นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2524
ความเห็น: 0

การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์

 

 

                                 จากความต้องการผลผลิตสัตว์และเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้น  ส่งผลให้มีการขยายตัวของฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก  ขณะที่พื้นที่ผลิตพืชอาหารสัตว์กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตสัตว์ที่ควบคู่กันไป  โดยขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการ  มีดังต่อไปนี้

การเตรียมแปลงปลูก
        
                            
หมายถึงตั้งแต่การบุกเบิกพื้นที่ การไถพรวน ตลอดจนการวางแผนแปลงย่อยและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น ถนน ทางระบายน้ำ โรงเรือน และแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างแปลงทุ่งหญ้า และระบบการเลี้ยงสัตว์
                ฤดูกาลและเวลาที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการเตรียมแปลงปลูกพืชอาหาร สัตว์ขนาดใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่ม หรือสภาพดินมีโครงสร้างไม่เหมาะสมต่อการใช้เครื่องจักรกลในบางช่วงเวลา เช่น ดินแข็งมากเมื่อแล้งจัด หล่มลึกเมื่อดินเปียกมากเกินไป  นอกจากนี้ยังต้องวางแผนให้มีความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเตรียมเครื่องจักร การจัดจ้างแรงงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอน
                ขั้นตอนในการเตรียมแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ประกอบด้วย
                                1.  การบุกเบิกพื้นที่ป่า 
                              
2.  การกองฟอน และเผาปรน
                                3.  ไถพรวนครั้งแรก และการเก็บรากไม้
                                4.  การไถพรวนครั้งที่สอง
                                5.  การจัดแบ่งแปลงย่อย ถนน โรงเรือน ทางระบายน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ
                                6.  การไถพรวน และหว่านปุ๋ยรองพื้น

 การปลูก                 การปลูกพืชอาหารสัตว์สามารถปลูกด้วยวัสดุ 2 ชนิด คือ
                1.  การปลูกด้วยท่อนพันธุ์
                                1.1  ชนิดและขนาดของท่อนพันธุ์ ได้แก่ การแยกกอ การปลูกด้วยไหล หรือ เหง้า ท่อนพันธุ์ควรมีจุดเจริญ 2 - 3 ตาหรือข้อ
                                1.2  แปลงกล้า ในการปลูกสร้างทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ จำเป็นต้อง เตรียมท่อนพันธุ์ให้เพียงพอ ดังนั้นการสร้างแปลงกล้าไว้ล่วงหน้า 2-4 เดือน จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง  ท่อนพันธุ์จากแปลงกล้า 1 ไร่ จะสามารถขยายพันธุ์ปลูกได้ 10-20 ไร่ แล้วแต่ระยะปลูก 
              
2.  การปลูกด้วยเมล็ด หมายถึงการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีหัวข้อควรคำนึงดังนี้
 
                              
2.1  คุณภาพของเมล็ด ได้แก่
 
                                              
2.1.1  เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ (Purity)
 
                                              
2.1.2  เปอร์เซ็นต์ความงอก (Germination)
                                                2.1.3  การพักตัวของเมล็ด (Dormancy) 
                              
Pure live seed (PLS) คือปริมาณเมล็ดจริงที่มีคุณภาพทั้งด้านความบริสุทธิ และความงอก หาได้จากร้อยละของ เปอร์เซนต์ความบริสุทธิ และเปอร์เซนต์ความงอกรวมกัน
                                2.2  อัตราการปลูก แล้วแต่คุณภาพและขนาดของเมล็ด                                 2.3  การ treat เมล็ด มีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง
                                               
2.3.1  เพื่อแก้การพักตัวของเมล็ด สามารถทำได้โดยใช้น้ำร้อน กรด หรือ การตัดและขัดสี
                                                2.3.2  เพื่อคลุกเชื้อไรโซเบียม 
                              
2.4  เวลาหรือฤดูกาลหว่านที่เหมาะสม เพื่อให้เมล็ดได้รับสภาพที่เหมาะสมต่อการงอกที่สุด
                                2.5  ความสม่ำเสมอในการหว่านเมล็ดหรือท่อนพันธุ์ (Uniformity of seed spreding) ควรมีการแบ่งเมล็ดเป็นอย่างน้อย 2 ส่วน แล้วหว่านในทิศทางตั้งได้ฉากกัน นอกจากนี้การผสมเมล็ดขนาดเล็กกับส่วนผสม อื่น เช่น ทราย ขี้เลื่อย เพื่อให้สามารถหยิบหว่านได้ง่ายขึ้น 
ข้อมูลโดย: ผศ. ดร. ประวิตร  โสภโณดร  ภาควิชาพืชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
created: 03 December 2010 16:08 Modified: 07 December 2010 16:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ