นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 2148
ความเห็น: 5

รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้า 2556

รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร มอ. และ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หาดใหญ่

8 – 11  กรกฎาคม  2556

วันที่  8 – 11  ก.ค.2556  เปิดรับสมัครร้านค้า

วันที่  12   ก.ค.2556 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ และวันสัมภาษณ์

วันที่  27  ส.ค.2556 ผู้มีสิทธิรายงานตัวด้วยตนเอง และจับฉลากเลือกพื้นที่

วันที่  2  ก.ย. 2556ผู้มีสิทธิจำหน่ายสินค้า จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดเกษตร ม.อ.

ตลาดเกษตร ม.อ.

ประเภทอาหาร 

  • ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้
  • อาหารว่าง
  • อาหารคาว ของชำ
  • อาหารทะเลสด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา

คุณสมบัติ 

1บุคคลทั่วไปที่สามารถมาจำหน่ายด้วยตนเอง ไม่เป็นนายทุนให้ผู้อื่น

2สามารถประกอบกิจการด้วยตนเองได้ทุกครั้งที่เปิดตลาดฯ  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

3ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

4 ต้องจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม  และปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

5 หากเป็นเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าด้วยตนเอง  กลุ่มแม่บ้าน  จะได้รับการพิจารณาก่อน

6ผู้จำหน่ายที่จำหน่ายสินค้าที่มีรสชาติดี  มีคุณภาพ  ราคาถูกกว่ารายอื่นๆ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่าย ต้องเคยผ่านการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1  สำเนาทะเบียนบ้าน

2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3   หลักฐานแสดงตัวว่าเป็นเกษตรกร หรือกลุ่มแม่บ้าน

4  ใบรับรองแพทย์

5   รูปถ่ายสินค้า 

6   ตัวอย่างอาหารหรือสินค้า มาให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันสัมภาษณ์

7   ผู้สมัครรายเก่า จะต้องนำหลักฐานการออมเงิน มายื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาในวันสัมภาษณ์

 

กำหนดเวลาการเช่าซุ้ม และช่วงเวลาการจำหน่าย 

1 ช่วงเวลาการให้เช่าซุ้ม กำหนด 11 เดือน ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  2556  ถึง วันที่  30  กรกฎาคม  2557

2 ช่วงเวลาการจำหน่ายสินค้า กำหนดให้จำหน่ายทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 19.30  น.

 

อัตราค่าเช่า

ประเภทร้านค้า 

ราคา (บาท)

จำหน่ายผัก ผลไม้  กรณีเป็นเกษตรกรปลูกเอง

1,000

จำหน่ายผัก ผลไม้ กรณีซื้อต่อมา

1,200

จำหน่ายอาหารว่าง 

1,200

อาหารคาว   อาหารทะเลสด 

1,500


ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 

1ค่าประกันสัญญาร้านค้า ในอัตรา 2 เท่าของค่าเช่ารายเดือน

2เครื่องใช้ไฟฟ้าจะคิดในอัตราเหมาจ่ายรายเดือน

3ใช้พื้นที่ด้านข้างของซุ้ม จำหน่ายสินค้า  เพิ่มเงินอีก 1,000 บาท ต่อซุ้ม

 

ผู้สมัครที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร ให้เข้าอบรมได้ในวันพฤหัสบดีที่  8 สิงหาคม  2556
 เวลา 17.30 น.  ณ ห้อง 260  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  กรณีผู้สมัครรายเดิมที่มีผู้ช่วยจำหน่าย เช่น สามี ภรรยา บุตร ลูกจ้างที่ยังไม่เคยเข้าอบรม ให้เข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย

================================================

โรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทอาหาร ข้าวแกง ข้าวแกงอิสลาม อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน และเบเกอรี่ อาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่  ข้าวหมูแดง  ข้าวขาหมู

คุณสมบัติ 

1บุคคลทั่วไปที่สามารถมาจำหน่ายด้วยตนเอง ไม่เป็นนายทุนให้ผู้อื่น

2สามารถประกอบกิจการด้วยตนเองได้ทุกครั้งที่เปิดตลาดฯ  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

3ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

4 ต้องจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม  และปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

5ผู้จำหน่ายที่จำหน่ายสินค้าที่มีรสชาติดี  มีคุณภาพ  ราคาถูกกว่ารายอื่นๆ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่าย ต้องเคยผ่านการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3  หลักฐานแสดงตัวว่าเป็นเกษตรกร หรือกลุ่มแม่บ้าน

4  ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ

5  ตัวอย่างอาหารหรือเครื่องดื่ม มาให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันสัมภาษณ์

 

 กำหนดเวลาการเช่าซุ้ม และช่วงเวลาการจำหน่าย 

1 ช่วงเวลาการให้เช่าซุ้ม กำหนด 11 เดือน ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  2556  ถึง วันที่  30  กรกฎาคม  2557

2 ช่วงเวลาการจำหน่ายสินค้า กำหนดให้จำหน่ายทุกวันจันทร์ -  ศุกร์  

 

อัตราค่าเช่า  1เดือนละ 1,500  บาท

 

   ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

1ค่าประกันสัญญาร้านค้า ในอัตรา 2 เท่าของค่าเช่ารายเดือน

2ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ตามอัตราและมาตรวัด ให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 


เงื่อนไขและการควบคุม 

1ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ  อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ทางคณะฯจะทำการตักเตือนในเบื้องต้น หากยังมีการละเลยอีก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะทรัพยากรธรรมชาติ

2ผู้สมัครที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร ให้เข้าอบรมได้ในวันพฤหัสบดีที่  8 สิงหาคม  2556
 เวลา 17.30 น.  ณ ห้อง 260  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  กรณีผู้สมัครรายเดิมที่มีผู้ช่วยจำหน่าย เช่น สามี ภรรยา บุตร คนงาน ยังไม่เคยเข้าอบรม ให้เข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

created: 17 June 2013 23:33 Modified: 17 June 2013 23:43 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
จิรวรรณ [IP: 171.99.246.253]
27 September 2013 01:32
#93180

พี่คะถ้าตอนนี้จะไปสมัครขายของในตลาดกระเกษตรยังทันอยู่ไหมคะ พอดีหนูจะขายของทะเลเผา และย่างทุกอย่างในราคาถูกเพราะหนูไปรับมาเองเลยได้ราคามาถูกหนูเลยคิดว่าจะขายของในราคาถูกดีกว่าเพื่อจะได้มีลูกค้าติดใจและชื้อของๆหนูตลอดไปถ้าพี่มีที่ว่างยังไงช่วยติดหนูด้วยนะคะหรือจะให้หนูเอารูปรายเลียดหรือเบอร์หนู0914603598ไปให้ดูได้เลยคะหนูมีความสนใจอยากขายมากๆเพราะเคยขายที่นี้มาก่อนกับแฟนเก่าคะคือขายผักและผลไม้ไม่รู้พี่จะจำได้ไหม

Ico48
Dennapa [IP: 192.168.84.246]
01 May 2014 14:15
#97940

สวัสดีค่ะพี่ อยากจะสมัครขายของในตลาดเกษตรค่ะ ของที่ขายเป็นเมนูยำและสลัด ตอนนี้มีที่วางไหมคะ และสามารถยื่นใบสมัครทิ้งไว้ก่อนได้ไหมคะ ยังไงรบกวนช่วย ติดต่อทางเบอร์ 093-654-7118 หรืออีเมล puilove1989@hotmail.com

เมนูยำและสลัด..เดิม-มีผู้จำหน่ายอยู่แล้ว..ลองหาเมนูที่ไม่ซ้ำ.. และไปขอรับใบสมัครได้ที่ตลาดเกษตร ม.อ.(เรือนจำหน่ายคณะทรัพยากรธรรมชาติ) จะประกาศช่วงวันเวลาการรับสมัครใหม่ประมาณ กรกฎาคม 2557 ค่ะ

Ico48
วนัฐฐา เกื้อลาย [IP: 49.230.135.89]
17 June 2014 19:54
#98668

เปิดรับสมัครใหม่อีกครั้งวันที่เท่าไรหรอค่ะ เดือนกรกฎาคม 2557 ค่ะ เเล้วเริ่มสมัครได้รึยังค่ะ

Ico48
srinara [IP: 192.168.37.116]
18 June 2014 11:21
#98676

ยังไม่ลงวันที่ค่ะ..เดือนกรกฎาคม 2557

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.248.103
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ