นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1208
ความเห็น: 1

ความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย

หากทุกภาคส่วนมองเห็นความสำคัญของความร่วมมือ เชื่อว่าอนาคตการเกษตรไทยจะไม่ขาดแคลนทั้งทรัพยากรการผลิต ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อให้มีใช้ต่อไปอย่างยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานค่ะ

 

 

 

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์  2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ 

เรื่อง "การส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตเพื่อประกอบอาชีพอิสระ การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านยางพารา"

 

ระหว่าง  บ. ไทย  เอวีแอล  อินเตอร์เทรด  จำกัด  และ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยที่ บ. ไทย  เอวีแอลฯ  ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และออร์โมนเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา และ มอ. ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมมือในการพัฒนาในภาคส่วนต่างๆ บรรลุถึงประโยชน์ต่อประเทศ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 ๑. บ. ไทย เอวีแอลฯ จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  ๘  ทุน  โดยสนับสนุนเป็นค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐.-บาทต่อคนตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนสำเร็จการศึกษา  และค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกงานวันละ ๓๐๐.- บาท

๒.  บ. ไทย เอวีแอลฯ จะให้การสนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณสำหรับการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารา

๓.  ม.อ. จะร่วมมือสนับสนุนในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตของ บ.ไทย เอวีแอลฯ  และยินดีสนับสนุนบุคลากรวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตยางพารา หรือกิจกรรมด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง

๔. ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการเพิ่มผลผลิตยางพารา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนายกระดับศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ และพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

๕. ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการดำเนินกิจกรรมใดๆ ภายใต้ความร่วมมือนี้ จะได้มีการหารือและตกลงร่วมกันในรายละเอียดของการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม

๖. ข้อตกลงนี้มีกำหนดเวลา ๕ ปี นับจากวันลงนาม หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยกเลิก ขยายเวลา หรือแก้ไขข้อตกลง จะต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๙๐ วัน

หากทุกภาคส่วนมองเห็นความสำคัญของความร่วมมือ  เชื่อว่าอนาคตการเกษตรไทยจะไม่ขาดแคลนทั้งทรัพยากรการผลิต  ทรัพยากรบุคคล  และการพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อให้มีใช้ต่อไปอย่างยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานค่ะ

สร้าง: 06 มีนาคม 2556 11:51 แก้ไข: 06 มีนาคม 2556 11:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pai, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีด้วยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.248.103
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ