นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 17313
ความเห็น: 5

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อพืชและสัตว์

 

 

 

         สภาพอากาศทุกวันนี้เริ่มที่จะร้อนมากขึ้นทุกขณะ เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากปัญหาโลกร้อนนั่นเอง ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราทุกคนจะละเลยไม่ได้แล้วเพราะมันเริ่มส่งผลกระทบที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาโลกร้อนนั้นส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน ผลกระทบที่สำคัญต่อมนุษย์คือ การเกิดภัยธรรมชาติ สภาพอากาศแปรปรวนและอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งได้นำเสนอไปในครั้งก่อนแล้ว จากผลกระทบเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบตามมาอีกหลายประการ รวมถึงผลกระทบต่อพืชและสัตว์ เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากทุกสิ่งในโลกมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันอยู่ทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยพืชและสัตว์จะเริ่มรับรู้และเกิดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เร็วและได้รับผลกระทบมากกว่ามนุษย์หลายเท่า
       
            จากการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ถึงผลกระทบของโลกร้อนต่อพันธุ์พืชพบว่า มีพืชหลายสายพันธุ์มากที่สูญพันธุ์ไปจากวิกฤติโลกร้อน เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ อีกทั้งยังพบอีกว่าที่บริเวณขั้วโลกพืชบางชนิดที่สาบสูญไปเริ่มฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนื่องจากน้ำแข็งที่ขั้วโลกเริ่มละลาย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อและระบบนิเวศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมาคือ สัตว์ต่างๆ ที่ดำรงชีวิตในธรรมชาติอยู่เริ่มที่จะดำรงชีวิตได้ยากลำบากมากขึ้นจากการขาดแคลนอาหารและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนก โดยส่งผลต่อพฤติกรรมของนก อาณาเขตและการเคลื่อนย้ายประชากรของนก โดยเฉพาะนกที่ไม่มีพฤติกรรมการอพยพที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมขนาดเล็ก แม้แต่นกที่มีความสามารถในการอพยพก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ยากเนื่องจากความแปรปรวนของฤดูกาลทำให้นาฬิกาชีวภาพของนกเริ่มเกิดความสับสนและปรับตัวได้ยาก มีนกหลายชนิดมากที่สูญพันธุ์ไปแล้วและมีนกอีกหลายชนิดมากที่กำลังเสี่ยงต่อภาวะใกล้สูญพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นนกเป็ดน้ำในแถบอเมริกาเหนือที่ 3 ใน 4 ของประชากรกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ นกเพนกวินลดลงร้อยละ 50 จากการขาดแคลนอาหารและสภาพอากาศไม่เหมาะแก่การผสมพันธุ์ นอกจากนี้นกอินทรีย์สีน้ำตาลปนเหลืองแห่งทะเลทรายกาลาฮารีประเทศแอฟริกาเริ่มจะหายสาบสูญ รวมไปถึงนกกระเรียนไซบีเรียซึ่งปกติมีจำนวนเพียง 3,000 ตัวทั่วโลก ก็เริ่มลดจำนวนลงไปมาก นกทะเลสายพันธุ์ต่างๆ ก็ลดจำนวนลงมาก สาเหตุสำคัญมาจากการขาดแคลนอาหารซึ่งก็คือปลาทะเล เพราะปลาทะเลเองก็มีปริมาณที่ลดลงมากอย่างน่าเป็นห่วงเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำทะเล ทำให้มีการผสมพันธุ์และวางไข่ได้น้อยลง รวมถึงมลพิษที่เพิ่มขึ้นและถูกจับโดยมนุษย์มากเกินไป ปลาและสัตว์ทะเลหลายชนิดเริ่มสูญพันธุ์ทำให้ระบบนิเวศเริ่มสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไป การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนี้จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ เนื่องจากในธรรมชาติการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจะเป็นในรูปแบบของห่วงโซ่อาหาร หากสิ่งมีชีวิตภายในห่วงโซ่มีปริมาณลดลงสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งอยู่ในระดับล่างหรือบนของห่วงโซ่อาหารก็จะมีปริมาณลดลงไปด้วย จากการศึกษาพบว่าปริมาณปลาและสัตว์ทะเลที่ชาวประมงจับได้ในทะเลเปิดลดลงเหลือเพียง 1 ใน 3 และเมื่อคิดทั่วทั้งมหาสมุทรพบว่าปริมาณที่จับได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 13 และกำลังลดลงเรื่อยๆ ในจำนวนนี้มีประมาณร้อยละ 29 ของชนิดปลาและสัตว์ทะเลที่ชาวประมงจับมาเป็นอาหารมีปริมาณการจับได้ลดลงถึงร้อยละ 90 ซึ่งหากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ภายในปี ค.ศ. 2048 ปลาและอาหารทะเลจะหมดไปจากโลก ซึ่งหมายความว่ามนุษย์เรากำลังเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนอาหาร 
        
              สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเป็นสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤติการณ์โลกร้อน สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพของสิ่งแวดล้อมได้ไวที่สุดโดยเฉพาะ กบ คางคก ซาลาแมนเดอร์ซึ่งเป็นสัตว์คล้ายกิ้งก่าและซิวีเลียนซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกที่ไม่มีขา เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผิวหนังของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกมีการไหลซึมของอากาศและของเหลวได้สูงจึงไวต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำและอากาศ ซึ่งขณะนี้พบว่ามี 113 สายพันธุ์ได้สูญพันธุ์ไปและแล้ว 1 ใน 3 ของประชากรกำลังจะสูญพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่เหลือก็เริ่มมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว การลดลงของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างรวดเร็วนี้เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าสภาพแวดล้อมของเรากำลังมีปัญหาอย่างมากเพราะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานก่อนสิ่งมีชีวิตอื่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี แต่ขณะนี้กำลังลดจำนวนลงอย่างน่าเป็นห่วงจากวิกฤติปัญหาโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของอากาศ มลพิษที่เพิ่มขึ้น การระบาดของโรคติดเชื้อรา การรุกรานของสัตว์สปีชีส์อื่นและการล่าโดยมนุษย์
         
           สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นตัววอลลัส ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายแมวน้ำแต่ขนาดใหญ่กว่ามาก บางตัวมีน้ำหนักถึง 1.6 ตัน และมีเขี้ยวสองข้างสีขาวยาวคล้ายงา ตัววอลลัสนี้โดยปกติจะพบเห็นได้ทั่วไปเมื่อล่องเรือสำรวจ จะพบอยู่กันเป็นกลุ่ม แต่ขณะนี้เริ่มจะหาดูได้ยากมากเนื่องจากการละลายของน้ำแข็งทำให้การหาอาหารลำบากมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หมีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของขั้วโลกก็กำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนัก เนื่องจากน้ำแข็งที่ละลายเร็วขึ้นทำให้พวกมันจับแมวน้ำได้ยากขึ้นและมีหลายตัวที่จมน้ำตาย นอกจากหมีขาวและวอลลัสแล้วสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดก็กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งๆ ที่ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่พวกเค้าไม่ได้ก่อขึ้น แต่กลับต้องมาได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าที่มนุษย์ได้รับ มนุษย์เราบางคนอาจมองว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์ยังไม่ใช่เรื่องที่สำคัญแต่หากในสักวันหนึ่งถึงวันที่มนุษย์ต้องสูญพันธุ์บ้างทุกคนยังจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญอยู่หรือไม่ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นไปได้ยาก แต่หากพืชและสัตว์กำลังสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆ เช่นนี้สักวันมนุษย์เราก็จะขาดแคลนอาหารเพราะอย่าลืมว่าเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่อยู่ในลำดับขั้นของห่วงโซ่อาหารเช่นกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: บัณฑิต คงอินทร์. 2550. รุก-รับ “โลกร้อน” ก่อนโลกหายนะ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน.

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 กันยายน 2553 16:14 แก้ไข: 06 กันยายน 2553 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
แพรว [IP: 223.205.25.74]
19 กันยายน 2554 18:06
#68814

ได้สาระมากๆเลยค่ะ

Ico48
ดรีม [IP: 101.109.75.249]
01 ตุลาคม 2554 10:41
#69254

ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ

Ico48
ผึ้ง [IP: 180.180.174.54]
26 พฤศจิกายน 2554 14:05
#72280

น่าส่งสารน่ะ

Ico48
ไทน์ [IP: 49.229.133.204]
31 ธันวาคม 2555 18:07
#82841

ขอบคุณสำหรับความรู้นะค่ะ

Ico48
plaw [IP: 49.230.183.91]
22 มิถุนายน 2557 14:11
#98760

มีสาระและได้ความรู้มากๆเลยคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ