นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4299
ความเห็น: 0

ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

 

       ปาล์มน้ำมัน  นอกจากจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นพืชพลังงาน  และเป็นอาหารของมนุษย์แล้ว  ปาล์มน้ำมันยังมีความสำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์  โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง  โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกสร้างสวนปาล์มจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผผลผลิต  สามารถที่จะใช้สัตว์เคี้ยวเอื้องในการช่วยเตรียมดิน  กำจัดวัชพืชโดยการปล่อยแทะเล็ม  ใช้เป็นแรงงานในการบรรทุกผลผลิตออกจากสวน  หรือแม้กระทั่งมูลที่สัตว์ขับถ่ายออกมา  เกษตรกรก็สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยสำหรับสวนปาล์มน้ำมันได้อีก  เป็นการลดต้นทุนการผลิต  ทั้งค่าเตรียมดิน  กำจัดวัชพืช  และค่าปุ๋ยเคมี  นอกจากนั้นทางใบปาลืมน้ำมันที่เกิดจากการตัดแต่งทะลายปาล์มน้ำมันสามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้  เมื่อผลผลิตปาล์มน้ำมันถูกส่งเข้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  แบบโบราณ  และแบบมาตรฐาน  โดยกระบวนการผลิตแบบโบราณ (หีบแห้ง)  จะรับซื้อเฉพาะผลปาล์มสดเท่านั้น  การหีบน้ำมันจะหีบทั้งผล  น้ำมันที่สกัดได้เป็นน้ำมันผสมระหว่างน้ำมันปาล์มจากเปลือก  และน้ำมันเมล็ดในปาล์ม  คุณภาพของน้ำมันดิบที่ได้จะต่ำ  กระบวนการผลิตน้ำมันดิบอีกประเภทหนึ่ง  กระบวนการผลิตแบบมาตรฐาน (หีบเปียก)  โดยจะสกัดน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มสด  ในกระบวนการผลิตดังกล่าวจะต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก  และมีเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตทั้งในรูปของทะลายปาล์มเปล่า  เส้นใยปาล์มน้ำมัน  กะลาปาล์ม  ตะกอนและน้ำเสีย  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  สำหรับกระบวนการหีบสกัดน้ำมันปาล์มจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในประเทศไทยนั้นมีผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต  ได้แก่  ทะลายปาล์มเปล่า  เส้นใยปาล์มน้ำมัน  กะลา  เถ้า  และกากตะกอนน้ำมันปาล์ม  ซึ่งผลพลอยได้เหล่านี้ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีจะกลายเป็นภาระของโรงงานที่จะต้องกำจัดทิ้ง  อย่างไรก็ตามผลพลอยได้เหล่านี้ในปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ประโชน์ในด้านต่างๆ  เช่น

  1.  ทะลายปาล์มเปล่าใช้เพาะเห็ด  ใช้คลุมโคนต้นปาล์มน้ำมันเพื่อรักษาความชื้นในดิน  ทำเป็นปุ๋ย  ไม้อัด  หรือทำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มน้ำของโรงงาน
  2. เส้นใยปาล์มน้ำมัน  ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มน้ำของโรงงาน
  3. กะลา  ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มน้ำของโรงงานและถ่านกัมมันต์
  4. กากตะกอนน้ำมันปาล์มใช้ทำปุ๋ย  และใช้เป็นอาหารสัตว์

 

 


เอกสารอ้างอิง:

 

วันวิศาข์  งามผ่องใส, ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์, วุฒิชัย  สีเผือก และอภิชาติ  หล่อเพชร. 2554. ผลการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันร่วมกับกากตะกอนน้ำมันปาล์มในอาหารผสมสำเร็จต่อการกินได้  การย่อยได้  และมรรถนะภาพการผลิตแพะขุน. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์  สาขาการจัดการทรัพยากรการเกษตรเขตร้อน  และศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทสยาเขตหาดใหญ่  จ. สงขลา.

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 ตุลาคม 2555 11:43 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2555 11:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.80.3.192
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ