นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2752
ความเห็น: 1

นวัตกรรม ผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกวดการนำเสนอโครงกรพัฒนางาน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซึ่งมีโครงการ เข้าร่วมนำ ประเภททั่วไป และ ประเภทนวัตกรรม

ประเภททั่วไป  มีโครงกรที่นำเสนอ  จำนวน 20 โครงการ
ประเภทนวัตกรรม  มีโครงการที่นำเสนอ จำนวน 9 โครงการ 

โดยประเภทนวัตกรรม  มีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ

รางวัลที่ 1 คือ โครงการโครงร่างกระดูกสามมิติ   จาก  คณะทันตแพทยศาสตร์
รางวัลที่ 2 คือ โครงการเครื่องกวนผสมปรับระดับได้   จาก คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลที่ 3 คือ โครงการหัวพ่นน้ำยางครีมสำหรับสร้างสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร  
                   จาก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นวัตกรรม หมายถึงอะไร

นวัตกรรม คือ ผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์  "ความคิดสร้างสรรค์"  เป็น "นามธรรม"  ส่วน "นวัตกรรม"  เป็น "รูปธรรม"  เป็นการนำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอด ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ 

ในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จึงเป็นที่มาของคำว่า "เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

แต่ทั้งนี้ 
"นวัตกรรม" ไม่ใช่มีเพียงการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ การบริการรูปแบบใหม่ เท่านั้น แต่ในทางการจัดการก็มีการสร้างนวัตกรรมเช่นเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กรธุรกิจ

โรงพยาบาลพญาไท
ที่ได้นำหลักของ Six Sigma (ซิค ซิคม่า) มาใช้ลดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เช่นในเรื่องของปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ การวางระบบการเก็บยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งผลของการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ก็ถืออยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
โดยการสร้างระบบ Public Service Management Standard and Outcome (PSO) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลแห่งประเทศไทยด้านการจัดการ และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานภาครัฐเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ทั้งหมด 11 ระบบ เช่น ระบบข้อมูล ระบบการบริการประชาชน ระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นต้น

McDonald
ก็ได้นำหลักการ TQM (Total Quality Management: การจัดการคุณภาพโดยรวม) มาใช้ในกระบวนการจัดเตรียมอาหาร ทำให้สามารถให้บริการอาหารที่สด รวมถึงการจัดการในด้านการบริการลูกค้า วิธีการทำอาหารโดยการสร้างมาตรฐานให้ใกล้เคียงกับเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ ของธุรกิจอุตสาหกรรม

เซเว่น อีเลฟเว่น
ก็ยังให้ความสำคัญต่อการนำ TQM มาจัดการโดยมุ่งการจัดการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน และการพัฒนาองค์กร

บริษัท Rockwater, Apple Computer (บริษัท แอปเปิ้ล คอมพิวเตอร์), Advanced Micro Devices (AMD) ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ใช้ BSC มาใช้ในการวัด Performance และกำหนดกลยุทธ์

จากตัวอย่างที่ได้ยกมา พอจะสรุปได้ว่า นวัตกรรมองค์กรหรือการนำแนวคิดทางด้านการจัดการมาใช้ในองค์กร เริ่มจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานองค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลายๆ องค์กรธุรกิจพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อสร้างให้เป็นจุดแข็ง และโอกาส ที่จะสามารถจะนำมาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

แต่อย่างไรก็ตามในการสร้างนวัตกรรมองค์กร ใช่ว่าทุกองค์กรจะทำแล้วจะประสบความสำเร็จ สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ปิดกั้นความสามารถด้านนวัตกรรม กล่าวคือ การไม่ยอมรับหรือกลัวในสิ่งที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่องค์กรธุรกิจจะต้องจัดการก่อนที่จะดำเนินการสร้างนวัตกรรมองค์การนั้น องค์กรธุรกิจจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

  • ต้องเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมทางธุรกิจ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะพิจารณาในด้านของความเหมาะสมความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง 

  • ต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในองค์กรธุรกิจว่ามีความพร้อมในการที่จะสร้างนวัตกรรมองค์กรหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทุน และ ตัวบุคลากร
  • สร้างความเข้าใจ กับทุกฝ่ายในองค์กรธุรกิจ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  • นวัตกรรมที่จะทำนั้นสามารถที่จะทำได้ในความเป็นจริง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ความคิด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการนำระบบ TQM มาใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่ปี 2553  แต่ทั้งนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะขาดปัจัยหนึ่งในสี่  หรือทั้ง 4 ปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น   แต่ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแท้จริง  โดยพยายามศึกษาปัจจัยทั้ง 4 ข้อ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานและผู้บริหารมีความตั้งใจทำอย่างแน่วแน่ ความสำเร็จในการเกิด "นวัตกรรมองค์กร" คงอยู่ไม่ไกล
 
 เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้  เพื่อสร้าง "นวัตกรรมองค์กร" ในวันข้างหน้า
 
 

  

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กันยายน 2554 23:30 แก้ไข: 04 กันยายน 2554 23:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

โจทย์ใหญ่ขององค์กรก็คือการทำให้เกิดปัจจัยทั้ง ๔ ขึ้นในองค์กร ส่วนจะทำอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่องค์กรต้องขบคิดกัน และองค์กรอยู่ ณ จุดไหนแล้ว มีปัจจัยเอื้อ ปัจจัยขัดขวางอย่างไร คงต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเมินกัน

นวัตกรรมเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์ แต่นวัมกรรมก็จะเป็นแค่นวัตกรรมหาก นวัตกรรมนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นจริง

หรือไม่มีการนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.244.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ