นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 2479
ความเห็น: 0

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม ตลาดเกษตร ม.อ.

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม ตลาดเกษตร ม.อ.

จากการขับเคลื่อนของประเทศไทย ที่ผู้นำประเทศให้ความสำคัญการก้าวสู่ Thailand 4.0  เพื่อการก้าวเดินของประชาชนคนไทยไปพร้อมๆ กัน

        วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ห้อง Conventions Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยเฉพาะการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ด้วยการศึกษาวิจัย ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”  รวมทั้งเพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชน ได้รับทราบถึงนโยบายของรัฐบาลโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต


  ในการนี้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอผลงานที่มีศักยภาพนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ทั้งด้านการเกษตร เช่น นวัตกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน อาหารทะเล พลังงานชีวภาพ วัสดุ ตลอดจนนวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์และดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับภารกิจสำคัญตามที่รัฐบาลได้ประกาศเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

 

    ในส่วนภาคบ่าย 13.30 น.  นายกรัฐมนตรีและคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ อาทิ  นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. คระทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ผู้บริหาร นักวิชา บุคลากร นักศึกษา เกษตรกร ผู้จำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดเกษตรกรและประชาชนให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่น


        ในการนี้ท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวสรุปผลงานการวิจัยและความเป็นมาของการจัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้นำตัวอย่างการวิจัยที่สามารถต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ได้ และที่สำคัญเป็นผลงานที่เกษตรกร ชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น แพะพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    แพะเนื้อลูกผสมทรัพย์ - ม.อ. 1     ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P)  "พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1”    การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย เช่นตัวอย่างกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วยน้ำว้ากาบขาว กล้วยหอมเขียว กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ และกล้วยหิน    ความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านในประเทศไทย     กล้องบันทึกภาพรากพืชระบบอิเล็กทรอนิกส์      การวิจัยการเลี้ยงปลาบึกสยาม      สมุนไพรเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทอง  สมุนไพรเพื่อสุขภาพเห็ดหลินจือแดงอบแห้ง    สูตรอาหารในการเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าว

        หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินเข้าไปในบริเวณตลาดเกษตร ม.อ. เยี่ยมเยือนร้านค้าโดยกล่าวขอให้ทุกคนใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าให้กับสินค้า จนสามารถสร้างรายได้ สร้างชีวิตให้มีความสุข ซึ่งเมื่อมีความสุขมีรายได้ แล้วควรจะมีน้ำใจ และไม่คดโกงด้วย 
       
       ทั้งนี้ต้องการให้เกษตรกร พยายามปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงการปลูกพืชเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล 
       
       ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งของเกษตรกรและ ผลงานการวิจัยของคณะฯ เช่น ชิมเมนูด้วงมะพร้าว หรือด้วงสาคู  ที่นายจตุรงค์ ทองขาวเผือก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำเสนอผลงานรายวิชาปัญหาพิเศษ ในหัวข้อ สูตรอหารในการเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าว  โดยใช้วัตถุดิบเหลือใช้จากปาล์มน้ำมัน และต้นสาคูมาเป็นอาหารในการเลี้ยง ซึ่งได้ผลผลิตของด้วยได้คุณภาพ สามารถนำไปจำหน่ายได้ในการาคาดี กิโลกรัมละประมาณ 200-300 บาท  นอกจากนี้ได้ทดลองดื่มชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพถั่งเช่า  และสอบถามถึงคุณสมบัติของต้นกล้วยที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีจุดเด่นด้านขยายพันธุ์กล้วยนับหมื่นภายในเวลา 1 เดือน ต้นกล้าตรงตามพันธุ์  อัตรารอดตายสูง  และสามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง


 

    นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิธีคิดให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่สามารถเป็นนักธุรกิจด้านเกษตร ควบคู่ไปกับการพัฒนาบริหารจัดการตลาดเกษตร จนประสบความสำเร็จ พร้อมชื่นชมถึงความพยายามและตั้งใจจริงของทุกฝายในการดูแลช่วยเกษตรกรได้มีตลาดจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ได้ขอให้เกษตกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และหลากหลายแทนการปลูกพืชเชิงเดียวเพื่อลดต้นทุนการผลิต  รวมทั้งสอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปได้พร้อมขอให้น้อมนำแนวทางหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชและศาสตร์ของพระราชามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต อีกทั้งเสนอแนะให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะจากพลาสติกที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

    

    นอกจากนี้ ผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ได้ขออนุญาตนำท่่านร่วมออกกำลังกายตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้คนไทยออกกำลังกายมีสุขภาพดี ซึ่งได้เปิดเพลง Chicken Dance (Clip) พร้อมกับการเต้นประกอบลีลาไก่ ซึ่งท่านก็ร่วมเต้นไปพร้อมๆ กัน สร้างความสนุกสนานแก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้ม ท่านนายกรัฐมนตรีพูดคุยทักทายและให้ความเป็นกันเองแก่ผู้ที่มาต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง สร้างความปลื้มปิติของทุกคนเป็นอย่างยิ่ง


 

 

ประมวลภาพ บรรยากาศ

**********************************

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤษภาคม 2560 11:00 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2560 19:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้ และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ