นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1864
ความเห็น: 2

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย

เพื่อให้มีการดำเนินการและใช้งานร่วมกันจึงจำเป็นต้องอบรมกระบวนการนำบทความทางวิชาการขึ้นเครือข่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับคลังความรู้ด้านการเกษตรรวมถึงกระบวนการจัดการข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

  

                                                   คลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการฝึกอบรม

โครงการ: การฝึกอบรมการจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย

หลักการและเหตุผล:
 

                ตามที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดให้มีเครือข่ายองค์ความรู้เกษตรไทย (Thai Agricultural Knowledge Repository)  ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยด้านการเกษตรในการรวบรวมองค์ความรู้งานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทย  เพื่อเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรในประเทศ  และเป็นแหล่งเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ  และได้ทำความร่วมมือกับสภาคณบดีสาขาการเกษตร  เพื่อให้มีการดำเนินการและใช้งานร่วมกันจึงจำเป็นต้องอบรมกระบวนการนำบทความทางวิชาการขึ้นเครือข่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับคลังความรู้ด้านการเกษตรรวมถึงกระบวนการจัดการข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะสมาชิกของสภาคณบดีสาขาการเกษตรจะทำหน้าที่จัดอบรมให้กับมหาวิทยาลัยในภาคใต้
 

  วัตถุประสงค์:
- เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรในการ  จัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย
-  เพื่อให้เกิดการรวบรวมผลงานวิจัยด้านการเกษตรในระดับชาติและนำขึ้นเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย
-  เพื่อให้หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยมีแหล่งงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการศึกษาและพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย               
-  วันที่  19  กันายายน  2553
:  บุคลากรจากหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรในภาคใต้  จำนวน  60  คน

 -  วันที่  20 กันยายน  2553: บุคลากรจากหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรในภาคใต้  และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  บุคลากรที่เข้ารับการอบรมรู้จักคลังความรู้ด้านการเกษตรกระบวนการจัดการข้อมูล  และสามารถนำบทความวิชาการขึ้นระบบเพื่อจัดเก็บและรวบรวมไว้ในเครือข่ายองค์ความรู้เกษตรไทยได้

 วิทยากรจากศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.       ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ                      ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
2.       นางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน            ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
                                                               (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
3.       นางสาววันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล             หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
                                                               (นักเอกสาร สนเทศ
)
4.       นางสาวสุราภรณ์ คงผล                     นักเอกสารสนเทศ  
5.       นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง                 นักเอกสารสนเทศ
6.       นางสาวสมใจ หกหนู                         นักเอกสารสนเทศ


                

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 02 กันยายน 2553 13:21 แก้ไข: 02 กันยายน 2553 13:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.54.135]
01 พฤศจิกายน 2554 17:27
#70387

Glashtte Lady Serenade KarreeArabic mosaic of multi row diamond Haojue King

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.190.122
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ