นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5417
ความเห็น: 0

GAP คืออะไร

 

 

                           เนื่องจากเมื่อวันที่ 7-11  มีนาคม 2554  ที่ผ่านมา Marky เอง  และตัวแทนรวม 4 คน จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ   ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพวิทยากร Q อาสา  ที่โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่  เขาใหญ่  รีสอร์ท  จ.  นครราชสีมา  แต่ทั้งนี้ภาพบรรยากาศกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมจากตากล้องทุกท่านที่ไปกดชัตเตอร์กันมา  อีกไม่นานเกินรอ  Marky จะนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ  ส่วนตอนนี้อยากให้เรียนรู้ถึงเนื้อหาทางวิชาการกันก่อน  (ค่อยคลายเคลียดกันทีหลัง)  โดยหลักสูตรการอบรมของ Q อาสานั้น  มีเนื้อหาหลักๆ คือ
 
(1)       GAP (Good Agricultural Practice)
 
(2)        IPM (Integrated Pest Management)
 
(3)       ระบบบริหารงานคุณภาพ

ซึ่ง Marky  จะขอบอกเล่าทีละเรื่องละกันนะคะ  เริ่มกันที่ GAP ก่อนกันเลย

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)
 1.  ความหมาย

                หมายถึง  การผลิตเพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดคุ้มค่าต่อการลงทุน  กระบวนการผลิตปลอดภัยต่อผู้ผลิต  ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคใช้ทรัพยากรในการผลิตเกิดประโยชน์สูงสุด  กระบวนการผลิตสามารถตรวจสอบไปยังแหล่งผลิตได้กระบวนการผลไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ผลผลิตไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีจุลินทรีย์และแมลงศัตรูพืช

2.  ข้อกำหนดและเกณฑ์กำหนด

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) โดยให้กรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่ตรวจและรับรอง  การจัดการคุณภาพของผลผลิตระดับฟาร์มจึงได้จัดทำมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการโดยมีเกณฑ์กำหนดดังนี้

1.       แหล่งน้ำ  น้ำที่ใช้ต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนของวัตถุอันตรายและจุลินทรีย์

2.       พื้นที่ปลูก    ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีวัตถุอันตราย  และจุลินทรีย์ที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในผลผลิต

3.       การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร  หากมีการใช้ให้ใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร  หรือใช้ตามฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการอยางถูกต้อง  และห้ามใช้วัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามใช้

                4.       การเก็บรักษาและการขนย้ายผลผลิตภายในแปลง

-          สถานที่เก็บต้องสะอาด  อากาศถ่ายเทได้สะดวก สามารถป้องกันการปนเปื้อนของวัตถุแปลกปลอม  วัตถุอันตราย  หรือสัตว์พาหะนำโรค

-          อุปกรณ์และพาหนะขนย้าย  ต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้อนของวัตถุอันตราย  ที่มีผลต่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

-          ต้องขนย้ายอย่างระมัดระวัง

5.  การบันทึกข้อมูล            ต้องมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร  มีการบันทึกข้อมูลการสำรวจและข้อมูลการป้องกันกำจัดศัตรูพืชบันทึกการจัดการ  เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ

6.  การจัดการเพื่อให้ผลผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช  สำรวจการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดเมื่อสำรวจพบความเสียหายระดับเศรษฐกิจ  ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วต้องไม่มีศัตรูพืชติดอยู่  ถ้าพบต้องคัดแยกไว้ต่างหาก

7.  การจัดการเพื่อให้ผลผลิตได้คุณภาพ  ต้องปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตที่กำหนดไว้  คัดแยกผลผลิตด้อยคุณภาพไว้ต่างหาก

8.  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ในแผนควบคุมการผลิต  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวภาชนะบรรจุ  และวิธีการเก็บเกี่ยวต้องสะอาด  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพของผลผลิต  และการปนเปื้อนสิ่งอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

        

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 22 มีนาคม 2554 10:19 แก้ไข: 22 มีนาคม 2554 10:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ