นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) นวัตกรรม ผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกวดการนำเสนอโครงกรพัฒนางาน โดยแบ่งเป็น 2ประเภท คือซึ่งมีโครงการ เข้าร่วมนำ ประเภททั่วไป และ ประเภทนวัตกรรม ประเภททั่วไป มีโครงกรที่นำเสนอ จำนวน 20 โครงการประเภทนวัตกรรม มีโครงการที่นำ... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By mandala   created: 04 September 2011 23:30 Modified: 04 September 2011 23:39 [ Report Abuse ]

(2) ให้ภาพบอกเรื่องราว

คุณเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงอะไร ลองมาดูบทสนทนาต่อไปนี้ A : เพาะเห็ดเองเลย เอาแบบถุงสำเร็จB : รู้สึกเจริญอาหารขึ้นมตะหงิดๆC : ทานเห็ดสามอย่างป้องกันมะเร็งD : เคยคิดจะเพาะเห็ดขาย เพราะชอบทาน แต่ไม่มีความรู้นี่สิ เลยต้องซื้อเค้าอ... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By mandala   created: 31 August 2011 14:17 Modified: 31 August 2011 14:17 [ Report Abuse ]

(4) สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ด้วยความคิดตรงกันข้าม

เมื่อเทคโนโลยีและพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไป องค์กรต้องปรับตัวตามด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่มาของคำว่า "องค์กรสร้างสรรค์" คือ องค์กรที่ต้องหาวิธีการทำงานใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับองค์กร เพื่อความอยู่รอด และรองรับกับ... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By mandala   created: 30 August 2011 00:31 Modified: 30 August 2011 01:03 [ Report Abuse ]

(4) ระเบิดพลังสมอง สร้างองค์กรสร้างสรรค์

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทุกองค์กรต้องแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอด จึงจำเป็นต้องมี "เอกลักษณ์" เป็นของตนเอง เอกลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นขององค์กรนั้น และการสร้างความโดดเด่นต้องอาศัย "ความคิดสร้างสร... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By mandala   created: 22 August 2011 22:49 Modified: 23 August 2011 09:44 [ Report Abuse ]

(6) งานเกษตรภาคใต้กับแปลงสาธิต

ช่วงกลางเดือนสิงหาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยของเราจะคึกคักเป็นพิเศษ แถมรถติดอีกมหาศาล เนื่องจากมีการจัดงานใหญ่หลายงานด้วยกัน ทั้งงานม.อ.วิชาการ งานวันวิทยาศาสตร์ตลาดนัดหลักสูตรและงานเกษตรภาคใต้ซึ่งงานเกษตรภาคใต้ นับเป็นงานที่ดึงดูดคนมาได้... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By mandala   created: 18 August 2011 00:28 Modified: 18 August 2011 10:20 [ Report Abuse ]

(6) Creative Organization

การปฏิวัติไม่ได้เกิดขึ้น เมื่อสังคมมี "เครื่องมือ" ใหม่ๆ แต่เกิดขึ้นเมื่อสังคมมี "พฤติกรรม" ใหม่ Clay Sirky ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เทคโนโลยี และพฤติกรรมของคน เพราะ แต... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By mandala   created: 09 August 2011 16:13 Modified: 11 August 2011 09:21 [ Report Abuse ]

(0) เรียนรู้วิธีการบริหารองค์กร ตามแนวทางรางวัลคุณภาพ

เป็นที่ทราบว่า รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) เป็นรางวัลที่การันตีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กร และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลอันทรงเกียรตินี้คงเป็นหนึ่งในความฝันขององค์กรไทยหลายๆ องค์กร ที่อยากจะได้มา... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By mandala   created: 07 August 2011 22:21 Modified: 11 August 2011 09:24 [ Report Abuse ]

(23) ก้าวต่อไปของ ม.อ.กับ TQA

เรารู้จักคำว่า “PMQA” เพราะ ม.อ. เสนอตัวที่จะทำ PMQA ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2553โดยสำนักงาน กพร. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินสำหรับสถาบันอุดมศึกษาขึ้น พร้อมนี้ได้มีแบบฟอร์มและแนวทางการประเมินมาให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นที่เรี... more »
By mandala   created: 21 March 2010 01:26 Modified: 07 April 2010 11:31 [ Report Abuse ]

(9) ม.อ. 2565 กับทางที่เลือก

อธิการบดี (รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข) มีดำริที่จะให้มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่อง แม้ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็ตาม การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อไม่ให้ใกล้จนทำอะไรไม่ทันหรือไกลจนมองไม่เห็นอนาคต... more »
By mandala   created: 03 December 2009 16:55 Modified: 13 Febuary 2010 21:30 [ Report Abuse ]

(16) ก้าวที่กล้า กับ "PMQA"

ภายหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการ และมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สำนักงานก.พ.ร.ได้นำพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้อย่างจริงจัง เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบราชการมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ... more »
By mandala   created: 11 November 2009 22:29 Modified: 07 April 2010 11:29 [ Report Abuse ]