นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 9385
ความเห็น: 5

เจาะลึกการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นเนื้อหาการอบรมที่มุ่งเน้นการเขียนข่าวแจก ภาพข่าวและการเขียนคำบรรยายใต้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

 

                  

              

               จากที่ตัวเองได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของคณะไปเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. เรื่อง เจาะลึกการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม  2552 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี  ซึ่งจัดโดยงานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  และสถานีวิทยุ  ม.อ. หาดใหญ่นั้น  เลยขอนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมมาเผยแพร่ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน  ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน……..นะคะ       

              สำหรับการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ามีหลายรูปแบบ  ทั้งการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือ  ข่าวแจก  การเขียนบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์  การเขียนสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์  รวมถึงการเขียนคำบรรยายภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  แต่การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  เป็นเนื้อหาการอบรมที่มุ่งเน้นการเขียนข่าวแจก  ภาพข่าวและการเขียนคำบรรยายใต้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะ

แล้วข่าวสารประชาสัมพันธ์  คืออะไร           

ตอบ: ข่าวสารประชาสัมพันธ์  คือ  ข้อมูล  หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน  และหน่วยงานได้ส่งเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชน  โดยมีเป้าหมายให้สื่อมวลชนถ่ายทอดข้อมูล  ข่าวสาร  หรือข้อเท็จจริงไปยังประชาชน  อันจะทำให้ประชาชนรับทราบความเคลื่อนไหว  ความเป็นไปรวมทั้งมีความเข้าใจและยอมรับกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร

            องค์ประกอบของข่าวสารประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้าง?

ตอบ:     1.  ความรวดเร็วหรือความทันต่อเหตุการณ์ -  หมายถึง  เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น  ถึงแม้จะไม่รวดเร็วเท่าข่าวหนังสือพิมพ์แต่ก็ไม่ควรล้าสมัยเกินไป    2.      ความใกล้ชิด-  หมายถึง  ความใกล้ชิดระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะนำมาเป็นข่าว

3.      ความเด่น  หรือความสำคัญ- คือความเด่นของบุคคลที่เป็นข่าว  ความเด่นของเนื้อเรื่องเหตุการณ์

4.      ผลสืบเนื่องหรือผลกระทบ- หมายถึง  เนื้อหาของข่าวมีผลหระทบต่อส่วนรวมเพียงใด

5.      ความก้าวหน้า เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในวิทยาการหรือพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่6.      สอดคล้องกับความสนใจของคนทั่วไป-  เป็นสิ่งที่น่าตื่นซึ่งคนส่วนใหญ่อยากรู้อยากเห็น

มาถึงหลักในการเขียนข่าวแจก  มีอะไรบ้าง

ตอบ: ใช้หลัก 5W + 1H 

ก็คือในเนื้อหาของข่าวต้องสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้           

คร (Who)           

ทำอะไร (What)           

ที่ไหน (Where)           

เมื่อไหร่ (When)           

เพราะอะไร (Why)

และสุดท้ายคือทำอย่างไร (How)

             สรุปแนวทางในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  ได้ดังนี้

ก่อนการเขียนข่าวต้องทำอะไรบ้าง (Pre-writing)

-          การรวบรวมข้อมูล (Gathering) ที่เกี่ยวข้อง  โดยการเขียนที่ดีเริ่มต้นจากการสื่อข่าวที่ดี

-          การค้นหาประเด็นสำคัญ (Focus)

 -          การลำดับข้อมูล (Order) เพื่อการจัดลำดับข้อมูล  โดยเริ่มจากสิ่งที่สำคัญมากที่สุดให้มีความไหลลื่น  จากประเด็นหนึ่งไปสู่ประเด็นหนึ่ง

-          การร่างรายละเอียดที่ต้องการเขียน (Draft) เพื่อให้เห็นลักษณะการลำดับข้อมูล  รายละเอียดต่างๆ

-          การทบทวนแก้ไข (Revise) ประเด็นต่างๆที่ร่างไว้ว่ามีข้อมูลครบถ้วนตรงตามความต้องการหรือไม่ก่อนจะลงมือเขียน

การเขียนข่าวล่ะ..ต้องทำอย่างไร?

-          เริ่มต้นการเขียนด้วยประเด็นที่สำคัญก่อน (Decide on the theme) แล้วเขียนไล่ไปหาประเด็นที่สำคัญน้องลงมา

-          เรียงลำดับข้อมูลที่สนับสนุนประเด็นสำคัญ (Order your key point) ว่าจะเริ่มด้วยอะไร  หรือจะจบอย่างไร

-          ต้องเขียนให้คลอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญ  หรือเสริมข้อมูลประเด็นต่างอย่างดี อย่างเขียนประเด็นที่ซ้ำซาก  แต่ควรให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ

-          การอ่านออกเสียง (Read it aloud) เพื่อให้เห็นว่าส่วนไหนเขียนผิด  ไม่รู้เรื่อง  ไม่เข้าใจ

-          เขียนด้วยคำที่กระชับ  ประโยคที่เข้าใจง่าย (Use short, simple sentences) เพื่อให้ผู้อ่านที่มีความหลากหลายเข้าใจได้ง่ายทุกคน

-          ตัดส่วนที่ไม่สำคัญ  ฟุ่มเฟือย  สับสนวกวนออก (Remove clutter)

 แล้วโครงสร้างของข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง-          หัวจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  

 -          พาดหัวข่าว

-          ความนำ

-  ส่วนเชื่อม (มีหรือไม่มีก็ได้)

-          รายละเอียดข่าว


           โอกาสนี้ Marky ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จัดกิจกรรมอบรมดีๆครั้งนี้  ขอบคุณวิทยากรผู้ให้ความรู้  ทั้งอาจารย์จารียา  อรรถอนุชิต  อาจารย์ประจำสาขาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา  คณะวิทยาการสื่อสาร  อาจารย์ภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา  อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวมทั้ง  คุณบัญชร  วิเชียรศรี  คุณอรุณรัตน์  แสงละออง  และคุณปราณี  ชวพงษ์  เจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุฯ ม.อ. 88 ขอบคุณค่ะ 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 สิงหาคม 2552 15:24 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 15:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บุหงา-ปัตตานี.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • เป็นสาระความรู้ที่ดีมาก ๆ ค่ะ 
  • น้อง marky  น่าจะนำความรู้มาขยายผลในช่วงเที่ยงน่ะค่ะ เพราะพี่มอนลี่เห็นว่า เป็นสาระที่ดีมาก ๆ  และทุกคนสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการสกัดข้อมูลของหน่วยงานตนเองได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำข้อมูลมาเผยแพร่ผ่าน share ค่ะ  เพราะจำเป็นต้องใช้เทคนิคที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

จะรอฟังน้อง marky  นำมาขยายผลน่ะค่ะ  พี่มอนลี่จะขอเข้าด้วยคนค่ะ

  • ลืมให้กองเชียร์ค่ะ

ขอบคุณน้อง Marky จ้า! ที่สรุปเนื้อหาดีๆมาฝาก :) และเห็นด้วยกับน้อง มอนลี่ ค่ะ!!
Bf4192_ma

 

Ico48
เด็กนิเทศ ปี 1 [IP: 118.173.4.210]
17 กุมภาพันธ์ 2553 15:25
#54248

ไม่เคยเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เลย แต่ได้การบ้านมาให้เขียนประชาสัมพันธ์มหาลัย ไม่รู้จะเขียนไงดี  ถ้าอยากเขียนเกี่ยวกับโครงการเข้าค่ายรับน้อง  ต้องอธิบายขั้นตอนทั้งหมดหรือเอาแบบสั้นๆ ได้ใจความ แบบใหนน่าอ่านกว่าคะ

นับว่าจัดแล้วคุ้มค่ามากเลยที่คุณมาร์กี้ ช่วยนำมาเล่าต่อเป็นการต่อยอดความรู้ ขยายผลให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าอบรมได้ทราบด้วย อานิสงส์ขอให้สวยยั่งยืนทุกวันคืน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ