1) ด้านเศรษฐกิจ มีหน้าที่ย่อย 4 ประการ ประกอบด้วย การสร้างรายได้ที่หลากหลายและสม่ำเสมอ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร และการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจแก่ครัวเรือนเกษตรกร

   2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่ย่อย 8 ประการ ประกอบด้วยการอนุรักษ์ดิน บรรเทาการตื้นเขินของแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม บรรเทาภัยแล้ง ช่วยกำบังลมพายุ ช่วยฟอกอากาศ ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และ

   3) ด้านความมั่นคงทางสังคม มีหน้าที่ย่อย 6 ประการ ประกอบด้วย ส่งเสริมการแบ่งปันผลผลิต ฟื้นฟูสุขภาพเกษตรกร เป็นแหล่งความรู้ ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ลดการบุกรุกป่าอนุรักษ์ และก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคม

    โดยโครงสร้างเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลระหว่างกัน ก่อให้เกิดคุณค่าที่ของการจัดการสวนยางให่เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในระบบวนเกษตรยางพาราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่สร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากโครงสร้างหน้าที่ที่หลากหลายของระบบดังกล่าวซึ่งมีเหนือกว่าระบบการปลูกยางเชิงเดี่ยว

บันทึกต่อไป ชมภาพกิจกรรมของการลงชุมชน บางกล่ำ บ้านหาร

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มิถุนายน 2558 12:09 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2558 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ว้าว สวยจังครับ เหมือนกำลังอ่านคอลัมน์หนึ่งในแมกกาซีนดีๆ สักเล่ม

 

ภาพสวย เนื้อหาดี ฟอร์แมทเยี่ยม

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ